ਬੋਲੀ: ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ [Esperanto]

ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • mondo ਉਚਾਰਨ mondo
 • ritmo ਉਚਾਰਨ ritmo
 • Ido ਉਚਾਰਨ Ido
 • far ਉਚਾਰਨ far
 • iel ਉਚਾਰਨ iel
 • 74 ਉਚਾਰਨ 74
 • reĝino ਉਚਾਰਨ reĝino
 • ŝtono ਉਚਾਰਨ ŝtono
 • Tasmania ਉਚਾਰਨ Tasmania
 • ligno ਉਚਾਰਨ ligno
 • sati ਉਚਾਰਨ sati
 • ju ਉਚਾਰਨ ju
 • ci ਉਚਾਰਨ ci
 • Origi ਉਚਾਰਨ Origi
 • dio ਉਚਾਰਨ dio
 • nei ਉਚਾਰਨ nei
 • ringo ਉਚਾਰਨ ringo
 • flughaveno ਉਚਾਰਨ flughaveno
 • Zeno ਉਚਾਰਨ Zeno
 • aj ਉਚਾਰਨ aj
 • Germanio ਉਚਾਰਨ Germanio
 • bovaĵo ਉਚਾਰਨ bovaĵo
 • remi ਉਚਾਰਨ remi
 • abelo ਉਚਾਰਨ abelo
 • animo ਉਚਾਰਨ animo
 • alte ਉਚਾਰਨ alte
 • rabia ਉਚਾਰਨ rabia
 • cimbalo ਉਚਾਰਨ cimbalo
 • 32 ਉਚਾਰਨ 32
 • alo ਉਚਾਰਨ alo
 • aedo ਉਚਾਰਨ aedo
 • 28 ਉਚਾਰਨ 28
 • enigma ਉਚਾਰਨ enigma
 • 150 ਉਚਾਰਨ 150
 • senti ਉਚਾਰਨ senti
 • des ਉਚਾਰਨ des
 • sola ਉਚਾਰਨ sola
 • Arturo ਉਚਾਰਨ Arturo
 • perdita ਉਚਾਰਨ perdita
 • neu ਉਚਾਰਨ neu
 • sambo ਉਚਾਰਨ sambo
 • dudek ਉਚਾਰਨ dudek
 • urso ਉਚਾਰਨ urso
 • rosti ਉਚਾਰਨ rosti
 • adiaŭ ਉਚਾਰਨ adiaŭ
 • Dozo ਉਚਾਰਨ Dozo
 • tiu ਉਚਾਰਨ tiu
 • dorso ਉਚਾਰਨ dorso
 • ke ਉਚਾਰਨ ke
 • filo ਉਚਾਰਨ filo
 • mamo ਉਚਾਰਨ mamo
 • sumo ਉਚਾਰਨ sumo
 • timo ਉਚਾਰਨ timo
 • franco ਉਚਾਰਨ franco
 • aja ਉਚਾਰਨ aja
 • lavi ਉਚਾਰਨ lavi
 • Tajo ਉਚਾਰਨ Tajo
 • Elektra ਉਚਾਰਨ Elektra
 • glifosato ਉਚਾਰਨ glifosato
 • pura ਉਚਾਰਨ pura
 • astronomia ਉਚਾਰਨ astronomia
 • Mimi ਉਚਾਰਨ Mimi
 • Geo ਉਚਾਰਨ Geo
 • studi ਉਚਾਰਨ studi
 • disko ਉਚਾਰਨ disko
 • Amiga ਉਚਾਰਨ Amiga
 • sub ਉਚਾਰਨ sub
 • Doktoro Zamenhof ਉਚਾਰਨ Doktoro Zamenhof
 • hundo ਉਚਾਰਨ hundo
 • balai ਉਚਾਰਨ balai
 • jako ਉਚਾਰਨ jako
 • meteorito ਉਚਾਰਨ meteorito
 • luno ਉਚਾਰਨ luno
 • ien ਉਚਾਰਨ ien
 • Prospero ਉਚਾਰਨ Prospero
 • finis ਉਚਾਰਨ finis
 • oranĝa ਉਚਾਰਨ oranĝa
 • soldato ਉਚਾਰਨ soldato
 • himno ਉਚਾਰਨ himno
 • 44 ਉਚਾਰਨ 44
 • bati ਉਚਾਰਨ bati
 • telero ਉਚਾਰਨ telero
 • glacio ਉਚਾਰਨ glacio
 • Okan ਉਚਾਰਨ Okan
 • morgaŭ ਉਚਾਰਨ morgaŭ
 • verse ਉਚਾਰਨ verse
 • viziti ਉਚਾਰਨ viziti
 • urbo ਉਚਾਰਨ urbo
 • acero ਉਚਾਰਨ acero
 • Ermelo ਉਚਾਰਨ Ermelo