ਬੋਲੀ: ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ [Esperanto]

ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • Q ਉਚਾਰਨ Q
 • ŭ ਉਚਾਰਨ ŭ
 • Uganda ਉਚਾਰਨ Uganda
 • 1994 ਉਚਾਰਨ 1994
 • dormas ਉਚਾਰਨ dormas
 • nia ਉਚਾਰਨ nia
 • universo ਉਚਾਰਨ universo
 • cervo ਉਚਾਰਨ cervo
 • aero ਉਚਾਰਨ aero
 • ĉ ਉਚਾਰਨ ĉ
 • Klara ਉਚਾਰਨ Klara
 • Vito ਉਚਾਰਨ Vito
 • periodo ਉਚਾਰਨ periodo
 • 2001 ਉਚਾਰਨ 2001
 • vere ਉਚਾਰਨ vere
 • hejmo ਉਚਾਰਨ hejmo
 • Suno ਉਚਾਰਨ Suno
 • manoj ਉਚਾਰਨ manoj
 • Caro ਉਚਾਰਨ Caro
 • Beata ਉਚਾਰਨ Beata
 • 18 ਉਚਾਰਨ 18
 • 2007 ਉਚਾਰਨ 2007
 • vidi ਉਚਾਰਨ vidi
 • religion ਉਚਾਰਨ religion
 • stereotipo ਉਚਾਰਨ stereotipo
 • palace ਉਚਾਰਨ palace
 • 16 ਉਚਾਰਨ 16
 • intervalo ਉਚਾਰਨ intervalo
 • najtingalo ਉਚਾਰਨ najtingalo
 • 17 ਉਚਾਰਨ 17
 • 1°C ਉਚਾਰਨ 1°C
 • Sara ਉਚਾਰਨ Sara
 • Douro ਉਚਾਰਨ Douro
 • harakiri ਉਚਾਰਨ harakiri
 • Avon ਉਚਾਰਨ Avon
 • nul ਉਚਾਰਨ nul
 • ajna ਉਚਾਰਨ ajna
 • 43 ਉਚਾਰਨ 43
 • riĉeco ਉਚਾਰਨ riĉeco
 • lago ਉਚਾਰਨ lago
 • juna ਉਚਾਰਨ juna
 • mensogi ਉਚਾਰਨ mensogi
 • facile ਉਚਾਰਨ facile
 • filantropo ਉਚਾਰਨ filantropo
 • balia ਉਚਾਰਨ balia
 • novembro ਉਚਾਰਨ novembro
 • si ਉਚਾਰਨ si
 • respondo ਉਚਾਰਨ respondo
 • rato ਉਚਾਰਨ rato
 • 400 ਉਚਾਰਨ 400
 • kvar ਉਚਾਰਨ kvar
 • Rado ਉਚਾਰਨ Rado
 • Lea ਉਚਾਰਨ Lea
 • laca ਉਚਾਰਨ laca
 • lian ਉਚਾਰਨ lian
 • private ਉਚਾਰਨ private
 • ĥ ਉਚਾਰਨ ĥ
 • Montenegro ਉਚਾਰਨ Montenegro
 • alta ਉਚਾਰਨ alta
 • 21 ਉਚਾਰਨ 21
 • Idaho ਉਚਾਰਨ Idaho
 • mem ਉਚਾਰਨ mem
 • Duolingo ਉਚਾਰਨ Duolingo
 • kapo ਉਚਾਰਨ kapo
 • Bona ਉਚਾਰਨ Bona
 • dia ਉਚਾਰਨ dia
 • rapide ਉਚਾਰਨ rapide
 • blinda ਉਚਾਰਨ blinda
 • tie ਉਚਾਰਨ tie
 • mila ਉਚਾਰਨ mila
 • 700 ਉਚਾਰਨ 700
 • valida ਉਚਾਰਨ valida
 • vino ਉਚਾਰਨ vino
 • 2006 ਉਚਾਰਨ 2006
 • avokado ਉਚਾਰਨ avokado
 • post ਉਚਾਰਨ post
 • Migros ਉਚਾਰਨ Migros
 • cara ਉਚਾਰਨ cara
 • fine ਉਚਾਰਨ fine
 • bovino ਉਚਾਰਨ bovino
 • sango ਉਚਾਰਨ sango
 • Linda ਉਚਾਰਨ Linda
 • dek ਉਚਾਰਨ dek
 • 1996 ਉਚਾਰਨ 1996
 • UZI ਉਚਾਰਨ UZI
 • incesto ਉਚਾਰਨ incesto
 • l' ਉਚਾਰਨ l'
 • trista ਉਚਾਰਨ trista
 • afero ਉਚਾਰਨ afero
 • 10000 ਉਚਾਰਨ 10000