ਬੋਲੀ: ਲਕਸਮਬਰਗੀ [Lëtzebuergesch]

ਲਕਸਮਬਰਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • stadium ਉਚਾਰਨ stadium
 • Buch ਉਚਾਰਨ Buch
 • avocado ਉਚਾਰਨ avocado
 • idiot ਉਚਾਰਨ idiot
 • panda ਉਚਾਰਨ panda
 • 80 ਉਚਾਰਨ 80
 • Julien ਉਚਾਰਨ Julien
 • es ਉਚਾਰਨ es
 • Claire ਉਚਾਰਨ Claire
 • och ਉਚਾਰਨ och
 • chicken ਉਚਾਰਨ chicken
 • fan ਉਚਾਰਨ fan
 • gorilla ਉਚਾਰਨ gorilla
 • 19 ਉਚਾਰਨ 19
 • war ਉਚਾਰਨ war
 • cello ਉਚਾਰਨ cello
 • Erika ਉਚਾਰਨ Erika
 • bass ਉਚਾਰਨ bass
 • park ਉਚਾਰਨ park
 • lucien ਉਚਾਰਨ lucien
 • 3 ਉਚਾਰਨ 3
 • beta ਉਚਾਰਨ beta
 • quiz ਉਚਾਰਨ quiz
 • speck ਉਚਾਰਨ speck
 • support ਉਚਾਰਨ support
 • Schwanz ਉਚਾਰਨ Schwanz
 • elite ਉਚਾਰਨ elite
 • mail ਉਚਾਰਨ mail
 • dir ਉਚਾਰਨ dir
 • café ਉਚਾਰਨ café
 • radio ਉਚਾਰਨ radio
 • 500 ਉਚਾਰਨ 500
 • junior ਉਚਾਰਨ junior
 • jazz ਉਚਾਰਨ jazz
 • pesto ਉਚਾਰਨ pesto
 • pneu ਉਚਾਰਨ pneu
 • zoo ਉਚਾਰਨ zoo
 • 21 ਉਚਾਰਨ 21
 • Titanic ਉਚਾਰਨ Titanic
 • international ਉਚਾਰਨ international
 • sorbet ਉਚਾਰਨ sorbet
 • en ਉਚਾਰਨ en
 • 33 ਉਚਾਰਨ 33
 • rot ਉਚਾਰਨ rot
 • summer ਉਚਾਰਨ summer
 • porno ਉਚਾਰਨ porno
 • colonel ਉਚਾਰਨ colonel
 • Ingenieur ਉਚਾਰਨ Ingenieur
 • Bernard ਉਚਾਰਨ Bernard
 • 1997 ਉਚਾਰਨ 1997
 • Origami ਉਚਾਰਨ Origami
 • den ਉਚਾਰਨ den
 • 31 ਉਚਾਰਨ 31
 • hei ਉਚਾਰਨ hei
 • theater ਉਚਾਰਨ theater
 • island ਉਚਾਰਨ island
 • 55 ਉਚਾਰਨ 55
 • wei ਉਚਾਰਨ wei
 • hai ਉਚਾਰਨ hai
 • coupe ਉਚਾਰਨ coupe
 • alphabet ਉਚਾਰਨ alphabet
 • detail ਉਚਾਰਨ detail
 • t-shirt ਉਚਾਰਨ t-shirt
 • Moien ਉਚਾਰਨ Moien
 • Stollen ਉਚਾਰਨ Stollen
 • surprise ਉਚਾਰਨ surprise
 • gestalt ਉਚਾਰਨ gestalt
 • Auxerrois ਉਚਾਰਨ Auxerrois
 • street ਉਚਾਰਨ street
 • gruyère ਉਚਾਰਨ gruyère
 • Peru ਉਚਾਰਨ Peru
 • land ਉਚਾਰਨ land
 • Prost ਉਚਾਰਨ Prost
 • Passat ਉਚਾਰਨ Passat
 • DHL ਉਚਾਰਨ DHL
 • ee ਉਚਾਰਨ ee
 • interview ਉਚਾਰਨ interview
 • Etui ਉਚਾਰਨ Etui
 • 29 ਉਚਾਰਨ 29
 • sex ਉਚਾਰਨ sex
 • kilometer ਉਚਾਰਨ kilometer
 • weekend ਉਚਾਰਨ weekend
 • Regisseur ਉਚਾਰਨ Regisseur
 • lambda ਉਚਾਰਨ lambda
 • Teint ਉਚਾਰਨ Teint
 • bonsoir ਉਚਾਰਨ bonsoir
 • aluminium ਉਚਾਰਨ aluminium
 • sinn ਉਚਾਰਨ sinn
 • Irma ਉਚਾਰਨ Irma
 • pony ਉਚਾਰਨ pony