ਬੋਲੀ: ਇਸਤੋਨੀ [Eesti]

ਇਸਤੋਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • Johanna ਉਚਾਰਨ Johanna
 • porno ਉਚਾਰਨ porno
 • Maja ਉਚਾਰਨ Maja
 • August ਉਚਾਰਨ August
 • Z ਉਚਾਰਨ Z
 • Honduras ਉਚਾਰਨ Honduras
 • ž ਉਚਾਰਨ ž
 • Tartu ਉਚਾਰਨ Tartu
 • vana ਉਚਾਰਨ vana
 • põhjala ਉਚਾਰਨ põhjala
 • park ਉਚਾਰਨ park
 • hamburger ਉਚਾਰਨ hamburger
 • Eesti ਉਚਾਰਨ Eesti
 • mari ਉਚਾਰਨ mari
 • Kanada ਉਚਾਰਨ Kanada
 • e ਉਚਾਰਨ e
 • homme ਉਚਾਰਨ homme
 • Saaremaa ਉਚਾਰਨ Saaremaa
 • W ਉਚਾਰਨ W
 • mina ਉਚਾਰਨ mina
 • Praha ਉਚਾਰਨ Praha
 • Mauritius ਉਚਾਰਨ Mauritius
 • Barbados ਉਚਾਰਨ Barbados
 • Helen ਉਚਾਰਨ Helen
 • karel ਉਚਾਰਨ karel
 • Lille ਉਚਾਰਨ Lille
 • head ਉਚਾਰਨ head
 • 4 ਉਚਾਰਨ 4
 • Hanna ਉਚਾਰਨ Hanna
 • vodka ਉਚਾਰਨ vodka
 • muffin ਉਚਾਰਨ muffin
 • Lina ਉਚਾਰਨ Lina
 • Kai ਉਚਾਰਨ Kai
 • Anton ਉਚਾਰਨ Anton
 • Zimbabwe ਉਚਾਰਨ Zimbabwe
 • Edgar ਉਚਾਰਨ Edgar
 • ava ਉਚਾਰਨ ava
 • Ott Tänak ਉਚਾਰਨ Ott Tänak
 • ott ਉਚਾਰਨ ott
 • November ਉਚਾਰਨ November
 • auto ਉਚਾਰਨ auto
 • Andres ਉਚਾਰਨ Andres
 • 10 ਉਚਾਰਨ 10
 • part ਉਚਾਰਨ part
 • Kersti Kaljulaid ਉਚਾਰਨ Kersti Kaljulaid
 • Elsa ਉਚਾਰਨ Elsa
 • ma ਉਚਾਰਨ ma
 • lumi ਉਚਾਰਨ lumi
 • Vahe ਉਚਾਰਨ Vahe
 • V ਉਚਾਰਨ V
 • Jennifer ਉਚਾਰਨ Jennifer
 • Ma ei räägi eesti keelt ਉਚਾਰਨ Ma ei räägi eesti keelt
 • mais ਉਚਾਰਨ mais
 • uno ਉਚਾਰਨ uno
 • K ਉਚਾਰਨ K
 • Guyana ਉਚਾਰਨ Guyana
 • Sigrid ਉਚਾਰਨ Sigrid
 • G ਉਚਾਰਨ G
 • Jah ਉਚਾਰਨ Jah
 • Pärnu ਉਚਾਰਨ Pärnu
 • mai ਉਚਾਰਨ mai
 • magma ਉਚਾਰਨ magma
 • Saturn ਉਚਾਰਨ Saturn
 • rahe ਉਚਾਰਨ rahe
 • Riga ਉਚਾਰਨ Riga
 • said ਉਚਾਰਨ said
 • see ਉਚਾਰਨ see
 • Elva ਉਚਾਰਨ Elva
 • 9 ਉਚਾਰਨ 9
 • Orion ਉਚਾਰਨ Orion
 • Anett Kontaveit ਉਚਾਰਨ Anett Kontaveit
 • sensei ਉਚਾਰਨ sensei
 • Lill ਉਚਾਰਨ Lill
 • Jakob ਉਚਾਰਨ Jakob
 • me ਉਚਾਰਨ me
 • Aino ਉਚਾਰਨ Aino
 • Aare ਉਚਾਰਨ Aare
 • WC ਉਚਾਰਨ WC
 • Kabul ਉਚਾਰਨ Kabul
 • Kurdistan ਉਚਾਰਨ Kurdistan
 • kaste ਉਚਾਰਨ kaste
 • Tristan ਉਚਾਰਨ Tristan
 • et ਉਚਾਰਨ et
 • sõber ਉਚਾਰਨ sõber
 • sa ਉਚਾਰਨ sa
 • P ਉਚਾਰਨ P
 • T ਉਚਾਰਨ T
 • Q ਉਚਾਰਨ Q
 • H ਉਚਾਰਨ H
 • film ਉਚਾਰਨ film