ਬੋਲੀ: ਇਸਤੋਨੀ [Eesti]

ਇਸਤੋਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • Tallinn ਉਚਾਰਨ Tallinn
 • Paraguay ਉਚਾਰਨ Paraguay
 • Arvo Pärt ਉਚਾਰਨ Arvo Pärt
 • a ਉਚਾਰਨ a
 • Laura ਉਚਾਰਨ Laura
 • ö ਉਚਾਰਨ ö
 • jäääär ਉਚਾਰਨ jäääär
 • euro ਉਚਾਰਨ euro
 • Niger ਉਚਾਰਨ Niger
 • õ ਉਚਾਰਨ õ
 • R ਉਚਾਰਨ R
 • manga ਉਚਾਰਨ manga
 • London ਉਚਾਰਨ London
 • Björn ਉਚਾਰਨ Björn
 • paprika ਉਚਾਰਨ paprika
 • Argentina ਉਚਾਰਨ Argentina
 • Helsinki ਉਚਾਰਨ Helsinki
 • O ਉਚਾਰਨ O
 • Anna ਉਚਾਰਨ Anna
 • ja ਉਚਾਰਨ ja
 • Katowice ਉਚਾਰਨ Katowice
 • Sri Lanka ਉਚਾਰਨ Sri Lanka
 • Eva ਉਚਾਰਨ Eva
 • Anne ਉਚਾਰਨ Anne
 • Portugal ਉਚਾਰਨ Portugal
 • Pete ਉਚਾਰਨ Pete
 • ä ਉਚਾਰਨ ä
 • õueaiaäär ਉਚਾਰਨ õueaiaäär
 • Washington ਉਚਾਰਨ Washington
 • 2 ਉਚਾਰਨ 2
 • tere ਉਚਾਰਨ tere
 • U ਉਚਾਰਨ U
 • Amsterdam ਉਚਾਰਨ Amsterdam
 • 1 ਉਚਾਰਨ 1
 • Leicester ਉਚਾਰਨ Leicester
 • Noor ਉਚਾਰਨ Noor
 • ei ਉਚਾਰਨ ei
 • Liechtenstein ਉਚਾਰਨ Liechtenstein
 • 100 ਉਚਾਰਨ 100
 • töööö ਉਚਾਰਨ töööö
 • ü ਉਚਾਰਨ ü
 • burger ਉਚਾਰਨ burger
 • 13 ਉਚਾਰਨ 13
 • and ਉਚਾਰਨ and
 • kuuuurija ਉਚਾਰਨ kuuuurija
 • Agnes ਉਚਾਰਨ Agnes
 • aitäh ਉਚਾਰਨ aitäh
 • Uruguay ਉਚਾਰਨ Uruguay
 • island ਉਚਾਰਨ island
 • Moscow ਉਚਾਰਨ Moscow
 • regina ਉਚਾਰਨ regina
 • OLE ਉਚਾਰਨ OLE
 • Sofia ਉਚਾਰਨ Sofia
 • Monaco ਉਚਾਰਨ Monaco
 • Kosovo ਉਚਾਰਨ Kosovo
 • Montreal ਉਚਾਰਨ Montreal
 • @ ਉਚਾਰਨ @
 • Vietnam ਉਚਾਰਨ Vietnam
 • i ਉਚਾਰਨ i
 • Paul ਉਚਾਰਨ Paul
 • Maria ਉਚਾਰਨ Maria
 • Hugo ਉਚਾਰਨ Hugo
 • öö ਉਚਾਰਨ öö
 • Lexus ਉਚਾਰਨ Lexus
 • August ਉਚਾਰਨ August
 • on ਉਚਾਰਨ on
 • Kraków ਉਚਾਰਨ Kraków
 • tere päevast ਉਚਾਰਨ tere päevast
 • Erika ਉਚਾਰਨ Erika
 • L ਉਚਾਰਨ L
 • Johannes ਉਚਾਰਨ Johannes
 • Johanna ਉਚਾਰਨ Johanna
 • Richard ਉਚਾਰਨ Richard
 • professor ਉਚਾਰਨ professor
 • y ਉਚਾਰਨ y
 • Henry ਉਚਾਰਨ Henry
 • Warsaw ਉਚਾਰਨ Warsaw
 • X ਉਚਾਰਨ X
 • š ਉਚਾਰਨ š
 • Eveline ਉਚਾਰਨ Eveline
 • Manchester ਉਚਾਰਨ Manchester
 • hamburger ਉਚਾਰਨ hamburger
 • 8 ਉਚਾਰਨ 8
 • Z ਉਚਾਰਨ Z
 • Laine ਉਚਾਰਨ Laine
 • India ਉਚਾਰਨ India
 • e ਉਚਾਰਨ e
 • Maja ਉਚਾਰਨ Maja
 • Ema ਉਚਾਰਨ Ema
 • J ਉਚਾਰਨ J