ਬੋਲੀ: ਲਕਸਮਬਰਗੀ [Lëtzebuergesch]

ਲਕਸਮਬਰਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • bonjour ਉਚਾਰਨ bonjour
 • a ਉਚਾਰਨ a
 • Paraguay ਉਚਾਰਨ Paraguay
 • garage ਉਚਾਰਨ garage
 • Portugal ਉਚਾਰਨ Portugal
 • ass ਉਚਾਰਨ ass
 • China ਉਚਾਰਨ China
 • Sri Lanka ਉਚਾਰਨ Sri Lanka
 • BMW ਉਚਾਰਨ BMW
 • manga ਉਚਾਰਨ manga
 • 1 ਉਚਾਰਨ 1
 • restaurant ਉਚਾਰਨ restaurant
 • euro ਉਚਾਰਨ euro
 • orange ਉਚਾਰਨ orange
 • Internet ਉਚਾਰਨ Internet
 • penis ਉਚਾਰਨ penis
 • Reims ਉਚਾਰਨ Reims
 • Louis ਉਚਾਰਨ Louis
 • i ਉਚਾਰਨ i
 • e ਉਚਾਰਨ e
 • de ਉਚਾਰਨ de
 • U ਉਚਾਰਨ U
 • Jean-Claude Juncker ਉਚਾਰਨ Jean-Claude Juncker
 • croissant ਉਚਾਰਨ croissant
 • Brot ਉਚਾਰਨ Brot
 • Z ਉਚਾਰਨ Z
 • pizza ਉਚਾਰਨ pizza
 • Anne ਉਚਾਰਨ Anne
 • Charlotte ਉਚਾਰਨ Charlotte
 • Europa ਉਚਾਰਨ Europa
 • Uranus ਉਚਾਰਨ Uranus
 • net ਉਚਾਰਨ net
 • rosa ਉਚਾਰਨ rosa
 • paprika ਉਚਾਰਨ paprika
 • V ਉਚਾਰਨ V
 • computer ਉਚਾਰਨ computer
 • stupid ਉਚਾਰਨ stupid
 • du ਉਚਾਰਨ du
 • Japan ਉਚਾਰਨ Japan
 • un ਉਚਾਰਨ un
 • Monsieur ਉਚਾਰਨ Monsieur
 • magma ਉਚਾਰਨ magma
 • September ਉਚਾਰਨ September
 • Costa Rica ਉਚਾਰਨ Costa Rica
 • England ਉਚਾਰਨ England
 • Brigitte ਉਚਾਰਨ Brigitte
 • Uruguay ਉਚਾਰਨ Uruguay
 • salut ਉਚਾਰਨ salut
 • dessert ਉਚਾਰਨ dessert
 • Dudelange ਉਚਾਰਨ Dudelange
 • been ਉਚਾਰਨ been
 • Requiem ਉਚਾਰਨ Requiem
 • pardon ਉਚਾਰਨ pardon
 • Louise ਉਚਾਰਨ Louise
 • Myanmar ਉਚਾਰਨ Myanmar
 • gnocchi ਉਚਾਰਨ gnocchi
 • beige ਉਚਾਰਨ beige
 • R ਉਚਾਰਨ R
 • python ਉਚਾਰਨ python
 • Camille ਉਚਾਰਨ Camille
 • no ਉਚਾਰਨ no
 • sauna ਉਚਾਰਨ sauna
 • Pakistan ਉਚਾਰਨ Pakistan
 • hotel ਉਚਾਰਨ hotel
 • jo ਉਚਾਰਨ jo
 • Vincent ਉਚਾਰਨ Vincent
 • chance ਉਚਾਰਨ chance
 • merci ਉਚਾਰਨ merci
 • Lëtzebuerg ਉਚਾਰਨ Lëtzebuerg
 • chaos ਉਚਾਰਨ chaos
 • accent ਉਚਾਰਨ accent
 • Schweppes ਉਚਾਰਨ Schweppes
 • Jacques ਉਚਾਰਨ Jacques
 • Schengen ਉਚਾਰਨ Schengen
 • Amélie ਉਚਾਰਨ Amélie
 • sexy ਉਚਾਰਨ sexy
 • ballet ਉਚਾਰਨ ballet
 • Munch ਉਚਾਰਨ Munch
 • 13 ਉਚਾਰਨ 13
 • lingerie ਉਚਾਰਨ lingerie
 • Luxemburg ਉਚਾਰਨ Luxemburg
 • parmesan ਉਚਾਰਨ parmesan
 • risotto ਉਚਾਰਨ risotto
 • merde ਉਚਾਰਨ merde
 • 2 ਉਚਾਰਨ 2
 • fondue ਉਚਾਰਨ fondue
 • 4 ਉਚਾਰਨ 4
 • chi ਉਚਾਰਨ chi
 • Karen ਉਚਾਰਨ Karen
 • Raclette ਉਚਾਰਨ Raclette