ਬੋਲੀ: ਲਕਸਮਬਰਗੀ [Lëtzebuergesch]

ਲਕਸਮਬਰਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • S ਉਚਾਰਨ S
 • Montenegro ਉਚਾਰਨ Montenegro
 • Carmen ਉਚਾਰਨ Carmen
 • 2017 ਉਚਾਰਨ 2017
 • laptop ਉਚਾਰਨ laptop
 • 27 ਉਚਾਰਨ 27
 • November ਉਚਾਰਨ November
 • d'accord ਉਚਾਰਨ d'accord
 • sir ਉਚਾਰਨ sir
 • 200 ਉਚਾਰਨ 200
 • turquoise ਉਚਾਰਨ turquoise
 • Quatsch ਉਚਾਰਨ Quatsch
 • kilometer ਉਚਾਰਨ kilometer
 • hamster ਉਚਾਰਨ hamster
 • kappa ਉਚਾਰਨ kappa
 • real ਉਚਾਰਨ real
 • rang ਉਚਾਰਨ rang
 • nee ਉਚਾਰਨ nee
 • anal ਉਚਾਰਨ anal
 • Juliette ਉਚਾਰਨ Juliette
 • Jus ਉਚਾਰਨ Jus
 • Gilbert ਉਚਾਰਨ Gilbert
 • garçon ਉਚਾਰਨ garçon
 • Doppelgänger ਉਚਾਰਨ Doppelgänger
 • satin ਉਚਾਰਨ satin
 • Psychologie ਉਚਾਰਨ Psychologie
 • amber ਉਚਾਰਨ amber
 • tablet ਉਚਾਰਨ tablet
 • ricotta ਉਚਾਰਨ ricotta
 • atelier ਉਚਾਰਨ atelier
 • Benoît ਉਚਾਰਨ Benoît
 • poet ਉਚਾਰਨ poet
 • hond ਉਚਾਰਨ hond
 • clown ਉਚਾਰਨ clown
 • L ਉਚਾਰਨ L
 • checks ਉਚਾਰਨ checks
 • pull ਉਚਾਰਨ pull
 • echo ਉਚਾਰਨ echo
 • performance ਉਚਾਰਨ performance
 • 1998 ਉਚਾਰਨ 1998
 • boer ਉਚਾਰਨ boer
 • bei ਉਚਾਰਨ bei
 • Nigeria ਉਚਾਰਨ Nigeria
 • Daim ਉਚਾਰਨ Daim
 • duo ਉਚਾਰਨ duo
 • UFO ਉਚਾਰਨ UFO
 • thermometer ਉਚਾਰਨ thermometer
 • Benelux ਉਚਾਰਨ Benelux
 • omega ਉਚਾਰਨ omega
 • Lou ਉਚਾਰਨ Lou
 • 10000 ਉਚਾਰਨ 10000
 • 18 ਉਚਾਰਨ 18
 • club ਉਚਾਰਨ club
 • pointe ਉਚਾਰਨ pointe
 • Oman ਉਚਾਰਨ Oman
 • camembert ਉਚਾਰਨ camembert
 • Somalia ਉਚਾਰਨ Somalia
 • bonbon ਉਚਾਰਨ bonbon
 • golf ਉਚਾਰਨ golf
 • adress ਉਚਾਰਨ adress
 • meng ਉਚਾਰਨ meng
 • ben ਉਚਾਰਨ ben
 • telefon ਉਚਾਰਨ telefon
 • hoer ਉਚਾਰਨ hoer
 • rendez-vous ਉਚਾਰਨ rendez-vous
 • Alix ਉਚਾਰਨ Alix
 • Jupiter ਉਚਾਰਨ Jupiter
 • parrot ਉਚਾਰਨ parrot
 • chirurg ਉਚਾਰਨ chirurg
 • super ਉਚਾਰਨ super
 • dat ਉਚਾਰਨ dat
 • but ਉਚਾਰਨ but
 • block ਉਚਾਰਨ block
 • baby ਉਚਾਰਨ baby
 • bis ਉਚਾਰਨ bis
 • bank ਉਚਾਰਨ bank
 • karel ਉਚਾਰਨ karel
 • Anne-Marie ਉਚਾਰਨ Anne-Marie
 • massage ਉਚਾਰਨ massage
 • Senegal ਉਚਾਰਨ Senegal
 • Salomon ਉਚਾਰਨ Salomon
 • anus ਉਚਾਰਨ anus
 • bretzel ਉਚਾਰਨ bretzel
 • video ਉਚਾਰਨ video
 • sport ਉਚਾਰਨ sport
 • box ਉਚਾਰਨ box
 • pi ਉਚਾਰਨ pi
 • da ਉਚਾਰਨ da
 • lila ਉਚਾਰਨ lila
 • intelligent ਉਚਾਰਨ intelligent