ਬੋਲੀ: ਗੁਆਰਾਨੀ [Avañe'ẽ (Guarani)]

ਗੁਆਰਾਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • Paraguay ਉਚਾਰਨ Paraguay
 • hola ਉਚਾਰਨ hola
 • y ਉਚਾਰਨ y
 • Chile ਉਚਾਰਨ Chile
 • Papa ਉਚਾਰਨ Papa
 • ha ਉਚਾਰਨ ha
 • mba'éichapa ਉਚਾਰਨ mba'éichapa
 • para ਉਚਾਰਨ para
 • vale ਉਚਾਰਨ vale
 • jasy ਉਚਾਰਨ jasy
 • nero ਉਚਾਰਨ nero
 • ava ਉਚਾਰਨ ava
 • inga ਉਚਾਰਨ inga
 • chipa ਉਚਾਰਨ chipa
 • che ਉਚਾਰਨ che
 • vera ਉਚਾਰਨ vera
 • Jake ਉਚਾਰਨ Jake
 • oñemohatãvo ਉਚਾਰਨ oñemohatãvo
 • sy ਉਚਾਰਨ sy
 • are ਉਚਾਰਨ are
 • guarani ਉਚਾਰਨ guarani
 • aguyje ਉਚਾਰਨ aguyje
 • ku ਉਚਾਰਨ ku
 • tape ਉਚਾਰਨ tape
 • Tata ਉਚਾਰਨ Tata
 • Jehová ਉਚਾਰਨ Jehová
 • rohayhu ਉਚਾਰਨ rohayhu
 • mbyja ਉਚਾਰਨ mbyja
 • sa ਉਚਾਰਨ sa
 • ani ਉਚਾਰਨ ani
 • Mba'éichapa reiko? ਉਚਾਰਨ Mba'éichapa reiko?
 • avañe'ẽ ਉਚਾਰਨ avañe'ẽ
 • kuña ਉਚਾਰਨ kuña
 • PE ਉਚਾਰਨ PE
 • mbarakaja ਉਚਾਰਨ mbarakaja
 • kuimba'e ਉਚਾਰਨ kuimba'e
 • ty ਉਚਾਰਨ ty
 • pira ਉਚਾਰਨ pira
 • ko ਉਚਾਰਨ ko
 • arapoty ਉਚਾਰਨ arapoty
 • pytãngy ਉਚਾਰਨ pytãngy
 • po ਉਚਾਰਨ po
 • Mesa ਉਚਾਰਨ Mesa
 • mano ਉਚਾਰਨ mano
 • Jopara ਉਚਾਰਨ Jopara
 • sa'yju ਉਚਾਰਨ sa'yju
 • hũ ਉਚਾਰਨ
 • Toñembojeroviákena ਉਚਾਰਨ Toñembojeroviákena
 • sopa ਉਚਾਰਨ sopa
 • pytã ਉਚਾਰਨ pytã
 • kuarahy ਉਚਾਰਨ kuarahy
 • karai ਉਚਾਰਨ karai
 • toba ਉਚਾਰਨ toba
 • kuva ਉਚਾਰਨ kuva
 • morongy ਉਚਾਰਨ morongy
 • kunu'u ਉਚਾਰਨ kunu'u
 • kure ਉਚਾਰਨ kure
 • mainumby ਉਚਾਰਨ mainumby
 • Asuka ਉਚਾਰਨ Asuka
 • ore ਉਚਾਰਨ ore
 • hague ਉਚਾਰਨ hague
 • hovy ਉਚਾਰਨ hovy
 • irundy ਉਚਾਰਨ irundy
 • pyta ਉਚਾਰਨ pyta
 • hũngy ਉਚਾਰਨ hũngy
 • ro ਉਚਾਰਨ ro
 • kirikiri ਉਚਾਰਨ kirikiri
 • opa ਉਚਾਰਨ opa
 • kuñakarai ਉਚਾਰਨ kuñakarai
 • morotĩ ਉਚਾਰਨ morotĩ
 • Jaha jake ਉਚਾਰਨ Jaha jake
 • kyra ਉਚਾਰਨ kyra
 • pyhare ਉਚਾਰਨ pyhare
 • ru ਉਚਾਰਨ ru
 • Paraguái ਉਚਾਰਨ Paraguái
 • joko ਉਚਾਰਨ joko
 • Ay ਉਚਾਰਨ Ay
 • vai ਉਚਾਰਨ vai
 • Peteî mitâ'i hoy'u. ਉਚਾਰਨ Peteî mitâ'i hoy'u.
 • jarýi ਉਚਾਰਨ jarýi
 • rohaihu ਉਚਾਰਨ rohaihu
 • Méhiko ਉਚਾਰਨ Méhiko
 • mbeju ਉਚਾਰਨ mbeju
 • Kolombia ਉਚਾਰਨ Kolombia
 • apay ਉਚਾਰਨ apay
 • nde ਉਚਾਰਨ nde
 • Che hay'u. ਉਚਾਰਨ Che hay'u.
 • kuatia ਉਚਾਰਨ kuatia
 • hū ਉਚਾਰਨ
 • Oke ਉਚਾਰਨ Oke