ਬੋਲੀ: ਫ਼ਰੋਈ [Føroyskt]

ਫ਼ਰੋਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • skyr ਉਚਾਰਨ skyr
 • Tórshavn ਉਚਾਰਨ Tórshavn
 • R ਉਚਾਰਨ R
 • Anna ਉਚਾਰਨ Anna
 • Uranus ਉਚਾਰਨ Uranus
 • Eivør Pálsdóttir ਉਚਾਰਨ Eivør Pálsdóttir
 • er ਉਚਾਰਨ er
 • æ ਉਚਾਰਨ æ
 • Ella ਉਚਾਰਨ Ella
 • November ਉਚਾਰਨ November
 • ja ਉਚਾਰਨ ja
 • barn ਉਚਾਰਨ barn
 • reis ਉਚਾਰਨ reis
 • Elin ਉਚਾਰਨ Elin
 • August ਉਚਾਰਨ August
 • Robert ਉਚਾਰਨ Robert
 • í ਉਚਾਰਨ í
 • Maria ਉਚਾਰਨ Maria
 • Lea ਉਚਾਰਨ Lea
 • Føroyar ਉਚਾਰਨ Føroyar
 • Týr ਉਚਾਰਨ Týr
 • Portugal ਉਚਾਰਨ Portugal
 • Mars ਉਚਾਰਨ Mars
 • September ਉਚਾਰਨ September
 • Rita ਉਚਾਰਨ Rita
 • nei ਉਚਾਰਨ nei
 • Ala ਉਚਾਰਨ Ala
 • eg ਉਚਾਰਨ eg
 • sofa ਉਚਾਰਨ sofa
 • te ਉਚਾਰਨ te
 • vera ਉਚਾਰਨ vera
 • á ਉਚਾਰਨ á
 • Venus ਉਚਾਰਨ Venus
 • og ਉਚਾਰਨ og
 • Hans ਉਚਾਰਨ Hans
 • ó ਉਚਾਰਨ ó
 • Eg elski teg ਉਚਾਰਨ Eg elski teg
 • Japan ਉਚਾਰਨ Japan
 • Angela ਉਚਾਰਨ Angela
 • Eivør ਉਚਾਰਨ Eivør
 • kvinna ਉਚਾਰਨ kvinna
 • tvey ਉਚਾਰਨ tvey
 • saga ਉਚਾਰਨ saga
 • Gjógv ਉਚਾਰਨ Gjógv
 • tú ਉਚਾਰਨ
 • bjørn ਉਚਾਰਨ bjørn
 • fylgja ਉਚਾਰਨ fylgja
 • Danmark ਉਚਾਰਨ Danmark
 • Markus ਉਚਾਰਨ Markus
 • Norrøna ਉਚਾਰਨ Norrøna
 • seks ਉਚਾਰਨ seks
 • Saturn ਉਚਾਰਨ Saturn
 • Ukraina ਉਚਾਰਨ Ukraina
 • stríð ਉਚਾਰਨ stríð
 • tak ਉਚਾਰਨ tak
 • at ਉਚਾਰਨ at
 • Lilja ਉਚਾਰਨ Lilja
 • Maia ਉਚਾਰਨ Maia
 • Húsavík ਉਚਾਰਨ Húsavík
 • bróðir ਉਚਾਰਨ bróðir
 • Oktober ਉਚਾਰਨ Oktober
 • eta ਉਚਾਰਨ eta
 • tala ਉਚਾਰਨ tala
 • ljós ਉਚਾਰਨ ljós
 • Vágar ਉਚਾਰਨ Vágar
 • Fjall ਉਚਾਰਨ Fjall
 • Danny ਉਚਾਰਨ Danny
 • sjón ਉਚਾਰਨ sjón
 • gul ਉਚਾਰਨ gul
 • Sørvágsvatn ਉਚਾਰਨ Sørvágsvatn
 • vatn ਉਚਾਰਨ vatn
 • koma ਉਚਾਰਨ koma
 • tin ਉਚਾਰਨ tin
 • Aron ਉਚਾਰਨ Aron
 • januar ਉਚਾਰਨ januar
 • Ikki ਉਚਾਰਨ Ikki
 • Gera ਉਚਾਰਨ Gera
 • mamma ਉਚਾਰਨ mamma
 • bein ਉਚਾਰਨ bein
 • draga ਉਚਾਰਨ draga
 • Kvæði ਉਚਾਰਨ Kvæði
 • takk ਉਚਾਰਨ takk
 • kona ਉਚਾਰਨ kona
 • ringt ਉਚਾਰਨ ringt
 • Jordan ਉਚਾਰਨ Jordan
 • hav ਉਚਾਰਨ hav
 • reka ਉਚਾਰਨ reka
 • logi ਉਚਾਰਨ logi
 • halló ਉਚਾਰਨ halló
 • eitt ਉਚਾਰਨ eitt