ਬੋਲੀ: ਲਕਸਮਬਰਗੀ [Lëtzebuergesch]

ਲਕਸਮਬਰਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • boer ਉਚਾਰਨ boer
 • club ਉਚਾਰਨ club
 • pull ਉਚਾਰਨ pull
 • kilometer ਉਚਾਰਨ kilometer
 • meng ਉਚਾਰਨ meng
 • sex ਉਚਾਰਨ sex
 • Auxerrois ਉਚਾਰਨ Auxerrois
 • Jus ਉਚਾਰਨ Jus
 • Erika ਉਚਾਰਨ Erika
 • Carmen ਉਚਾਰਨ Carmen
 • land ਉਚਾਰਨ land
 • Quatsch ਉਚਾਰਨ Quatsch
 • 1998 ਉਚਾਰਨ 1998
 • Montenegro ਉਚਾਰਨ Montenegro
 • Cassis ਉਚਾਰਨ Cassis
 • pesto ਉਚਾਰਨ pesto
 • Juliette ਉਚਾਰਨ Juliette
 • pointe ਉਚਾਰਨ pointe
 • O ਉਚਾਰਨ O
 • xenon ਉਚਾਰਨ xenon
 • 10000 ਉਚਾਰਨ 10000
 • interview ਉਚਾਰਨ interview
 • kappa ਉਚਾਰਨ kappa
 • Jupiter ਉਚਾਰਨ Jupiter
 • omega ਉਚਾਰਨ omega
 • adress ਉਚਾਰਨ adress
 • atelier ਉਚਾਰਨ atelier
 • super ਉਚਾਰਨ super
 • UFO ਉਚਾਰਨ UFO
 • video ਉਚਾਰਨ video
 • pi ਉਚਾਰਨ pi
 • garçon ਉਚਾਰਨ garçon
 • Doppelgänger ਉਚਾਰਨ Doppelgänger
 • telefon ਉਚਾਰਨ telefon
 • intelligent ਉਚਾਰਨ intelligent
 • set ਉਚਾਰਨ set
 • Nigeria ਉਚਾਰਨ Nigeria
 • real ਉਚਾਰਨ real
 • colonel ਉਚਾਰਨ colonel
 • burnout ਉਚਾਰਨ burnout
 • phi ਉਚਾਰਨ phi
 • Irma ਉਚਾਰਨ Irma
 • bank ਉਚਾਰਨ bank
 • rendez-vous ਉਚਾਰਨ rendez-vous
 • mais ਉਚਾਰਨ mais
 • lila ਉਚਾਰਨ lila
 • amber ਉਚਾਰਨ amber
 • ben ਉਚਾਰਨ ben
 • nee ਉਚਾਰਨ nee
 • Somalia ਉਚਾਰਨ Somalia
 • clown ਉਚਾਰਨ clown
 • Brunei ਉਚਾਰਨ Brunei
 • Oman ਉਚਾਰਨ Oman
 • parrot ਉਚਾਰਨ parrot
 • Salomon ਉਚਾਰਨ Salomon
 • thermometer ਉਚਾਰਨ thermometer
 • support ਉਚਾਰਨ support
 • Senegal ਉਚਾਰਨ Senegal
 • Psychologie ਉਚਾਰਨ Psychologie
 • ricotta ਉਚਾਰਨ ricotta
 • tak ਉਚਾਰਨ tak
 • gestalt ਉਚਾਰਨ gestalt
 • Lou ਉਚਾਰਨ Lou
 • Stade Dudelange ਉਚਾਰਨ Stade Dudelange
 • uniform ਉਚਾਰਨ uniform
 • Anne-Marie ਉਚਾਰਨ Anne-Marie
 • risen ਉਚਾਰਨ risen
 • bei ਉਚਾਰਨ bei
 • satin ਉਚਾਰਨ satin
 • out ਉਚਾਰਨ out
 • duo ਉਚਾਰਨ duo
 • pyramid ਉਚਾਰਨ pyramid
 • premier ਉਚਾਰਨ premier
 • present ਉਚਾਰਨ present
 • patience ਉਚਾਰਨ patience
 • tier ਉਚਾਰਨ tier
 • T ਉਚਾਰਨ T
 • chirurgie ਉਚਾਰਨ chirurgie
 • volume ਉਚਾਰਨ volume
 • D ਉਚਾਰਨ D
 • dat ਉਚਾਰਨ dat
 • block ਉਚਾਰਨ block
 • Urban ਉਚਾਰਨ Urban
 • da ਉਚਾਰਨ da
 • film ਉਚਾਰਨ film
 • chercheur ਉਚਾਰਨ chercheur
 • Benelux ਉਚਾਰਨ Benelux
 • sinn ਉਚਾਰਨ sinn
 • examen ਉਚਾਰਨ examen
 • Haumea ਉਚਾਰਨ Haumea