ਬੋਲੀ: ਸਪੇਨੀ [Español]

ਸਪੇਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • dieciséis ਉਚਾਰਨ dieciséis
 • Málaga ਉਚਾਰਨ Málaga
 • ayuda ਉਚਾਰਨ ayuda
 • Papa ਉਚਾਰਨ Papa
 • cama ਉਚਾਰਨ cama
 • febrero ਉਚਾਰਨ febrero
 • examen ਉਚਾਰਨ examen
 • comida ਉਚਾਰਨ comida
 • aeropuerto ਉਚਾਰਨ aeropuerto
 • juego ਉਚਾਰਨ juego
 • W ਉਚਾਰਨ W
 • vale ਉਚਾਰਨ vale
 • Sean ਉਚਾਰਨ Sean
 • madre ਉਚਾਰਨ madre
 • plaza ਉਚਾਰਨ plaza
 • sin ਉਚਾਰਨ sin
 • excelente ਉਚਾਰਨ excelente
 • Twitter ਉਚਾਰਨ Twitter
 • Jesús ਉਚਾਰਨ Jesús
 • motor ਉਚਾਰਨ motor
 • i ਉਚਾਰਨ i
 • 2014 ਉਚਾਰਨ 2014
 • carpe diem ਉਚਾਰਨ carpe diem
 • lengua ਉਚਾਰਨ lengua
 • autobús ਉਚਾਰਨ autobús
 • Alhambra ਉਚਾਰਨ Alhambra
 • disculpe ਉਚਾਰਨ disculpe
 • Córdoba ਉਚਾਰਨ Córdoba
 • Bella ਉਚਾਰਨ Bella
 • Xochimilco ਉਚਾਰਨ Xochimilco
 • Ceuta ਉਚਾਰਨ Ceuta
 • vosotros ਉਚਾਰਨ vosotros
 • ola ਉਚਾਰਨ ola
 • lago ਉਚਾਰਨ lago
 • gazpacho ਉਚਾਰਨ gazpacho
 • quiero ਉਚਾਰਨ quiero
 • querer ਉਚਾਰਨ querer
 • al ਉਚਾਰਨ al
 • cava ਉਚਾਰਨ cava
 • X ਉਚਾਰਨ X
 • Quetzalcóatl ਉਚਾਰਨ Quetzalcóatl
 • vaso ਉਚਾਰਨ vaso
 • mejor ਉਚਾਰਨ mejor
 • Andrea ਉਚਾਰਨ Andrea
 • Diana ਉਚਾਰਨ Diana
 • bienvenido ਉਚਾਰਨ bienvenido
 • por ਉਚਾਰਨ por
 • idioma ਉਚਾਰਨ idioma
 • popular ਉਚਾਰਨ popular
 • director ਉਚਾਰਨ director
 • cocina ਉਚਾਰਨ cocina
 • marrón ਉਚਾਰਨ marrón
 • era ਉਚਾਰਨ era
 • aprender ਉਚਾਰਨ aprender
 • Bebé ਉਚਾਰਨ Bebé
 • Galicia ਉਚਾਰਨ Galicia
 • fácil ਉਚਾਰਨ fácil
 • Inglaterra ਉਚਾਰਨ Inglaterra
 • nariz ਉਚਾਰਨ nariz
 • U ਉਚਾਰਨ U
 • Joel ਉਚਾਰਨ Joel
 • Alejandro ਉਚਾਰਨ Alejandro
 • Quechua ਉਚਾਰਨ Quechua
 • Manuel ਉਚਾਰਨ Manuel
 • son ਉਚਾਰਨ son
 • 13 ਉਚਾਰਨ 13
 • cantar ਉਚਾਰਨ cantar
 • tengo ਉਚਾਰਨ tengo
 • Dios ਉਚਾਰਨ Dios
 • ventana ਉਚਾਰਨ ventana
 • churro ਉਚਾਰਨ churro
 • cállate ਉਚਾਰਨ cállate
 • vos ਉਚਾਰਨ vos
 • Santiago ਉਚਾਰਨ Santiago
 • Gijón ਉਚਾਰਨ Gijón
 • Elle ਉਚਾਰਨ Elle
 • Italia ਉਚਾਰਨ Italia
 • cónyuge ਉਚਾਰਨ cónyuge
 • Hasta la vista ਉਚਾਰਨ Hasta la vista
 • tomate ਉਚਾਰਨ tomate
 • bailar ਉਚਾਰਨ bailar
 • Santander ਉਚਾਰਨ Santander
 • ya ਉਚਾਰਨ ya
 • jugar ਉਚਾਰਨ jugar
 • trabajar ਉਚਾਰਨ trabajar
 • Pikachu ਉਚਾਰਨ Pikachu
 • mate ਉਚਾਰਨ mate
 • venir ਉਚਾਰਨ venir
 • ¡Muy bien! ਉਚਾਰਨ ¡Muy bien!
 • pelo ਉਚਾਰਨ pelo