ਬੋਲੀ: ਹਾਊਜ਼ਾ [هَوُسَ]

ਹਾਊਜ਼ਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • Kai ਉਚਾਰਨ Kai
 • Abuja ਉਚਾਰਨ Abuja
 • bello ਉਚਾਰਨ bello
 • Aiko ਉਚਾਰਨ Aiko
 • Hausa ਉਚਾਰਨ Hausa
 • soja ਉਚਾਰਨ soja
 • fata ਉਚਾਰਨ fata
 • musa ਉਚਾਰਨ musa
 • baki ਉਚਾਰਨ baki
 • kare ਉਚਾਰਨ kare
 • Hakan ਉਚਾਰਨ Hakan
 • kwai ਉਚਾਰਨ kwai
 • sa ਉਚਾਰਨ sa
 • gado-gado ਉਚਾਰਨ gado-gado
 • zo ਉਚਾਰਨ zo
 • Yau ਉਚਾਰਨ Yau
 • sati ਉਚਾਰਨ sati
 • Sannu ਉਚਾਰਨ Sannu
 • Sana'a ਉਚਾਰਨ Sana'a
 • tuba ਉਚਾਰਨ tuba
 • sapele ਉਚਾਰਨ sapele
 • kuka ਉਚਾਰਨ kuka
 • a'a ਉਚਾਰਨ a'a
 • Sha ਉਚਾਰਨ Sha
 • Shehu ਉਚਾਰਨ Shehu
 • malafa ਉਚਾਰਨ malafa
 • Zuma ਉਚਾਰਨ Zuma
 • Wahala ਉਚਾਰਨ Wahala
 • rana ਉਚਾਰਨ rana
 • jaki ਉਚਾਰਨ jaki
 • bawa ਉਚਾਰਨ bawa
 • hanta ਉਚਾਰਨ hanta
 • kafa ਉਚਾਰਨ kafa
 • Hannu ਉਚਾਰਨ Hannu
 • Barka da yamma ਉਚਾਰਨ Barka da yamma
 • kawai ਉਚਾਰਨ kawai
 • mace ਉਚਾਰਨ mace
 • Ina kwana? ਉਚਾਰਨ Ina kwana?
 • doki ਉਚਾਰਨ doki
 • ciki ਉਚਾਰਨ ciki
 • Ina sonka ਉਚਾਰਨ Ina sonka
 • GASHI ਉਚਾਰਨ GASHI
 • aboki ਉਚਾਰਨ aboki
 • Ya aiko min saƙo ਉਚਾਰਨ Ya aiko min saƙo
 • Ina sonki ਉਚਾਰਨ Ina sonki
 • baci ਉਚਾਰਨ baci
 • gado ਉਚਾਰਨ gado
 • Barka da asuba ਉਚਾਰਨ Barka da asuba
 • Kashi ਉਚਾਰਨ Kashi
 • ma sha Allahu ਉਚਾਰਨ ma sha Allahu
 • yobe ਉਚਾਰਨ yobe
 • ƙasa ਉਚਾਰਨ ƙasa
 • kunne ਉਚਾਰਨ kunne
 • yuli ਉਚਾਰਨ yuli
 • Kusa ਉਚਾਰਨ Kusa
 • Ido ਉਚਾਰਨ Ido
 • Barka da dare ਉਚਾਰਨ Barka da dare
 • mutum ਉਚਾਰਨ mutum
 • ar̃ba'in da bakwai ਉਚਾਰਨ ar̃ba'in da bakwai
 • Kana lafiya? ਉਚਾਰਨ Kana lafiya?
 • Sade' ਉਚਾਰਨ Sade'
 • Sukari ਉਚਾਰਨ Sukari
 • huhu ਉਚਾਰਨ huhu
 • tafi ਉਚਾਰਨ tafi
 • jini ਉਚਾਰਨ jini
 • saniya ਉਚਾਰਨ saniya
 • kunci ਉਚਾਰਨ kunci
 • Yusufu ਉਚਾਰਨ Yusufu
 • Nijeriya ਉਚਾਰਨ Nijeriya
 • Ɗan rago ਉਚਾਰਨ Ɗan rago
 • dambe ਉਚਾਰਨ dambe
 • kofa ਉਚਾਰਨ kofa
 • tumbun naira ਉਚਾਰਨ tumbun naira
 • Tinkiya ਉਚਾਰਨ Tinkiya
 • damisa ਉਚਾਰਨ damisa
 • dabba ਉਚਾਰਨ dabba
 • Nijar ਉਚਾਰਨ Nijar
 • ṛuwa ਉਚਾਰਨ ṛuwa
 • Ɓera ਉਚਾਰਨ Ɓera
 • dokin ਉਚਾਰਨ dokin
 • Sau ciki ਉਚਾਰਨ Sau ciki
 • Ruwa ਉਚਾਰਨ Ruwa
 • Andalus ਉਚਾਰਨ Andalus
 • dan' ਉਚਾਰਨ dan'
 • 'yan uwa ਉਚਾਰਨ 'yan uwa
 • Masallaci ਉਚਾਰਨ Masallaci
 • ɗana ਉਚਾਰਨ ɗana
 • yaka ਉਚਾਰਨ yaka
 • ina zuwa ਉਚਾਰਨ ina zuwa
 • yaya ne ਉਚਾਰਨ yaya ne