ਬੋਲੀ: ਫ਼ਿਨਲੈਂਡੀ [Suomi]

ਫ਼ਿਨਲੈਂਡੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • Helsinki ਉਚਾਰਨ Helsinki
 • Google ਉਚਾਰਨ Google
 • sauna ਉਚਾਰਨ sauna
 • a ਉਚਾਰਨ a
 • Nokia ਉਚਾਰਨ Nokia
 • IKEA ਉਚਾਰਨ IKEA
 • Paraguay ਉਚਾਰਨ Paraguay
 • Suomi ਉਚਾਰਨ Suomi
 • Jyväskylä ਉਚਾਰਨ Jyväskylä
 • te ਉਚਾਰਨ te
 • hei ਉਚਾਰਨ hei
 • perkele ਉਚਾਰਨ perkele
 • paella ਉਚਾਰਨ paella
 • Laura ਉਚਾਰਨ Laura
 • y ਉਚਾਰਨ y
 • penis ਉਚਾਰਨ penis
 • Tampere ਉਚਾਰਨ Tampere
 • ja ਉਚਾਰਨ ja
 • r ਉਚਾਰਨ r
 • Simo Häyhä ਉਚਾਰਨ Simo Häyhä
 • Kimi Räikkönen ਉਚਾਰਨ Kimi Räikkönen
 • ei ਉਚਾਰਨ ei
 • Samsung ਉਚਾਰਨ Samsung
 • Kiitos ਉਚਾਰਨ Kiitos
 • Gouda ਉਚਾਰਨ Gouda
 • Oslo ਉਚਾਰਨ Oslo
 • Australia ਉਚਾਰਨ Australia
 • ö ਉਚਾਰਨ ö
 • ä ਉਚਾਰਨ ä
 • Harry Potter ਉਚਾਰਨ Harry Potter
 • wifi ਉਚਾਰਨ wifi
 • Qatar ਉਚਾਰਨ Qatar
 • Johanna ਉਚਾਰਨ Johanna
 • Erik ਉਚਾਰਨ Erik
 • euro ਉਚਾਰਨ euro
 • Lidl ਉਚਾਰਨ Lidl
 • Aaron ਉਚਾਰਨ Aaron
 • e ਉਚਾਰਨ e
 • Minä rakastan sinua ਉਚਾਰਨ Minä rakastan sinua
 • Hyvää päivää! ਉਚਾਰਨ Hyvää päivää!
 • lumi ਉਚਾਰਨ lumi
 • Väinämöinen ਉਚਾਰਨ Väinämöinen
 • Rovaniemi ਉਚਾਰਨ Rovaniemi
 • yo ਉਚਾਰਨ yo
 • Internet ਉਚਾਰਨ Internet
 • JYSK ਉਚਾਰਨ JYSK
 • pizza ਉਚਾਰਨ pizza
 • O ਉਚਾਰਨ O
 • vagina ਉਚਾਰਨ vagina
 • Tervetuloa ਉਚਾਰਨ Tervetuloa
 • Janne ਉਚਾਰਨ Janne
 • J ਉਚਾਰਨ J
 • Heidi ਉਚਾਰਨ Heidi
 • Anna ਉਚਾਰਨ Anna
 • Linnea ਉਚਾਰਨ Linnea
 • me ਉਚਾਰਨ me
 • Joel ਉਚਾਰਨ Joel
 • Julia ਉਚਾਰਨ Julia
 • joulupukki ਉਚਾਰਨ joulupukki
 • beige ਉਚਾਰਨ beige
 • Lahti ਉਚਾਰਨ Lahti
 • å ਉਚਾਰਨ å
 • magenta ਉਚਾਰਨ magenta
 • i ਉਚਾਰਨ i
 • on ਉਚਾਰਨ on
 • auto ਉਚਾਰਨ auto
 • Israel ਉਚਾਰਨ Israel
 • Anne ਉਚਾਰਨ Anne
 • sushi ਉਚਾਰਨ sushi
 • 1984 ਉਚਾਰਨ 1984
 • Fazer ਉਚਾਰਨ Fazer
 • Sauli Niinistö ਉਚਾਰਨ Sauli Niinistö
 • Hyvää yötä ਉਚਾਰਨ Hyvää yötä
 • Valhalla ਉਚਾਰਨ Valhalla
 • Madrid ਉਚਾਰਨ Madrid
 • Hyvää huomenta ਉਚਾਰਨ Hyvää huomenta
 • Irene ਉਚਾਰਨ Irene
 • Elise ਉਚਾਰਨ Elise
 • yksi ਉਚਾਰਨ yksi
 • piano ਉਚਾਰਨ piano
 • Tarja Turunen ਉਚਾਰਨ Tarja Turunen
 • Stradivarius ਉਚਾਰਨ Stradivarius
 • Elin ਉਚਾਰਨ Elin
 • Sara ਉਚਾਰਨ Sara
 • meri ਉਚਾਰਨ meri
 • Elias ਉਚਾਰਨ Elias
 • Uranus ਉਚਾਰਨ Uranus
 • näkemiin ਉਚਾਰਨ näkemiin
 • Mikael ਉਚਾਰਨ Mikael
 • no ਉਚਾਰਨ no