ਬੋਲੀ: ਲਕਸਮਬਰਗੀ [Lëtzebuergesch]

ਲਕਸਮਬਰਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • Nigeria ਉਚਾਰਨ Nigeria
 • pyramid ਉਚਾਰਨ pyramid
 • real ਉਚਾਰਨ real
 • hond ਉਚਾਰਨ hond
 • jazz ਉਚਾਰਨ jazz
 • elite ਉਚਾਰਨ elite
 • Titanic ਉਚਾਰਨ Titanic
 • pesto ਉਚਾਰਨ pesto
 • Peru ਉਚਾਰਨ Peru
 • echo ਉਚਾਰਨ echo
 • Julien ਉਚਾਰਨ Julien
 • sex ਉਚਾਰਨ sex
 • zoo ਉਚਾਰਨ zoo
 • out ਉਚਾਰਨ out
 • premier ਉਚਾਰਨ premier
 • support ਉਚਾਰਨ support
 • Psychologie ਉਚਾਰਨ Psychologie
 • 55 ਉਚਾਰਨ 55
 • da ਉਚਾਰਨ da
 • performance ਉਚਾਰਨ performance
 • kommen ਉਚਾਰਨ kommen
 • bull ਉਚਾਰਨ bull
 • pony ਉਚਾਰਨ pony
 • bank ਉਚਾਰਨ bank
 • Bureausstill ਉਚਾਰਨ Bureausstill
 • hang ਉਚਾਰਨ hang
 • L ਉਚਾਰਨ L
 • t-shirt ਉਚਾਰਨ t-shirt
 • léi ਉਚਾਰਨ léi
 • ee ਉਚਾਰਨ ee
 • meteor ਉਚਾਰਨ meteor
 • Urban ਉਚਾਰਨ Urban
 • Auxerrois ਉਚਾਰਨ Auxerrois
 • nei ਉਚਾਰਨ nei
 • chicken ਉਚਾਰਨ chicken
 • atelier ਉਚਾਰਨ atelier
 • Jupiter ਉਚਾਰਨ Jupiter
 • gestalt ਉਚਾਰਨ gestalt
 • telefon ਉਚਾਰਨ telefon
 • adverb ਉਚਾਰਨ adverb
 • aluminium ਉਚਾਰਨ aluminium
 • Irma ਉਚਾਰਨ Irma
 • Afghanistan ਉਚਾਰਨ Afghanistan
 • plus ਉਚਾਰਨ plus
 • Salz ਉਚਾਰਨ Salz
 • logo ਉਚਾਰਨ logo
 • garçon ਉਚਾਰਨ garçon
 • plural ਉਚਾਰਨ plural
 • ravioli ਉਚਾਰਨ ravioli
 • Anne-Marie ਉਚਾਰਨ Anne-Marie
 • DHL ਉਚਾਰਨ DHL
 • Lou ਉਚਾਰਨ Lou
 • hidden ਉਚਾਰਨ hidden
 • ideal ਉਚਾਰਨ ideal
 • golf ਉਚਾਰਨ golf
 • karel ਉਚਾਰਨ karel
 • ben ਉਚਾਰਨ ben
 • satin ਉਚਾਰਨ satin
 • Oman ਉਚਾਰਨ Oman
 • rendez-vous ਉਚਾਰਨ rendez-vous
 • Orchidee ਉਚਾਰਨ Orchidee
 • la ਉਚਾਰਨ la
 • dat ਉਚਾਰਨ dat
 • O ਉਚਾਰਨ O
 • Salomon ਉਚਾਰਨ Salomon
 • Bauer ਉਚਾਰਨ Bauer
 • interview ਉਚਾਰਨ interview
 • d'accord ਉਚਾਰਨ d'accord
 • amber ਉਚਾਰਨ amber
 • D ਉਚਾਰਨ D
 • nächst ਉਚਾਰਨ nächst
 • Raoul ਉਚਾਰਨ Raoul
 • banquet ਉਚਾਰਨ banquet
 • huet ਉਚਾਰਨ huet
 • him ਉਚਾਰਨ him
 • gratis ਉਚਾਰਨ gratis
 • present ਉਚਾਰਨ present
 • chauffeur ਉਚਾਰਨ chauffeur
 • Epidemien ਉਚਾਰਨ Epidemien
 • Ernest ਉਚਾਰਨ Ernest
 • jeans ਉਚਾਰਨ jeans
 • taxi ਉਚਾਰਨ taxi
 • 1998 ਉਚਾਰਨ 1998
 • Somalia ਉਚਾਰਨ Somalia
 • prima ਉਚਾਰਨ prima
 • box ਉਚਾਰਨ box
 • Malta ਉਚਾਰਨ Malta
 • ricotta ਉਚਾਰਨ ricotta
 • tak ਉਚਾਰਨ tak
 • champignon ਉਚਾਰਨ champignon