ਬੋਲੀ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ [English]

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • enough ਉਚਾਰਨ enough
 • environment ਉਚਾਰਨ environment
 • headache ਉਚਾਰਨ headache
 • Illinois ਉਚਾਰਨ Illinois
 • camera ਉਚਾਰਨ camera
 • cruel ਉਚਾਰਨ cruel
 • G ਉਚਾਰਨ G
 • culture ਉਚਾਰਨ culture
 • opportunity ਉਚਾਰਨ opportunity
 • straight ਉਚਾਰਨ straight
 • December ਉਚਾਰਨ December
 • don't ਉਚਾਰਨ don't
 • Europe ਉਚਾਰਨ Europe
 • Scone ਉਚਾਰਨ Scone
 • natural ਉਚਾਰਨ natural
 • t-shirt ਉਚਾਰਨ t-shirt
 • butterfly ਉਚਾਰਨ butterfly
 • Glasgow ਉਚਾਰਨ Glasgow
 • how ਉਚਾਰਨ how
 • pilot ਉਚਾਰਨ pilot
 • rather ਉਚਾਰਨ rather
 • fire ਉਚਾਰਨ fire
 • England ਉਚਾਰਨ England
 • law ਉਚਾਰਨ law
 • which ਉਚਾਰਨ which
 • scissors ਉਚਾਰਨ scissors
 • Samsung ਉਚਾਰਨ Samsung
 • for ਉਚਾਰਨ for
 • basil ਉਚਾਰਨ basil
 • fruit ਉਚਾਰਨ fruit
 • capital ਉਚਾਰਨ capital
 • women ਉਚਾਰਨ women
 • America ਉਚਾਰਨ America
 • BMW ਉਚਾਰਨ BMW
 • death ਉਚਾਰਨ death
 • nuclear ਉਚਾਰਨ nuclear
 • young ਉਚਾਰਨ young
 • river ਉਚਾਰਨ river
 • Starbucks ਉਚਾਰਨ Starbucks
 • above ਉਚਾਰਨ above
 • leisure ਉਚਾਰਨ leisure
 • mate ਉਚਾਰਨ mate
 • minute ਉਚਾਰਨ minute
 • city ਉਚਾਰਨ city
 • python ਉਚਾਰਨ python
 • fish ਉਚਾਰਨ fish
 • strength ਉਚਾਰਨ strength
 • director ਉਚਾਰਨ director
 • first ਉਚਾਰਨ first
 • drink ਉਚਾਰਨ drink
 • hamburger ਉਚਾਰਨ hamburger
 • June ਉਚਾਰਨ June
 • they're ਉਚਾਰਨ they're
 • usually ਉਚਾਰਨ usually
 • Montreal ਉਚਾਰਨ Montreal
 • park ਉਚਾਰਨ park
 • category ਉਚਾਰਨ category
 • violin ਉਚਾਰਨ violin
 • 100 ਉਚਾਰਨ 100
 • light ਉਚਾਰਨ light
 • summer ਉਚਾਰਨ summer
 • or ਉਚਾਰਨ or
 • refrigerator ਉਚਾਰਨ refrigerator
 • why ਉਚਾਰਨ why
 • quarter ਉਚਾਰਨ quarter
 • towel ਉਚਾਰਨ towel
 • anime ਉਚਾਰਨ anime
 • Total ਉਚਾਰਨ Total
 • bar ਉਚਾਰਨ bar
 • eyes ਉਚਾਰਨ eyes
 • duck ਉਚਾਰਨ duck
 • mature ਉਚਾਰਨ mature
 • online ਉਚਾਰਨ online
 • table ਉਚਾਰਨ table
 • garden ਉਚਾਰਨ garden
 • early ਉਚਾਰਨ early
 • secretary ਉਚਾਰਨ secretary
 • quiet ਉਚਾਰਨ quiet
 • salt ਉਚਾਰਨ salt
 • last ਉਚਾਰਨ last
 • Brazil ਉਚਾਰਨ Brazil
 • add ਉਚਾਰਨ add
 • kind ਉਚਾਰਨ kind
 • Hawaii ਉਚਾਰਨ Hawaii
 • issue ਉਚਾਰਨ issue
 • understand ਉਚਾਰਨ understand
 • bread ਉਚਾਰਨ bread
 • shirt ਉਚਾਰਨ shirt
 • California ਉਚਾਰਨ California
 • later ਉਚਾਰਨ later