ਬੋਲੀ: ਗਾਨ ਚੀਨੀ [赣语]

ਗਾਨ ਚੀਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • 北京 ਉਚਾਰਨ 北京
 • 日本 ਉਚਾਰਨ 日本
 • 人 ਉਚਾਰਨ
 • 香港 ਉਚਾਰਨ 香港
 • 我 ਉਚਾਰਨ
 • 吃价 ਉਚਾਰਨ 吃价
 • 平安 ਉਚਾਰਨ 平安
 • 南昌 ਉਚਾਰਨ 南昌
 • 船 ਉਚਾਰਨ
 • 爱 ਉਚਾਰਨ
 • 你 ਉਚਾਰਨ
 • 景德鎭 ਉਚਾਰਨ 景德鎭
 • 贼 ਉਚਾਰਨ
 • 赣语 ਉਚਾਰਨ 赣语
 • 矮 ਉਚਾਰਨ
 • 鄭 ਉਚਾਰਨ
 • 这里 ਉਚਾਰਨ 这里
 • 深圳 ਉਚਾਰਨ 深圳
 • 中国 ਉਚਾਰਨ 中国
 • 中華臺北 ਉਚਾਰਨ 中華臺北
 • 高 ਉਚਾਰਨ
 • 地 ਉਚਾਰਨ
 • 交通大學 ਉਚਾਰਨ 交通大學
 • 丁 ਉਚਾਰਨ
 • 甘蔗 ਉਚਾਰਨ 甘蔗
 • 李贺 ਉਚਾਰਨ 李贺
 • 不 ਉਚਾਰਨ
 • 江西 ਉਚਾਰਨ 江西
 • 江泽民 ਉਚਾਰਨ 江泽民
 • 大 ਉਚਾਰਨ
 • 嘴 ਉਚਾਰਨ
 • 伍 ਉਚਾਰਨ
 • 鄱陽 ਉਚਾਰਨ 鄱陽
 • 鄭成功 ਉਚਾਰਨ 鄭成功
 • 大学 ਉਚਾਰਨ 大学
 • 語言 ਉਚਾਰਨ 語言
 • 质 ਉਚਾਰਨ
 • 法蘭西 ਉਚਾਰਨ 法蘭西
 • 螃蟹 ਉਚਾਰਨ 螃蟹
 • 是 ਉਚਾਰਨ
 • 吃 ਉਚਾਰਨ
 • 雷 ਉਚਾਰਨ
 • 龔 ਉਚਾਰਨ
 • 公交车 ਉਚਾਰਨ 公交车
 • 干什么 ਉਚਾਰਨ 干什么
 • 做 ਉਚਾਰਨ
 • 做贼 ਉਚਾਰਨ 做贼
 • 森 ਉਚਾਰਨ
 • 百 ਉਚਾਰਨ
 • 仇 ਉਚਾਰਨ
 • 你好 ਉਚਾਰਨ 你好
 • 精 ਉਚਾਰਨ
 • 的 ਉਚਾਰਨ
 • 吃饭 ਉਚਾਰਨ 吃饭
 • 界 ਉਚਾਰਨ
 • 上 ਉਚਾਰਨ
 • 来 ਉਚਾਰਨ
 • 安 ਉਚਾਰਨ
 • 翁 ਉਚਾਰਨ
 • 你说什么 ਉਚਾਰਨ 你说什么
 • 鄧 ਉਚਾਰਨ
 • 问 ਉਚਾਰਨ
 • 谢家村 ਉਚਾਰਨ 谢家村
 • 直 ਉਚਾਰਨ
 • 阮 ਉਚਾਰਨ
 • 六 ਉਚਾਰਨ
 • 一 ਉਚਾਰਨ
 • 去 ਉਚਾਰਨ
 • 角 ਉਚਾਰਨ
 • 卓 ਉਚਾਰਨ
 • 啊 ਉਚਾਰਨ
 • 冻豆腐 dongtoufu ਉਚਾਰਨ 冻豆腐 dongtoufu
 • 顏 ਉਚਾਰਨ
 • 红谷滩 ਉਚਾਰਨ 红谷滩
 • 科學 ਉਚਾਰਨ 科學
 • 宇 ਉਚਾਰਨ
 • 大連 ਉਚਾਰਨ 大連
 • 講事 ਉਚਾਰਨ 講事
 • 梁 ਉਚਾਰਨ
 • 十 ਉਚਾਰਨ
 • 景德镇 ਉਚਾਰਨ 景德镇
 • 朱庆余 ਉਚਾਰਨ 朱庆余
 • 漫畫 ਉਚਾਰਨ 漫畫
 • 疖癞 ਉਚਾਰਨ 疖癞
 • 錳 ਉਚਾਰਨ
 • 學 ਉਚਾਰਨ
 • 範 ਉਚਾਰਨ
 • 郜 ਉਚਾਰਨ
 • 施 ਉਚਾਰਨ
 • 關 ਉਚਾਰਨ