ਬੋਲੀ: ਲਕਸਮਬਰਗੀ [Lëtzebuergesch]

ਲਕਸਮਬਰਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • puzzle ਉਚਾਰਨ puzzle
 • Q ਉਚਾਰਨ Q
 • moustache ਉਚਾਰਨ moustache
 • 70 ਉਚਾਰਨ 70
 • mall ਉਚਾਰਨ mall
 • neger ਉਚਾਰਨ neger
 • Diesel ਉਚਾਰਨ Diesel
 • Haut ਉਚਾਰਨ Haut
 • mol ਉਚਾਰਨ mol
 • police ਉਚਾਰਨ police
 • volleyball ਉਚਾਰਨ volleyball
 • Nicaragua ਉਚਾਰਨ Nicaragua
 • vitamin ਉਚਾਰਨ vitamin
 • our ਉਚਾਰਨ our
 • Alexis ਉਚਾਰਨ Alexis
 • mat ਉਚਾਰਨ mat
 • design ਉਚਾਰਨ design
 • brioche ਉਚਾਰਨ brioche
 • online ਉਚਾਰਨ online
 • ananas ਉਚਾਰਨ ananas
 • status ਉਚਾਰਨ status
 • budget ਉਚਾਰਨ budget
 • ok ਉਚਾਰਨ ok
 • fall ਉਚਾਰਨ fall
 • apartheid ਉਚਾਰਨ apartheid
 • all ਉਚਾਰਨ all
 • Barbados ਉਚਾਰਨ Barbados
 • poulet ਉਚਾਰਨ poulet
 • tetanus ਉਚਾਰਨ tetanus
 • concierge ਉਚਾਰਨ concierge
 • 40 ਉਚਾਰਨ 40
 • alligator ਉਚਾਰਨ alligator
 • Metz ਉਚਾਰਨ Metz
 • Niger ਉਚਾਰਨ Niger
 • Agnès ਉਚਾਰਨ Agnès
 • just ਉਚਾਰਨ just
 • graffiti ਉਚਾਰਨ graffiti
 • Mario ਉਚਾਰਨ Mario
 • auto ਉਚਾਰਨ auto
 • also ਉਚਾਰਨ also
 • Margot ਉਚਾਰਨ Margot
 • haus ਉਚਾਰਨ haus
 • engagement ਉਚਾਰਨ engagement
 • Raymond ਉਚਾਰਨ Raymond
 • mayonnaise ਉਚਾਰਨ mayonnaise
 • bequem ਉਚਾਰਨ bequem
 • Victor ਉਚਾਰਨ Victor
 • G ਉਚਾਰਨ G
 • si ਉਚਾਰਨ si
 • champion ਉਚਾਰਨ champion
 • an ਉਚਾਰਨ an
 • duck ਉਚਾਰਨ duck
 • Mathias ਉਚਾਰਨ Mathias
 • Jeep ਉਚਾਰਨ Jeep
 • 43 ਉਚਾਰਨ 43
 • party ਉਚਾਰਨ party
 • Venezuela ਉਚਾਰਨ Venezuela
 • schnitzel ਉਚਾਰਨ schnitzel
 • genre ਉਚਾਰਨ genre
 • agenda ਉਚਾਰਨ agenda
 • kakao ਉਚਾਰਨ kakao
 • bier ਉਚਾਰਨ bier
 • Jules ਉਚਾਰਨ Jules
 • H ਉਚਾਰਨ H
 • 30 ਉਚਾਰਨ 30
 • Karl ਉਚਾਰਨ Karl
 • grass ਉਚਾਰਨ grass
 • Vietnam ਉਚਾਰਨ Vietnam
 • Ingenieur ਉਚਾਰਨ Ingenieur
 • hier ਉਚਾਰਨ hier
 • burnout ਉਚਾਰਨ burnout
 • Saturn ਉਚਾਰਨ Saturn
 • 2006 ਉਚਾਰਨ 2006
 • Nathalie ਉਚਾਰਨ Nathalie
 • star ਉਚਾਰਨ star
 • café ਉਚਾਰਨ café
 • uno ਉਚਾਰਨ uno
 • Nepal ਉਚਾਰਨ Nepal
 • not ਉਚਾਰਨ not
 • Cassis ਉਚਾਰਨ Cassis
 • Riesling ਉਚਾਰਨ Riesling
 • chef ਉਚਾਰਨ chef
 • bass ਉਚਾਰਨ bass
 • basketball ਉਚਾਰਨ basketball
 • Thailand ਉਚਾਰਨ Thailand
 • Erika ਉਚਾਰਨ Erika
 • K ਉਚਾਰਨ K
 • patient ਉਚਾਰਨ patient
 • Romain ਉਚਾਰਨ Romain
 • och ਉਚਾਰਨ och