ਬੋਲੀ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ [English]

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • look ਉਚਾਰਨ look
 • home ਉਚਾਰਨ home
 • definitely ਉਚਾਰਨ definitely
 • pilot ਉਚਾਰਨ pilot
 • please ਉਚਾਰਨ please
 • enough ਉਚਾਰਨ enough
 • opportunity ਉਚਾਰਨ opportunity
 • box ਉਚਾਰਨ box
 • England ਉਚਾਰਨ England
 • BMW ਉਚਾਰਨ BMW
 • they ਉਚਾਰਨ they
 • culture ਉਚਾਰਨ culture
 • Illinois ਉਚਾਰਨ Illinois
 • environment ਉਚਾਰਨ environment
 • don't ਉਚਾਰਨ don't
 • camera ਉਚਾਰਨ camera
 • butterfly ਉਚਾਰਨ butterfly
 • happy ਉਚਾਰਨ happy
 • natural ਉਚਾਰਨ natural
 • hamburger ਉਚਾਰਨ hamburger
 • basil ਉਚਾਰਨ basil
 • straight ਉਚਾਰਨ straight
 • America ਉਚਾਰਨ America
 • eat ਉਚਾਰਨ eat
 • capital ਉਚਾਰਨ capital
 • Scone ਉਚਾਰਨ Scone
 • how ਉਚਾਰਨ how
 • Glasgow ਉਚਾਰਨ Glasgow
 • law ਉਚਾਰਨ law
 • minute ਉਚਾਰਨ minute
 • rather ਉਚਾਰਨ rather
 • strength ਉਚਾਰਨ strength
 • which ਉਚਾਰਨ which
 • fire ਉਚਾਰਨ fire
 • fruit ਉਚਾਰਨ fruit
 • for ਉਚਾਰਨ for
 • June ਉਚਾਰਨ June
 • headache ਉਚਾਰਨ headache
 • Netflix ਉਚਾਰਨ Netflix
 • women ਉਚਾਰਨ women
 • Montreal ਉਚਾਰਨ Montreal
 • python ਉਚਾਰਨ python
 • leisure ਉਚਾਰਨ leisure
 • death ਉਚਾਰਨ death
 • river ਉਚਾਰਨ river
 • mate ਉਚਾਰਨ mate
 • later ਉਚਾਰਨ later
 • director ਉਚਾਰਨ director
 • Brazil ਉਚਾਰਨ Brazil
 • young ਉਚਾਰਨ young
 • park ਉਚਾਰਨ park
 • Italy ਉਚਾਰਨ Italy
 • city ਉਚਾਰਨ city
 • above ਉਚਾਰਨ above
 • quarter ਉਚਾਰਨ quarter
 • nuclear ਉਚਾਰਨ nuclear
 • quiet ਉਚਾਰਨ quiet
 • fish ਉਚਾਰਨ fish
 • Samsung ਉਚਾਰਨ Samsung
 • taught ਉਚਾਰਨ taught
 • refrigerator ਉਚਾਰਨ refrigerator
 • duck ਉਚਾਰਨ duck
 • summer ਉਚਾਰਨ summer
 • drink ਉਚਾਰਨ drink
 • gif ਉਚਾਰਨ gif
 • category ਉਚਾਰਨ category
 • first ਉਚਾਰਨ first
 • name ਉਚਾਰਨ name
 • W ਉਚਾਰਨ W
 • Brexit ਉਚਾਰਨ Brexit
 • Hawaii ਉਚਾਰਨ Hawaii
 • anime ਉਚਾਰਨ anime
 • interview ਉਚਾਰਨ interview
 • why ਉਚਾਰਨ why
 • Total ਉਚਾਰਨ Total
 • kind ਉਚਾਰਨ kind
 • bar ਉਚਾਰਨ bar
 • towel ਉਚਾਰਨ towel
 • 100 ਉਚਾਰਨ 100
 • light ਉਚਾਰਨ light
 • wash ਉਚਾਰਨ wash
 • astronaut ਉਚਾਰਨ astronaut
 • mature ਉਚਾਰਨ mature
 • secretary ਉਚਾਰਨ secretary
 • violin ਉਚਾਰਨ violin
 • table ਉਚਾਰਨ table
 • early ਉਚਾਰਨ early
 • or ਉਚਾਰਨ or
 • Halloween ਉਚਾਰਨ Halloween
 • police ਉਚਾਰਨ police