ਬੋਲੀ: ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ [Esperanto]

ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • a ਉਚਾਰਨ a
 • tomato ਉਚਾਰਨ tomato
 • esperanto ਉਚਾਰਨ esperanto
 • R ਉਚਾਰਨ R
 • ne ਉਚਾਰਨ ne
 • 1984 ਉਚਾਰਨ 1984
 • hola ਉਚਾਰਨ hola
 • Volkswagen ਉਚਾਰਨ Volkswagen
 • BMW ਉਚਾਰਨ BMW
 • julio ਉਚਾਰਨ julio
 • i ਉਚਾਰਨ i
 • vi ਉਚਾਰਨ vi
 • mi ਉਚਾਰਨ mi
 • Hyundai ਉਚਾਰਨ Hyundai
 • de ਉਚਾਰਨ de
 • Mercedes-Benz ਉਚਾਰਨ Mercedes-Benz
 • Leonardo da Vinci ਉਚਾਰਨ Leonardo da Vinci
 • la ਉਚਾਰਨ la
 • Barcelona ਉਚਾਰਨ Barcelona
 • Porsche ਉਚਾਰਨ Porsche
 • Kia ਉਚਾਰਨ Kia
 • do ਉਚਾਰਨ do
 • 2 ਉਚਾਰਨ 2
 • France ਉਚਾਰਨ France
 • Z ਉਚਾਰਨ Z
 • Kaj ਉਚਾਰਨ Kaj
 • 13 ਉਚਾਰਨ 13
 • penis ਉਚਾਰਨ penis
 • radio ਉਚਾਰਨ radio
 • bebo ਉਚਾਰਨ bebo
 • Chevrolet ਉਚਾਰਨ Chevrolet
 • ja ਉਚਾਰਨ ja
 • H ਉਚਾਰਨ H
 • J ਉਚਾਰਨ J
 • C ਉਚਾਰਨ C
 • O ਉਚਾਰਨ O
 • estas ਉਚਾਰਨ estas
 • Audi ਉਚਾਰਨ Audi
 • vera ਉਚਾਰਨ vera
 • Mazda ਉਚਾਰਨ Mazda
 • Saluton ਉਚਾਰਨ Saluton
 • Mi ne parolas Esperanton ਉਚਾਰਨ Mi ne parolas Esperanton
 • je ਉਚਾਰਨ je
 • Levi ਉਚਾਰਨ Levi
 • B ਉਚਾਰਨ B
 • Volvo ਉਚਾਰਨ Volvo
 • e ਉਚਾਰਨ e
 • Subaru ਉਚਾਰਨ Subaru
 • li ਉਚਾਰਨ li
 • bela ਉਚਾਰਨ bela
 • 1998 ਉਚਾਰਨ 1998
 • Barbara ਉਚਾਰਨ Barbara
 • knabo ਉਚਾਰਨ knabo
 • Kiel ਉਚਾਰਨ Kiel
 • Prometeo ਉਚਾਰਨ Prometeo
 • Mia ਉਚਾਰਨ Mia
 • K ਉਚਾਰਨ K
 • Jaguar ਉਚਾਰਨ Jaguar
 • 1000 ਉਚਾਰਨ 1000
 • magenta ਉਚਾਰਨ magenta
 • Oslo ਉਚਾਰਨ Oslo
 • sur ਉਚਾਰਨ sur
 • 1 ਉਚਾਰਨ 1
 • plus ਉਚਾਰਨ plus
 • Sarajevo ਉਚਾਰਨ Sarajevo
 • libro ਉਚਾਰਨ libro
 • ni ਉਚਾਰਨ ni
 • ok ਉਚਾਰਨ ok
 • Ferrari ਉਚਾਰਨ Ferrari
 • Thomas ਉਚਾਰਨ Thomas
 • 1990 ਉਚਾਰਨ 1990
 • Iris ਉਚਾਰਨ Iris
 • 11 ਉਚਾਰਨ 11
 • Mi amas vin ਉਚਾਰਨ Mi amas vin
 • Iam ਉਚਾਰਨ Iam
 • scii ਉਚਾਰਨ scii
 • du ਉਚਾਰਨ du
 • tien ਉਚਾਰਨ tien
 • en ਉਚਾਰਨ en
 • L ਉਚਾਰਨ L
 • Toyota ਉਚਾਰਨ Toyota
 • 1999 ਉਚਾਰਨ 1999
 • Lexus ਉਚਾਰਨ Lexus
 • viro ਉਚਾਰਨ viro
 • 100 ਉਚਾਰਨ 100
 • Egiptologio ਉਚਾਰਨ Egiptologio
 • 22 ਉਚਾਰਨ 22
 • 15 ਉਚਾਰਨ 15
 • io ਉਚਾਰਨ io
 • G ਉਚਾਰਨ G