ਬੋਲੀ: ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ [Esperanto]

ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • jaro ਉਚਾਰਨ jaro
 • junio ਉਚਾਰਨ junio
 • DVD ਉਚਾਰਨ DVD
 • 35 ਉਚਾਰਨ 35
 • Haki ਉਚਾਰਨ Haki
 • Ŝtatimpostadministrantoj ਉਚਾਰਨ Ŝtatimpostadministrantoj
 • najbaro ਉਚਾਰਨ najbaro
 • sudo ਉਚਾਰਨ sudo
 • Vespa ਉਚਾਰਨ Vespa
 • astro ਉਚਾਰਨ astro
 • jena ਉਚਾਰਨ jena
 • hodiaŭ ਉਚਾਰਨ hodiaŭ
 • 2013 ਉਚਾਰਨ 2013
 • science ਉਚਾਰਨ science
 • antaŭ ਉਚਾਰਨ antaŭ
 • jsem ਉਚਾਰਨ jsem
 • Ontario ਉਚਾਰਨ Ontario
 • birdo ਉਚਾਰਨ birdo
 • genro ਉਚਾਰਨ genro
 • Reno ਉਚਾਰਨ Reno
 • viva ਉਚਾਰਨ viva
 • fluo ਉਚਾਰਨ fluo
 • Varma ਉਚਾਰਨ Varma
 • sako ਉਚਾਰਨ sako
 • necesejo ਉਚਾਰਨ necesejo
 • Usono ਉਚਾਰਨ Usono
 • sama ਉਚਾਰਨ sama
 • ĥoro ਉਚਾਰਨ ĥoro
 • Dinamo ਉਚਾਰਨ Dinamo
 • jugo ਉਚਾਰਨ jugo
 • ses ਉਚਾਰਨ ses
 • Veneno ਉਚਾਰਨ Veneno
 • kien ਉਚਾਰਨ kien
 • voltmetro ਉਚਾਰਨ voltmetro
 • certe ਉਚਾਰਨ certe
 • malgranda ਉਚਾਰਨ malgranda
 • druido ਉਚਾਰਨ druido
 • peto ਉਚਾਰਨ peto
 • mono ਉਚਾਰਨ mono
 • mafia ਉਚਾਰਨ mafia
 • kuri ਉਚਾਰਨ kuri
 • bonobo ਉਚਾਰਨ bonobo
 • 2020 ਉਚਾਰਨ 2020
 • sin ਉਚਾਰਨ sin
 • vero ਉਚਾਰਨ vero
 • mola ਉਚਾਰਨ mola
 • diri ਉਚਾਰਨ diri
 • Telefone ਉਚਾਰਨ Telefone
 • koni ਉਚਾਰਨ koni
 • vico ਉਚਾਰਨ vico
 • 600 ਉਚਾਰਨ 600
 • gelo ਉਚਾਰਨ gelo
 • amba ਉਚਾਰਨ amba
 • teatro ਉਚਾਰਨ teatro
 • Pia ਉਚਾਰਨ Pia
 • malbona ਉਚਾਰਨ malbona
 • inter ਉਚਾਰਨ inter
 • ek ਉਚਾਰਨ ek
 • 27 ਉਚਾਰਨ 27
 • mare ਉਚਾਰਨ mare
 • hipopotamo ਉਚਾਰਨ hipopotamo
 • saliva ਉਚਾਰਨ saliva
 • EMI ਉਚਾਰਨ EMI
 • ĉiuj ਉਚਾਰਨ ĉiuj
 • sen ਉਚਾਰਨ sen
 • ano ਉਚਾਰਨ ano
 • elektro ਉਚਾਰਨ elektro
 • tian ਉਚਾਰਨ tian
 • Genaro ਉਚਾਰਨ Genaro
 • verda ਉਚਾਰਨ verda
 • Lidia ਉਚਾਰਨ Lidia
 • natura ਉਚਾਰਨ natura
 • centriolo ਉਚਾਰਨ centriolo
 • bonvenon ਉਚਾਰਨ bonvenon
 • reo ਉਚਾਰਨ reo
 • koro ਉਚਾਰਨ koro
 • Oran ਉਚਾਰਨ Oran
 • 25 ਉਚਾਰਨ 25
 • araba ਉਚਾਰਨ araba
 • literatura ਉਚਾਰਨ literatura
 • ri ਉਚਾਰਨ ri
 • verbo ਉਚਾਰਨ verbo
 • 120 ਉਚਾਰਨ 120
 • 71 ਉਚਾਰਨ 71
 • opinion ਉਚਾਰਨ opinion
 • Amon ਉਚਾਰਨ Amon
 • tuta ਉਚਾਰਨ tuta
 • geografia ਉਚਾਰਨ geografia
 • anodo ਉਚਾਰਨ anodo
 • 47 ਉਚਾਰਨ 47