ਬੋਲੀ: ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ [Français]

ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • bonjour ਉਚਾਰਨ bonjour
 • un ਉਚਾਰਨ un
 • a ਉਚਾਰਨ a
 • de ਉਚਾਰਨ de
 • tu ਉਚਾਰਨ tu
 • au revoir ! ਉਚਾਰਨ au revoir !
 • Paris ਉਚਾਰਨ Paris
 • salut ਉਚਾਰਨ salut
 • croissant ਉਚਾਰਨ croissant
 • je ਉਚਾਰਨ je
 • normal ਉਚਾਰਨ normal
 • je t'aime ਉਚਾਰਨ je t'aime
 • et ਉਚਾਰਨ et
 • Reims ਉਚਾਰਨ Reims
 • en ਉਚਾਰਨ en
 • Antoine de Saint-Exupéry ਉਚਾਰਨ Antoine de Saint-Exupéry
 • orange ਉਚਾਰਨ orange
 • Yves Saint Laurent ਉਚਾਰਨ Yves Saint Laurent
 • Monsieur ਉਚਾਰਨ Monsieur
 • pardon ਉਚਾਰਨ pardon
 • merci ਉਚਾਰਨ merci
 • Peugeot ਉਚਾਰਨ Peugeot
 • café ਉਚਾਰਨ café
 • Rose ਉਚਾਰਨ Rose
 • grenouille ਉਚਾਰਨ grenouille
 • du ਉਚਾਰਨ du
 • le ਉਚਾਰਨ le
 • vin ਉਚਾਰਨ vin
 • Guillaume ਉਚਾਰਨ Guillaume
 • les ਉਚਾਰਨ les
 • Louvre ਉਚਾਰਨ Louvre
 • e ਉਚਾਰਨ e
 • pain ਉਚਾਰਨ pain
 • sur ਉਚਾਰਨ sur
 • plus ਉਚਾਰਨ plus
 • est ਉਚਾਰਨ est
 • Mars ਉਚਾਰਨ Mars
 • restaurant ਉਚਾਰਨ restaurant
 • L'Occitane ਉਚਾਰਨ L'Occitane
 • vingt ਉਚਾਰਨ vingt
 • R ਉਚਾਰਨ R
 • on ਉਚਾਰਨ on
 • Internet ਉਚਾਰਨ Internet
 • euro ਉਚਾਰਨ euro
 • rouge ਉਚਾਰਨ rouge
 • maintenant ਉਚਾਰਨ maintenant
 • champagne ਉਚਾਰਨ champagne
 • eu ਉਚਾਰਨ eu
 • Louis Vuitton ਉਚਾਰਨ Louis Vuitton
 • la ਉਚਾਰਨ la
 • Champs Elysées ਉਚਾਰਨ Champs Elysées
 • bien ਉਚਾਰਨ bien
 • Google ਉਚਾਰਨ Google
 • Elle ਉਚਾਰਨ Elle
 • U ਉਚਾਰਨ U
 • garage ਉਚਾਰਨ garage
 • BMW ਉਚਾਰਨ BMW
 • France ਉਚਾਰਨ France
 • que ਉਚਾਰਨ que
 • mais ਉਚਾਰਨ mais
 • son ਉਚਾਰਨ son
 • août ਉਚਾਰਨ août
 • moelleux ਉਚਾਰਨ moelleux
 • y ਉਚਾਰਨ y
 • lait ਉਚਾਰਨ lait
 • six ਉਚਾਰਨ six
 • bonsoir ਉਚਾਰਨ bonsoir
 • mai ਉਚਾਰਨ mai
 • Hermès ਉਚਾਰਨ Hermès
 • une ਉਚਾਰਨ une
 • la vie en rose ਉਚਾਰਨ la vie en rose
 • quinze ਉਚਾਰਨ quinze
 • au ਉਚਾਰਨ au
 • chat ਉਚਾਰਨ chat
 • Givenchy ਉਚਾਰਨ Givenchy
 • haute couture ਉਚਾਰਨ haute couture
 • gris ਉਚਾਰਨ gris
 • foie gras ਉਚਾਰਨ foie gras
 • dans ਉਚਾਰਨ dans
 • comment ਉਚਾਰਨ comment
 • chien ਉਚਾਰਨ chien
 • Français ਉਚਾਰਨ Français
 • grande ਉਚਾਰਨ grande
 • grand ਉਚਾਰਨ grand
 • J ਉਚਾਰਨ J
 • Albert Camus ਉਚਾਰਨ Albert Camus
 • lundi ਉਚਾਰਨ lundi
 • macaron ਉਚਾਰਨ macaron
 • genre ਉਚਾਰਨ genre
 • Renault ਉਚਾਰਨ Renault