ਬੋਲੀ: ਲਕਸਮਬਰਗੀ [Lëtzebuergesch]

ਲਕਸਮਬਰਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • Nicaragua ਉਚਾਰਨ Nicaragua
 • online ਉਚਾਰਨ online
 • fall ਉਚਾਰਨ fall
 • budget ਉਚਾਰਨ budget
 • design ਉਚਾਰਨ design
 • 70 ਉਚਾਰਨ 70
 • mat ਉਚਾਰਨ mat
 • moustache ਉਚਾਰਨ moustache
 • 40 ਉਚਾਰਨ 40
 • poulet ਉਚਾਰਨ poulet
 • puzzle ਉਚਾਰਨ puzzle
 • Alexis ਉਚਾਰਨ Alexis
 • Q ਉਚਾਰਨ Q
 • Diesel ਉਚਾਰਨ Diesel
 • concierge ਉਚਾਰਨ concierge
 • mol ਉਚਾਰਨ mol
 • ananas ਉਚਾਰਨ ananas
 • ok ਉਚਾਰਨ ok
 • status ਉਚਾਰਨ status
 • tetanus ਉਚਾਰਨ tetanus
 • brioche ਉਚਾਰਨ brioche
 • volleyball ਉਚਾਰਨ volleyball
 • auto ਉਚਾਰਨ auto
 • just ਉਚਾਰਨ just
 • engagement ਉਚਾਰਨ engagement
 • Gewürztraminer ਉਚਾਰਨ Gewürztraminer
 • Metz ਉਚਾਰਨ Metz
 • all ਉਚਾਰਨ all
 • leitmotiv ਉਚਾਰਨ leitmotiv
 • Mario ਉਚਾਰਨ Mario
 • graffiti ਉਚਾਰਨ graffiti
 • champion ਉਚਾਰਨ champion
 • Agnès ਉਚਾਰਨ Agnès
 • bequem ਉਚਾਰਨ bequem
 • Barbados ਉਚਾਰਨ Barbados
 • mayonnaise ਉਚਾਰਨ mayonnaise
 • also ਉਚਾਰਨ also
 • neger ਉਚਾਰਨ neger
 • Victor ਉਚਾਰਨ Victor
 • haus ਉਚਾਰਨ haus
 • an ਉਚਾਰਨ an
 • Margot ਉਚਾਰਨ Margot
 • Raymond ਉਚਾਰਨ Raymond
 • party ਉਚਾਰਨ party
 • 43 ਉਚਾਰਨ 43
 • agenda ਉਚਾਰਨ agenda
 • Mathias ਉਚਾਰਨ Mathias
 • 30 ਉਚਾਰਨ 30
 • Karl ਉਚਾਰਨ Karl
 • G ਉਚਾਰਨ G
 • our ਉਚਾਰਨ our
 • et ਉਚਾਰਨ et
 • H ਉਚਾਰਨ H
 • schnitzel ਉਚਾਰਨ schnitzel
 • duck ਉਚਾਰਨ duck
 • uno ਉਚਾਰਨ uno
 • Jules ਉਚਾਰਨ Jules
 • grass ਉਚਾਰਨ grass
 • kakao ਉਚਾਰਨ kakao
 • Jeep ਉਚਾਰਨ Jeep
 • Venezuela ਉਚਾਰਨ Venezuela
 • vitamin ਉਚਾਰਨ vitamin
 • star ਉਚਾਰਨ star
 • bier ਉਚਾਰਨ bier
 • apartheid ਉਚਾਰਨ apartheid
 • not ਉਚਾਰਨ not
 • basketball ਉਚਾਰਨ basketball
 • K ਉਚਾਰਨ K
 • hier ਉਚਾਰਨ hier
 • Vietnam ਉਚਾਰਨ Vietnam
 • 2006 ਉਚਾਰਨ 2006
 • patient ਉਚਾਰਨ patient
 • si ਉਚਾਰਨ si
 • Riesling ਉਚਾਰਨ Riesling
 • Atomwaffen ਉਚਾਰਨ Atomwaffen
 • Nathalie ਉਚਾਰਨ Nathalie
 • Thailand ਉਚਾਰਨ Thailand
 • genre ਉਚਾਰਨ genre
 • am ਉਚਾਰਨ am
 • chef ਉਚਾਰਨ chef
 • Cassis ਉਚਾਰਨ Cassis
 • stadium ਉਚਾਰਨ stadium
 • ukulele ਉਚਾਰਨ ukulele
 • Buch ਉਚਾਰਨ Buch
 • panda ਉਚਾਰਨ panda
 • Romain ਉਚਾਰਨ Romain
 • Nepal ਉਚਾਰਨ Nepal
 • fan ਉਚਾਰਨ fan
 • 19 ਉਚਾਰਨ 19
 • 80 ਉਚਾਰਨ 80