ਬੋਲੀ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ [English]

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • beer ਉਚਾਰਨ beer
 • bit ਉਚਾਰਨ bit
 • Daniel ਉਚਾਰਨ Daniel
 • fruit ਉਚਾਰਨ fruit
 • right ਉਚਾਰਨ right
 • fire ਉਚਾਰਨ fire
 • Forvo ਉਚਾਰਨ Forvo
 • for ਉਚਾਰਨ for
 • got ਉਚਾਰਨ got
 • box ਉਚਾਰਨ box
 • Thomas ਉਚਾਰਨ Thomas
 • hamburger ਉਚਾਰਨ hamburger
 • America ਉਚਾਰਨ America
 • chair ਉਚਾਰਨ chair
 • ask ਉਚਾਰਨ ask
 • cold ਉਚਾਰਨ cold
 • chance ਉਚਾਰਨ chance
 • beach ਉਚਾਰਨ beach
 • climb ਉਚਾਰਨ climb
 • minute ਉਚਾਰਨ minute
 • enough ਉਚਾਰਨ enough
 • Europe ਉਚਾਰਨ Europe
 • radio ਉਚਾਰਨ radio
 • poem ਉਚਾਰਨ poem
 • mature ਉਚਾਰਨ mature
 • tea ਉਚਾਰਨ tea
 • could ਉਚਾਰਨ could
 • Portugal ਉਚਾਰਨ Portugal
 • Scone ਉਚਾਰਨ Scone
 • anxiety ਉਚਾਰਨ anxiety
 • zero ਉਚਾਰਨ zero
 • science ਉਚਾਰਨ science
 • capital ਉਚਾਰਨ capital
 • quinoa ਉਚਾਰਨ quinoa
 • weird ਉਚਾਰਨ weird
 • straight ਉਚਾਰਨ straight
 • Paris ਉਚਾਰਨ Paris
 • turn ਉਚਾਰਨ turn
 • Harry Potter ਉਚਾਰਨ Harry Potter
 • Plymouth ਉਚਾਰਨ Plymouth
 • we ਉਚਾਰਨ we
 • short ਉਚਾਰਨ short
 • accept ਉਚਾਰਨ accept
 • ear ਉਚਾਰਨ ear
 • BMW ਉਚਾਰਨ BMW
 • Texas ਉਚਾਰਨ Texas
 • Total ਉਚਾਰਨ Total
 • fish ਉਚਾਰਨ fish
 • basil ਉਚਾਰਨ basil
 • out ਉਚਾਰਨ out
 • eyes ਉਚਾਰਨ eyes
 • early ਉਚਾਰਨ early
 • headache ਉਚਾਰਨ headache
 • audio ਉਚਾਰਨ audio
 • add ਉਚਾਰਨ add
 • Adidas ਉਚਾਰਨ Adidas
 • later ਉਚਾਰਨ later
 • wash ਉਚਾਰਨ wash
 • Ed Sheeran ਉਚਾਰਨ Ed Sheeran
 • David ਉਚਾਰਨ David
 • crayon ਉਚਾਰਨ crayon
 • Israel ਉਚਾਰਨ Israel
 • dawn ਉਚਾਰਨ dawn
 • G ਉਚਾਰਨ G
 • table ਉਚਾਰਨ table
 • LinkedIn ਉਚਾਰਨ LinkedIn
 • family ਉਚਾਰਨ family
 • law ਉਚਾਰਨ law
 • name ਉਚਾਰਨ name
 • tooth ਉਚਾਰਨ tooth
 • first ਉਚਾਰਨ first
 • unfortunately ਉਚਾਰਨ unfortunately
 • drawer ਉਚਾਰਨ drawer
 • professor ਉਚਾਰਨ professor
 • whole ਉਚਾਰਨ whole
 • natural ਉਚਾਰਨ natural
 • while ਉਚਾਰਨ while
 • will ਉਚਾਰਨ will
 • J ਉਚਾਰਨ J
 • fast ਉਚਾਰਨ fast
 • figure ਉਚਾਰਨ figure
 • Linux ਉਚਾਰਨ Linux
 • run ਉਚਾਰਨ run
 • he ਉਚਾਰਨ he
 • last ਉਚਾਰਨ last
 • Japan ਉਚਾਰਨ Japan
 • May ਉਚਾਰਨ May
 • volume ਉਚਾਰਨ volume
 • police ਉਚਾਰਨ police
 • tired ਉਚਾਰਨ tired