ਬੋਲੀ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ [English]

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • Hannah ਉਚਾਰਨ Hannah
 • Worcester ਉਚਾਰਨ Worcester
 • yacht ਉਚਾਰਨ yacht
 • ketchup ਉਚਾਰਨ ketchup
 • Boston ਉਚਾਰਨ Boston
 • 11 ਉਚਾਰਨ 11
 • major ਉਚਾਰਨ major
 • regular ਉਚਾਰਨ regular
 • tube ਉਚਾਰਨ tube
 • bastard ਉਚਾਰਨ bastard
 • great ਉਚਾਰਨ great
 • second ਉਚਾਰਨ second
 • over ਉਚਾਰਨ over
 • Waterloo ਉਚਾਰਨ Waterloo
 • see ਉਚਾਰਨ see
 • south ਉਚਾਰਨ south
 • pull ਉਚਾਰਨ pull
 • kitten ਉਚਾਰਨ kitten
 • Aaron ਉਚਾਰਨ Aaron
 • selfie ਉਚਾਰਨ selfie
 • alligator ਉਚਾਰਨ alligator
 • tsunami ਉਚਾਰਨ tsunami
 • syrup ਉਚਾਰਨ syrup
 • parents ਉਚਾਰਨ parents
 • etc. ਉਚਾਰਨ etc.
 • war ਉਚਾਰਨ war
 • cereal ਉਚਾਰਨ cereal
 • congratulations ਉਚਾਰਨ congratulations
 • pencil ਉਚਾਰਨ pencil
 • bowl ਉਚਾਰਨ bowl
 • age ਉਚਾਰਨ age
 • model ਉਚਾਰਨ model
 • plus ਉਚਾਰਨ plus
 • LinkedIn ਉਚਾਰਨ LinkedIn
 • tiger ਉਚਾਰਨ tiger
 • gnocchi ਉਚਾਰਨ gnocchi
 • roof ਉਚਾਰਨ roof
 • Argentina ਉਚਾਰਨ Argentina
 • X ਉਚਾਰਨ X
 • church ਉਚਾਰਨ church
 • plan ਉਚਾਰਨ plan
 • nothing ਉਚਾਰਨ nothing
 • Volkswagen ਉਚਾਰਨ Volkswagen
 • wear ਉਚਾਰਨ wear
 • bike ਉਚਾਰਨ bike
 • adjective ਉਚਾਰਨ adjective
 • am ਉਚਾਰਨ am
 • concierge ਉਚਾਰਨ concierge
 • bitter ਉਚਾਰਨ bitter
 • bridge ਉਚਾਰਨ bridge
 • pupil ਉਚਾਰਨ pupil
 • magenta ਉਚਾਰਨ magenta
 • big ਉਚਾਰਨ big
 • McDonalds ਉਚਾਰਨ McDonalds
 • nurse ਉਚਾਰਨ nurse
 • then ਉਚਾਰਨ then
 • subtle ਉਚਾਰਨ subtle
 • direct ਉਚਾਰਨ direct
 • plant ਉਚਾਰਨ plant
 • Michelle ਉਚਾਰਨ Michelle
 • product ਉਚਾਰਨ product
 • abandon ਉਚਾਰਨ abandon
 • Hiroshima ਉਚਾਰਨ Hiroshima
 • performance ਉਚਾਰਨ performance
 • nature ਉਚਾਰਨ nature
 • throw ਉਚਾਰਨ throw
 • things ਉਚਾਰਨ things
 • 2014 ਉਚਾਰਨ 2014
 • jump ਉਚਾਰਨ jump
 • front ਉਚਾਰਨ front
 • colonel ਉਚਾਰਨ colonel
 • idiot ਉਚਾਰਨ idiot
 • dad ਉਚਾਰਨ dad
 • focus ਉਚਾਰਨ focus
 • like ਉਚਾਰਨ like
 • manager ਉਚਾਰਨ manager
 • apricot ਉਚਾਰਨ apricot
 • debut ਉਚਾਰਨ debut
 • Vancouver ਉਚਾਰਨ Vancouver
 • modern ਉਚਾਰਨ modern
 • voucher ਉਚਾਰਨ voucher
 • ballet ਉਚਾਰਨ ballet
 • plane ਉਚਾਰਨ plane
 • lake ਉਚਾਰਨ lake
 • cure ਉਚਾਰਨ cure
 • Rio de Janeiro ਉਚਾਰਨ Rio de Janeiro
 • owl ਉਚਾਰਨ owl
 • currently ਉਚਾਰਨ currently
 • Skype ਉਚਾਰਨ Skype
 • prefer ਉਚਾਰਨ prefer