ਬੋਲੀ: ਸਪੇਨੀ [Español]

ਸਪੇਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • Honduras ਉਚਾਰਨ Honduras
 • Julia ਉਚਾਰਨ Julia
 • motor ਉਚਾਰਨ motor
 • febrero ਉਚਾਰਨ febrero
 • dieciséis ਉਚਾਰਨ dieciséis
 • Twitter ਉਚਾਰਨ Twitter
 • malo ਉਚਾਰਨ malo
 • sin ਉਚਾਰਨ sin
 • ayuda ਉਚਾਰਨ ayuda
 • Málaga ਉਚਾਰਨ Málaga
 • madre ਉਚਾਰਨ madre
 • plaza ਉਚਾਰਨ plaza
 • vale ਉਚਾਰਨ vale
 • juego ਉਚਾਰਨ juego
 • W ਉਚਾਰਨ W
 • Francia ਉਚਾਰਨ Francia
 • autobús ਉਚਾਰਨ autobús
 • lengua ਉਚਾਰਨ lengua
 • excelente ਉਚਾਰਨ excelente
 • Jesús ਉਚਾਰਨ Jesús
 • Alhambra ਉਚਾਰਨ Alhambra
 • querer ਉਚਾਰਨ querer
 • Xochimilco ਉਚਾਰਨ Xochimilco
 • señorita ਉਚਾਰਨ señorita
 • Córdoba ਉਚਾਰਨ Córdoba
 • mejor ਉਚਾਰਨ mejor
 • quiero ਉਚਾਰਨ quiero
 • disculpe ਉਚਾਰਨ disculpe
 • cava ਉਚਾਰਨ cava
 • lago ਉਚਾਰਨ lago
 • Ceuta ਉਚਾਰਨ Ceuta
 • Andrea ਉਚਾਰਨ Andrea
 • idioma ਉਚਾਰਨ idioma
 • por ਉਚਾਰਨ por
 • gazpacho ਉਚਾਰਨ gazpacho
 • marrón ਉਚਾਰਨ marrón
 • abuelo ਉਚਾਰਨ abuelo
 • Bella ਉਚਾਰਨ Bella
 • Bebé ਉਚਾਰਨ Bebé
 • ola ਉਚਾਰਨ ola
 • cocina ਉਚਾਰਨ cocina
 • bienvenido ਉਚਾਰਨ bienvenido
 • vosotros ਉਚਾਰਨ vosotros
 • aprender ਉਚਾਰਨ aprender
 • popular ਉਚਾਰਨ popular
 • X ਉਚਾਰਨ X
 • nariz ਉਚਾਰਨ nariz
 • director ਉਚਾਰਨ director
 • vaso ਉਚਾਰਨ vaso
 • era ਉਚਾਰਨ era
 • cantar ਉਚਾਰਨ cantar
 • fácil ਉਚਾਰਨ fácil
 • Quetzalcóatl ਉਚਾਰਨ Quetzalcóatl
 • cine ਉਚਾਰਨ cine
 • al ਉਚਾਰਨ al
 • Diana ਉਚਾਰਨ Diana
 • carpe diem ਉਚਾਰਨ carpe diem
 • Inglaterra ਉਚਾਰਨ Inglaterra
 • Joel ਉਚਾਰਨ Joel
 • 13 ਉਚਾਰਨ 13
 • Alejandro ਉਚਾਰਨ Alejandro
 • churro ਉਚਾਰਨ churro
 • i ਉਚਾਰਨ i
 • Galicia ਉਚਾਰਨ Galicia
 • Manuel ਉਚਾਰਨ Manuel
 • tengo ਉਚਾਰਨ tengo
 • Italia ਉਚਾਰਨ Italia
 • son ਉਚਾਰਨ son
 • Dios ਉਚਾਰਨ Dios
 • cállate ਉਚਾਰਨ cállate
 • ya ਉਚਾਰਨ ya
 • cónyuge ਉਚਾਰਨ cónyuge
 • venir ਉਚਾਰਨ venir
 • mate ਉਚਾਰਨ mate
 • U ਉਚਾਰਨ U
 • Quechua ਉਚਾਰਨ Quechua
 • Hasta la vista ਉਚਾਰਨ Hasta la vista
 • Elle ਉਚਾਰਨ Elle
 • trabajar ਉਚਾਰਨ trabajar
 • vos ਉਚਾਰਨ vos
 • jugar ਉਚਾਰਨ jugar
 • bailar ਉਚਾਰਨ bailar
 • pelo ਉਚਾਰਨ pelo
 • Santiago ਉਚਾਰਨ Santiago
 • cerebro ਉਚਾਰਨ cerebro
 • brazo ਉਚਾਰਨ brazo
 • Pikachu ਉਚਾਰਨ Pikachu
 • Gijón ਉਚਾਰਨ Gijón
 • Plato ਉਚਾਰਨ Plato
 • Abigail ਉਚਾਰਨ Abigail