ਬੋਲੀ: ਹਾਊਜ਼ਾ [هَوُسَ]

ਹਾਊਜ਼ਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਹੁਣ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ