ਬੋਲੀ: ਲਕਸਮਬਰਗੀ [Lëtzebuergesch]

ਲਕਸਮਬਰਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • Etui ਉਚਾਰਨ Etui
 • rot ਉਚਾਰਨ rot
 • hei ਉਚਾਰਨ hei
 • gestalt ਉਚਾਰਨ gestalt
 • baby ਉਚਾਰਨ baby
 • land ਉਚਾਰਨ land
 • aluminium ਉਚਾਰਨ aluminium
 • Irma ਉਚਾਰਨ Irma
 • Psychologie ਉਚਾਰਨ Psychologie
 • espresso ਉਚਾਰਨ espresso
 • detail ਉਚਾਰਨ detail
 • ee ਉਚਾਰਨ ee
 • hai ਉਚਾਰਨ hai
 • chirurg ਉਚਾਰਨ chirurg
 • 21 ਉਚਾਰਨ 21
 • kappa ਉਚਾਰਨ kappa
 • Gilbert ਉਚਾਰਨ Gilbert
 • d'accord ਉਚਾਰਨ d'accord
 • anal ਉਚਾਰਨ anal
 • turquoise ਉਚਾਰਨ turquoise
 • hond ਉਚਾਰਨ hond
 • Vis-à-vis ਉਚਾਰਨ Vis-à-vis
 • bretzel ਉਚਾਰਨ bretzel
 • tablet ਉਚਾਰਨ tablet
 • SUV ਉਚਾਰਨ SUV
 • Regisseur ਉਚਾਰਨ Regisseur
 • chat ਉਚਾਰਨ chat
 • Lou ਉਚਾਰਨ Lou
 • Peru ਉਚਾਰਨ Peru
 • sir ਉਚਾਰਨ sir
 • Oman ਉਚਾਰਨ Oman
 • 29 ਉਚਾਰਨ 29
 • badminton ਉਚਾਰਨ badminton
 • atelier ਉਚਾਰਨ atelier
 • satin ਉਚਾਰਨ satin
 • 27 ਉਚਾਰਨ 27
 • Passat ਉਚਾਰਨ Passat
 • laptop ਉਚਾਰਨ laptop
 • Pinot noir ਉਚਾਰਨ Pinot noir
 • thermometer ਉਚਾਰਨ thermometer
 • Juliette ਉਚਾਰਨ Juliette
 • anus ਉਚਾਰਨ anus
 • Daim ਉਚਾਰਨ Daim
 • pony ਉਚਾਰਨ pony
 • famous ਉਚਾਰਨ famous
 • amber ਉਚਾਰਨ amber
 • street ਉਚਾਰਨ street
 • echo ਉਚਾਰਨ echo
 • Benelux ਉਚਾਰਨ Benelux
 • garçon ਉਚਾਰਨ garçon
 • Quatsch ਉਚਾਰਨ Quatsch
 • but ਉਚਾਰਨ but
 • poet ਉਚਾਰਨ poet
 • bei ਉਚਾਰਨ bei
 • lasagne ਉਚਾਰਨ lasagne
 • 200 ਉਚਾਰਨ 200
 • real ਉਚਾਰਨ real
 • Teint ਉਚਾਰਨ Teint
 • dat ਉਚਾਰਨ dat
 • Carmen ਉਚਾਰਨ Carmen
 • Benoît ਉਚਾਰਨ Benoît
 • Nigeria ਉਚਾਰਨ Nigeria
 • Somalia ਉਚਾਰਨ Somalia
 • clown ਉਚਾਰਨ clown
 • Xavier Bettel ਉਚਾਰਨ Xavier Bettel
 • UFO ਉਚਾਰਨ UFO
 • nee ਉਚਾਰਨ nee
 • descente ਉਚਾਰਨ descente
 • bonbon ਉਚਾਰਨ bonbon
 • 2017 ਉਚਾਰਨ 2017
 • so ਉਚਾਰਨ so
 • performance ਉਚਾਰਨ performance
 • duo ਉਚਾਰਨ duo
 • joker ਉਚਾਰਨ joker
 • 10000 ਉਚਾਰਨ 10000
 • Jupiter ਉਚਾਰਨ Jupiter
 • omega ਉਚਾਰਨ omega
 • boer ਉਚਾਰਨ boer
 • 250 ਉਚਾਰਨ 250
 • vinaigrette ਉਚਾਰਨ vinaigrette
 • Sauerkraut ਉਚਾਰਨ Sauerkraut
 • rang ਉਚਾਰਨ rang
 • S ਉਚਾਰਨ S
 • 18 ਉਚਾਰਨ 18
 • massage ਉਚਾਰਨ massage
 • pointe ਉਚਾਰਨ pointe
 • Guyana ਉਚਾਰਨ Guyana
 • ben ਉਚਾਰਨ ben
 • rendez-vous ਉਚਾਰਨ rendez-vous
 • chirurgie ਉਚਾਰਨ chirurgie