ਬੋਲੀ: ਜਾਵਾਈ [Basa Jawa]

ਜਾਵਾਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • masuh ਉਚਾਰਨ masuh
 • raja ਉਚਾਰਨ raja
 • ketipung ਉਚਾਰਨ ketipung
 • jengku ਉਚਾਰਨ jengku
 • mari ਉਚਾਰਨ mari
 • cakra ਉਚਾਰਨ cakra
 • enggal ਉਚਾਰਨ enggal
 • jam ਉਚਾਰਨ jam
 • kaprah ਉਚਾਰਨ kaprah
 • nuwun ਉਚਾਰਨ nuwun
 • patang atus ਉਚਾਰਨ patang atus
 • minangka ਉਚਾਰਨ minangka
 • dinten ਉਚਾਰਨ dinten
 • tandur ਉਚਾਰਨ tandur
 • masuk angin ਉਚਾਰਨ masuk angin
 • sumilir ਉਚਾਰਨ sumilir
 • lenggah ਉਚਾਰਨ lenggah
 • ana ਉਚਾਰਨ ana
 • cariyos ਉਚਾਰਨ cariyos
 • wulan ਉਚਾਰਨ wulan
 • karo ਉਚਾਰਨ karo
 • ombak ਉਚਾਰਨ ombak
 • ratan ਉਚਾਰਨ ratan
 • manyura ਉਚਾਰਨ manyura
 • bagus ਉਚਾਰਨ bagus
 • endi ਉਚਾਰਨ endi
 • dalem ਉਚਾਰਨ dalem
 • conto ਉਚਾਰਨ conto
 • ngabei ਉਚਾਰਨ ngabei
 • Pocung ਉਚਾਰਨ Pocung
 • sikil ਉਚਾਰਨ sikil
 • salah ਉਚਾਰਨ salah
 • slametan ਉਚਾਰਨ slametan
 • ayu ਉਚਾਰਨ ayu
 • pumpung ਉਚਾਰਨ pumpung
 • srimpi ਉਚਾਰਨ srimpi
 • katon ਉਚਾਰਨ katon
 • Mataram (Jawa) ਉਚਾਰਨ Mataram (Jawa)
 • pinulas ਉਚਾਰਨ pinulas
 • susu ਉਚਾਰਨ susu
 • dhewe ਉਚਾਰਨ dhewe
 • angon ਉਚਾਰਨ angon
 • srengenge ਉਚਾਰਨ srengenge
 • mawar ਉਚਾਰਨ mawar
 • nata ਉਚਾਰਨ nata
 • Dasa ਉਚਾਰਨ Dasa
 • sunya ਉਚਾਰਨ sunya
 • kembang ਉਚਾਰਨ kembang
 • mung ਉਚਾਰਨ mung
 • asih ਉਚਾਰਨ asih
 • balung ਉਚਾਰਨ balung
 • kucing ਉਚਾਰਨ kucing
 • esem ਉਚਾਰਨ esem
 • apa ਉਚਾਰਨ apa
 • tegel ਉਚਾਰਨ tegel
 • umur ਉਚਾਰਨ umur
 • mundhak ਉਚਾਰਨ mundhak
 • puja ਉਚਾਰਨ puja
 • Kali ਉਚਾਰਨ Kali
 • Tata ਉਚਾਰਨ Tata
 • pangan ਉਚਾਰਨ pangan
 • ibu ਉਚਾਰਨ ibu
 • tiga ਉਚਾਰਨ tiga
 • banget ਉਚਾਰਨ banget
 • kok ਉਚਾਰਨ kok
 • dlancang ਉਚਾਰਨ dlancang
 • sakmenika ਉਚਾਰਨ sakmenika
 • Wadi ਉਚਾਰਨ Wadi
 • sultan ਉਚਾਰਨ sultan
 • banyak ਉਚਾਰਨ banyak
 • gunung ਉਚਾਰਨ gunung
 • mangan ਉਚਾਰਨ mangan
 • endah ਉਚਾਰਨ endah
 • surya ਉਚਾਰਨ surya
 • kencur ਉਚਾਰਨ kencur
 • pati ਉਚਾਰਨ pati
 • tumekeng ਉਚਾਰਨ tumekeng
 • kuda ਉਚਾਰਨ kuda
 • dina ਉਚਾਰਨ dina
 • rana ਉਚਾਰਨ rana
 • ngantos ਉਚਾਰਨ ngantos
 • tandha ਉਚਾਰਨ tandha
 • pesisir ਉਚਾਰਨ pesisir
 • mobil ਉਚਾਰਨ mobil
 • griya ਉਚਾਰਨ griya
 • kayu ਉਚਾਰਨ kayu
 • wayang purwa ਉਚਾਰਨ wayang purwa
 • golek ਉਚਾਰਨ golek
 • reka ਉਚਾਰਨ reka
 • utama ਉਚਾਰਨ utama