ਬੋਲੀ: ਲਕਸਮਬਰਗੀ [Lëtzebuergesch]

ਲਕਸਮਬਰਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • cornichon ਉਚਾਰਨ cornichon
 • kilo ਉਚਾਰਨ kilo
 • message ਉਚਾਰਨ message
 • Sojaszooss ਉਚਾਰਨ Sojaszooss
 • Oktober ਉਚਾਰਨ Oktober
 • rat ਉਚਾਰਨ rat
 • mer ਉਚਾਰਨ mer
 • Allianz ਉਚਾਰਨ Allianz
 • cholera ਉਚਾਰਨ cholera
 • souvenir ਉਚਾਰਨ souvenir
 • 16 ਉਚਾਰਨ 16
 • dunn ਉਚਾਰਨ dunn
 • organ ਉਚਾਰਨ organ
 • mobbing ਉਚਾਰਨ mobbing
 • jun ਉਚਾਰਨ jun
 • Rémi ਉਚਾਰਨ Rémi
 • pass ਉਚਾਰਨ pass
 • pan ਉਚਾਰਨ pan
 • sujet ਉਚਾਰਨ sujet
 • oder ਉਚਾਰਨ oder
 • bech ਉਚਾਰਨ bech
 • 1994 ਉਚਾਰਨ 1994
 • mech ਉਚਾਰਨ mech
 • sprinter ਉਚਾਰਨ sprinter
 • patent ਉਚਾਰਨ patent
 • joggen ਉਚਾਰਨ joggen
 • 700 ਉਚਾਰਨ 700
 • ar ਉਚਾਰਨ ar
 • tailleur ਉਚਾਰਨ tailleur
 • rho ਉਚਾਰਨ rho
 • besoin ਉਚਾਰਨ besoin
 • legal ਉਚਾਰਨ legal
 • purée ਉਚਾਰਨ purée
 • 1991 ਉਚਾਰਨ 1991
 • surface ਉਚਾਰਨ surface
 • event ਉਚਾਰਨ event
 • turbo ਉਚਾਰਨ turbo
 • Lee ਉਚਾਰਨ Lee
 • Russ ਉਚਾਰਨ Russ
 • chips ਉਚਾਰਨ chips
 • eta ਉਚਾਰਨ eta
 • clochard ਉਚਾਰਨ clochard
 • anchois ਉਚਾਰਨ anchois
 • basket ਉਚਾਰਨ basket
 • Wahl ਉਚਾਰਨ Wahl
 • artist ਉਚਾਰਨ artist
 • Lucienne ਉਚਾਰਨ Lucienne
 • bud ਉਚਾਰਨ bud
 • 56 ਉਚਾਰਨ 56
 • 90 ਉਚਾਰਨ 90
 • putsch ਉਚਾਰਨ putsch
 • plateau ਉਚਾਰਨ plateau
 • pascha ਉਚਾਰਨ pascha
 • rout ਉਚਾਰਨ rout
 • deeg ਉਚਾਰਨ deeg
 • se ਉਚਾਰਨ se
 • atheist ਉਚਾਰਨ atheist
 • WWW ਉਚਾਰਨ WWW
 • dilemma ਉਚਾਰਨ dilemma
 • 77 ਉਚਾਰਨ 77
 • goal ਉਚਾਰਨ goal
 • Quartier ਉਚਾਰਨ Quartier
 • Bob Jungels ਉਚਾਰਨ Bob Jungels
 • Motorrad ਉਚਾਰਨ Motorrad
 • NATO ਉਚਾਰਨ NATO
 • Estland ਉਚਾਰਨ Estland
 • ruin ਉਚਾਰਨ ruin
 • harem ਉਚਾਰਨ harem
 • system ਉਚਾਰਨ system
 • ham ਉਚਾਰਨ ham
 • polyester ਉਚਾਰਨ polyester
 • Vis-à-vis ਉਚਾਰਨ Vis-à-vis
 • februar ਉਚਾਰਨ februar
 • Judd mat Gaardebounen ਉਚਾਰਨ Judd mat Gaardebounen
 • Gott ਉਚਾਰਨ Gott
 • couch ਉਚਾਰਨ couch
 • biberon ਉਚਾਰਨ biberon
 • Gaul ਉਚਾਰਨ Gaul
 • instrument ਉਚਾਰਨ instrument
 • integer ਉਚਾਰਨ integer
 • Männer ਉਚਾਰਨ Männer
 • 1983 ਉਚਾਰਨ 1983
 • sketch ਉਚਾਰਨ sketch
 • maintenance ਉਚਾਰਨ maintenance
 • senior ਉਚਾਰਨ senior
 • Zack ਉਚਾਰਨ Zack
 • abonnement ਉਚਾਰਨ abonnement
 • lutschen ਉਚਾਰਨ lutschen
 • 25 ਉਚਾਰਨ 25
 • tableau ਉਚਾਰਨ tableau