ਬੋਲੀ: ਹਿਲੀਗੇਨਨ [Ilonggo]

ਹਿਲੀਗੇਨਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • ano ਉਚਾਰਨ ano
 • nga ਉਚਾਰਨ nga
 • Mata ਉਚਾਰਨ Mata
 • Kami ਉਚਾਰਨ Kami
 • mga ਉਚਾਰਨ mga
 • salamat ਉਚਾਰਨ salamat
 • kita ਉਚਾਰਨ kita
 • ako ਉਚਾਰਨ ako
 • pila ਉਚਾਰਨ pila
 • Sila ਉਚਾਰਨ Sila
 • langit ਉਚਾਰਨ langit
 • ikaw ਉਚਾਰਨ ikaw
 • basa ਉਚਾਰਨ basa
 • siya ਉਚਾਰਨ siya
 • wala ਉਚਾਰਨ wala
 • ini ਉਚਾਰਨ ini
 • tuo ਉਚਾਰਨ tuo
 • bulan ਉਚਾਰਨ bulan
 • Kamusta ਉਚਾਰਨ Kamusta
 • kaon ਉਚਾਰਨ kaon
 • kamo ਉਚਾਰਨ kamo
 • alibangbang ਉਚਾਰਨ alibangbang
 • ngalan ਉਚਾਰਨ ngalan
 • saging ਉਚਾਰਨ saging
 • adlaw ਉਚਾਰਨ adlaw
 • tatlo ਉਚਾਰਨ tatlo
 • halong ਉਚਾਰਨ halong
 • likod ਉਚਾਰਨ likod
 • walâ ਉਚਾਰਨ walâ
 • isá ਉਚਾਰਨ isá
 • Dayun lang ਉਚਾਰਨ Dayun lang
 • sapat ਉਚਾਰਨ sapat
 • anum ਉਚਾਰਨ anum
 • kamot ਉਚਾਰਨ kamot
 • ma'ayung aga ਉਚਾਰਨ ma'ayung aga
 • diin ਉਚਾਰਨ diin
 • indî ਉਚਾਰਨ indî
 • maayong ਉਚਾਰਨ maayong
 • paano ਉਚਾਰਨ paano
 • waló ਉਚਾਰਨ waló
 • basâ ਉਚਾਰਨ basâ
 • ató ਉਚਾਰਨ ató
 • ma'ayung udtu ਉਚਾਰਨ ma'ayung udtu
 • limá ਉਚਾਰਨ limá
 • tiil ਉਚਾਰਨ tiil
 • nga-a ਉਚਾਰਨ nga-a
 • hibî ਉਚਾਰਨ hibî
 • hamot ਉਚਾਰਨ hamot
 • kalipay ਉਚਾਰਨ kalipay
 • Wala' sang anu man. ਉਚਾਰਨ Wala' sang anu man.
 • sin-o ਉਚਾਰਨ sin-o
 • siyám ਉਚਾਰਨ siyám
 • iní ਉਚਾਰਨ iní
 • Sulud ਉਚਾਰਨ Sulud
 • ulán ਉਚਾਰਨ ulán
 • isdâ ਉਚਾਰਨ isdâ
 • kadto ਉਚਾਰਨ kadto
 • Pungku' anay ਉਚਾਰਨ Pungku' anay
 • wala' ਉਚਾਰਨ wala'
 • dirâ ਉਚਾਰਨ dirâ
 • inâ ਉਚਾਰਨ inâ
 • dakô ਉਚਾਰਨ dakô
 • kísame ਉਚਾਰਨ kísame
 • iluy ਉਚਾਰਨ iluy
 • atu ਉਚਾਰਨ atu
 • layô ਉਚਾਰਨ layô
 • tu'ún ਉਚਾਰਨ tu'ún
 • ma'ayu man ਉਚਾਰਨ ma'ayu man
 • pitó ਉਚਾਰਨ pitó
 • bàbà ਉਚਾਰਨ bàbà
 • ina' ਉਚਾਰਨ ina'
 • apat ਉਚਾਰਨ apat
 • hu-o ਉਚਾਰਨ hu-o
 • Miyerkoles ਉਚਾਰਨ Miyerkoles
 • san-o ਉਚਾਰਨ san-o
 • karne ਉਚਾਰਨ karne
 • duhá ਉਚਾਰਨ duhá
 • buluthu'an ਉਚਾਰਨ buluthu'an
 • pispis ਉਚਾਰਨ pispis
 • Sin'u sya? ਉਚਾਰਨ Sin'u sya?
 • tagpila ਉਚਾਰਨ tagpila
 • libug ਉਚਾਰਨ libug
 • paghímu ਉਚਾਰਨ paghímu
 • Pilihog ਉਚਾਰਨ Pilihog
 • salaguron ਉਚਾਰਨ salaguron
 • ikapila ਉਚਾਰਨ ikapila
 • updi ਉਚਾਰਨ updi
 • gatús ਉਚਾਰਨ gatús
 • ngusngus ਉਚਾਰਨ ngusngus
 • ulihi ਉਚਾਰਨ ulihi