ਬੋਲੀ: ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ [Esperanto]

ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • bovaĵo ਉਚਾਰਨ bovaĵo
 • viziti ਉਚਾਰਨ viziti
 • alte ਉਚਾਰਨ alte
 • remi ਉਚਾਰਨ remi
 • Jona ਉਚਾਰਨ Jona
 • sub ਉਚਾਰਨ sub
 • angle ਉਚਾਰਨ angle
 • kie ਉਚਾਰਨ kie
 • Tajo ਉਚਾਰਨ Tajo
 • Ermelo ਉਚਾਰਨ Ermelo
 • nei ਉਚਾਰਨ nei
 • ligo ਉਚਾਰਨ ligo
 • 190 ਉਚਾਰਨ 190
 • Urano ਉਚਾਰਨ Urano
 • riso ਉਚਾਰਨ riso
 • ama ਉਚਾਰਨ ama
 • jure ਉਚਾਰਨ jure
 • Ido ਉਚਾਰਨ Ido
 • ritmo ਉਚਾਰਨ ritmo
 • finis ਉਚਾਰਨ finis
 • Elektra ਉਚਾਰਨ Elektra
 • ŝuo ਉਚਾਰਨ ŝuo
 • dudek ਉਚਾਰਨ dudek
 • timo ਉਚਾਰਨ timo
 • urso ਉਚਾਰਨ urso
 • reĝino ਉਚਾਰਨ reĝino
 • lavi ਉਚਾਰਨ lavi
 • franco ਉਚਾਰਨ franco
 • fiziko ਉਚਾਰਨ fiziko
 • 44 ਉਚਾਰਨ 44
 • Dozo ਉਚਾਰਨ Dozo
 • Kronos ਉਚਾਰਨ Kronos
 • sono ਉਚਾਰਨ sono
 • Tasmania ਉਚਾਰਨ Tasmania
 • hundo ਉਚਾਰਨ hundo
 • dio ਉਚਾਰਨ dio
 • Arturo ਉਚਾਰਨ Arturo
 • apetito ਉਚਾਰਨ apetito
 • iel ਉਚਾਰਨ iel
 • cimbalo ਉਚਾਰਨ cimbalo
 • Feliĉan Novan Jaron! ਉਚਾਰਨ Feliĉan Novan Jaron!
 • telero ਉਚਾਰਨ telero
 • verse ਉਚਾਰਨ verse
 • morgaŭ ਉਚਾਰਨ morgaŭ
 • kiel vi nomiĝas? ਉਚਾਰਨ kiel vi nomiĝas?
 • studi ਉਚਾਰਨ studi
 • disko ਉਚਾਰਨ disko
 • Haro ਉਚਾਰਨ Haro
 • Petro ਉਚਾਰਨ Petro
 • sati ਉਚਾਰਨ sati
 • glacio ਉਚਾਰਨ glacio
 • baldaŭ ਉਚਾਰਨ baldaŭ
 • oranĝa ਉਚਾਰਨ oranĝa
 • luno ਉਚਾਰਨ luno
 • flughaveno ਉਚਾਰਨ flughaveno
 • Bonan matenon! ਉਚਾਰਨ Bonan matenon!
 • amas ਉਚਾਰਨ amas
 • ideo ਉਚਾਰਨ ideo
 • rabia ਉਚਾਰਨ rabia
 • balai ਉਚਾਰਨ balai
 • ilo ਉਚਾਰਨ ilo
 • Doktoro Zamenhof ਉਚਾਰਨ Doktoro Zamenhof
 • longe ਉਚਾਰਨ longe
 • amino ਉਚਾਰਨ amino
 • filo ਉਚਾਰਨ filo
 • libroj ਉਚਾਰਨ libroj
 • urbo ਉਚਾਰਨ urbo
 • cerebro ਉਚਾਰਨ cerebro
 • ien ਉਚਾਰਨ ien
 • kosa ਉਚਾਰਨ kosa
 • festo ਉਚਾਰਨ festo
 • fari ਉਚਾਰਨ fari
 • oficejo ਉਚਾਰਨ oficejo
 • Paro ਉਚਾਰਨ Paro
 • 74 ਉਚਾਰਨ 74
 • Internacia Fonetika Alfabeto ਉਚਾਰਨ Internacia Fonetika Alfabeto
 • kion ਉਚਾਰਨ kion
 • ke ਉਚਾਰਨ ke
 • malalta ਉਚਾਰਨ malalta
 • Geo ਉਚਾਰਨ Geo
 • bati ਉਚਾਰਨ bati
 • ringo ਉਚਾਰਨ ringo
 • pro ਉਚਾਰਨ pro
 • pura ਉਚਾਰਨ pura
 • meteorito ਉਚਾਰਨ meteorito
 • Apogeo ਉਚਾਰਨ Apogeo
 • Eskimo ਉਚਾਰਨ Eskimo
 • soldato ਉਚਾਰਨ soldato
 • oro ਉਚਾਰਨ oro
 • balon ਉਚਾਰਨ balon