ਬੋਲੀ: ਹੰਗਰੀਆਈ [Magyar]

ਹੰਗਰੀਆਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • magenta ਉਚਾਰਨ magenta
 • jó estét! ਉਚਾਰਨ jó estét!
 • fel ਉਚਾਰਨ fel
 • Ankara ਉਚਾਰਨ Ankara
 • Volvo ਉਚਾਰਨ Volvo
 • hol ਉਚਾਰਨ hol
 • Balaton ਉਚਾਰਨ Balaton
 • Katalin ਉਚਾਰਨ Katalin
 • Rita ਉਚਾਰਨ Rita
 • 1000 ਉਚਾਰਨ 1000
 • er ਉਚਾਰਨ er
 • deus ex machina ਉਚਾਰਨ deus ex machina
 • viszlát ਉਚਾਰਨ viszlát
 • torta ਉਚਾਰਨ torta
 • Brexit ਉਚਾਰਨ Brexit
 • ő ਉਚਾਰਨ ő
 • szerelem ਉਚਾਰਨ szerelem
 • zöld ਉਚਾਰਨ zöld
 • á ਉਚਾਰਨ á
 • 3 ਉਚਾਰਨ 3
 • Mátyás ਉਚਾਰਨ Mátyás
 • USA ਉਚਾਰਨ USA
 • bank ਉਚਾਰਨ bank
 • Linux ਉਚਾਰਨ Linux
 • ott ਉਚਾਰਨ ott
 • négy ਉਚਾਰਨ négy
 • lengyel ਉਚਾਰਨ lengyel
 • Chile ਉਚਾਰਨ Chile
 • tó ਉਚਾਰਨ
 • 29 ਉਚਾਰਨ 29
 • flamenco ਉਚਾਰਨ flamenco
 • Kecskemét ਉਚਾਰਨ Kecskemét
 • karácsony ਉਚਾਰਨ karácsony
 • Szombathely ਉਚਾਰਨ Szombathely
 • tokaji aszú ਉਚਾਰਨ tokaji aszú
 • Pete ਉਚਾਰਨ Pete
 • W ਉਚਾਰਨ W
 • balra ਉਚਾਰਨ balra
 • Soros György ਉਚਾਰਨ Soros György
 • Levente ਉਚਾਰਨ Levente
 • Sándor ਉਚਾਰਨ Sándor
 • Gábor ਉਚਾਰਨ Gábor
 • India ਉਚਾਰਨ India
 • szép ਉਚਾਰਨ szép
 • sárga ਉਚਾਰਨ sárga
 • lány ਉਚਾਰਨ lány
 • vagy ਉਚਾਰਨ vagy
 • tzatziki ਉਚਾਰਨ tzatziki
 • Belgium ਉਚਾਰਨ Belgium
 • János Áder ਉਚਾਰਨ János Áder
 • test ਉਚਾਰਨ test
 • Kiss ਉਚਾਰਨ Kiss
 • 20 ਉਚਾਰਨ 20
 • Berlin ਉਚਾਰਨ Berlin
 • Hanna ਉਚਾਰਨ Hanna
 • kebab ਉਚਾਰਨ kebab
 • villa ਉਚਾਰਨ villa
 • hal ਉਚਾਰਨ hal
 • steak ਉਚਾਰਨ steak
 • ó ਉਚਾਰਨ ó
 • here ਉਚਾਰਨ here
 • niche ਉਚਾਰਨ niche
 • X ਉਚਾਰਨ X
 • én ਉਚਾਰਨ én
 • P ਉਚਾਰਨ P
 • Tanya ਉਚਾਰਨ Tanya
 • strand ਉਚਾਰਨ strand
 • halászlé ਉਚਾਰਨ halászlé
 • János ਉਚਾਰਨ János
 • meg ਉਚਾਰਨ meg
 • Egészségére! ਉਚਾਰਨ Egészségére!
 • cappuccino ਉਚਾਰਨ cappuccino
 • Skoda ਉਚਾਰਨ Skoda
 • 1999 ਉਚਾਰਨ 1999
 • Gergő ਉਚਾਰਨ Gergő
 • Dana ਉਚਾਰਨ Dana
 • az ਉਚਾਰਨ az
 • nagymama ਉਚਾਰਨ nagymama
 • 2010 ਉਚਾਰਨ 2010
 • 100 ਉਚਾਰਨ 100
 • Gyuri ਉਚਾਰਨ Gyuri
 • gyönyörű ਉਚਾਰਨ gyönyörű
 • Erdély ਉਚਾਰਨ Erdély
 • V ਉਚਾਰਨ V
 • Hódmezővásárhely ਉਚਾਰਨ Hódmezővásárhely
 • Viktor Orbán ਉਚਾਰਨ Viktor Orbán
 • eleven ਉਚਾਰਨ eleven
 • Fucsovics ਉਚਾਰਨ Fucsovics
 • csárdás ਉਚਾਰਨ csárdás
 • Guinea ਉਚਾਰਨ Guinea