ਬੋਲੀ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ [English]

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • understand ਉਚਾਰਨ understand
 • professor ਉਚਾਰਨ professor
 • police ਉਚਾਰਨ police
 • gif ਉਚਾਰਨ gif
 • online ਉਚਾਰਨ online
 • kind ਉਚਾਰਨ kind
 • wash ਉਚਾਰਨ wash
 • Italy ਉਚਾਰਨ Italy
 • bread ਉਚਾਰਨ bread
 • tea ਉਚਾਰਨ tea
 • shirt ਉਚਾਰਨ shirt
 • family ਉਚਾਰਨ family
 • international ਉਚਾਰਨ international
 • door ਉਚਾਰਨ door
 • four ਉਚਾਰਨ four
 • chair ਉਚਾਰਨ chair
 • got ਉਚਾਰਨ got
 • Texas ਉਚਾਰਨ Texas
 • burger ਉਚਾਰਨ burger
 • Chloe ਉਚਾਰਨ Chloe
 • aubergine ਉਚਾਰਨ aubergine
 • face ਉਚਾਰਨ face
 • so ਉਚਾਰਨ so
 • Brexit ਉਚਾਰਨ Brexit
 • popular ਉਚਾਰਨ popular
 • advantage ਉਚਾਰਨ advantage
 • fast ਉਚਾਰਨ fast
 • Israel ਉਚਾਰਨ Israel
 • favourite ਉਚਾਰਨ favourite
 • million ਉਚਾਰਨ million
 • ancient ਉਚਾਰਨ ancient
 • horse ਉਚਾਰਨ horse
 • error ਉਚਾਰਨ error
 • Halloween ਉਚਾਰਨ Halloween
 • goodbye ਉਚਾਰਨ goodbye
 • record ਉਚਾਰਨ record
 • whole ਉਚਾਰਨ whole
 • figure ਉਚਾਰਨ figure
 • person ਉਚਾਰਨ person
 • back ਉਚਾਰਨ back
 • skirt ਉਚਾਰਨ skirt
 • certainly ਉਚਾਰਨ certainly
 • Russia ਉਚਾਰਨ Russia
 • Netflix ਉਚਾਰਨ Netflix
 • poem ਉਚਾਰਨ poem
 • mayor ਉਚਾਰਨ mayor
 • patient ਉਚਾਰਨ patient
 • extraordinary ਉਚਾਰਨ extraordinary
 • Uranus ਉਚਾਰਨ Uranus
 • will ਉਚਾਰਨ will
 • absolutely ਉਚਾਰਨ absolutely
 • we ਉਚਾਰਨ we
 • help ਉਚਾਰਨ help
 • me ਉਚਾਰਨ me
 • literally ਉਚਾਰਨ literally
 • Sarah ਉਚਾਰਨ Sarah
 • violet ਉਚਾਰਨ violet
 • awkward ਉਚਾਰਨ awkward
 • aren't ਉਚਾਰਨ aren't
 • Liam ਉਚਾਰਨ Liam
 • short ਉਚਾਰਨ short
 • draw ਉਚਾਰਨ draw
 • today ਉਚਾਰਨ today
 • October ਉਚਾਰਨ October
 • immediately ਉਚਾਰਨ immediately
 • could ਉਚਾਰਨ could
 • trousers ਉਚਾਰਨ trousers
 • Aurora ਉਚਾਰਨ Aurora
 • architect ਉਚਾਰਨ architect
 • attitude ਉਚਾਰਨ attitude
 • who ਉਚਾਰਨ who
 • due ਉਚਾਰਨ due
 • Chile ਉਚਾਰਨ Chile
 • rock ਉਚਾਰਨ rock
 • eye ਉਚਾਰਨ eye
 • chaos ਉਚਾਰਨ chaos
 • stop ਉਚਾਰਨ stop
 • boulevard ਉਚਾਰਨ boulevard
 • turn ਉਚਾਰਨ turn
 • weird ਉਚਾਰਨ weird
 • idea ਉਚਾਰਨ idea
 • volume ਉਚਾਰਨ volume
 • pure ਉਚਾਰਨ pure
 • Ralph Lauren ਉਚਾਰਨ Ralph Lauren
 • dawn ਉਚਾਰਨ dawn
 • most ਉਚਾਰਨ most
 • after ਉਚਾਰਨ after
 • Atlanta ਉਚਾਰਨ Atlanta
 • bitch ਉਚਾਰਨ bitch
 • current ਉਚਾਰਨ current