ਬੋਲੀ: ਲਕਸਮਬਰਗੀ [Lëtzebuergesch]

ਲਕਸਮਬਰਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • Ingenieur ਉਚਾਰਨ Ingenieur
 • 2017 ਉਚਾਰਨ 2017
 • poet ਉਚਾਰਨ poet
 • Jus ਉਚਾਰਨ Jus
 • Gilbert ਉਚਾਰਨ Gilbert
 • aluminium ਉਚਾਰਨ aluminium
 • Irma ਉਚਾਰਨ Irma
 • echo ਉਚਾਰਨ echo
 • clown ਉਚਾਰਨ clown
 • Auxerrois ਉਚਾਰਨ Auxerrois
 • L ਉਚਾਰਨ L
 • hond ਉਚਾਰਨ hond
 • land ਉਚਾਰਨ land
 • Carmen ਉਚਾਰਨ Carmen
 • colonel ਉਚਾਰਨ colonel
 • kilometer ਉਚਾਰਨ kilometer
 • sinn ਉਚਾਰਨ sinn
 • kappa ਉਚਾਰਨ kappa
 • Doppelgänger ਉਚਾਰਨ Doppelgänger
 • boer ਉਚਾਰਨ boer
 • Stollen ਉਚਾਰਨ Stollen
 • thermometer ਉਚਾਰਨ thermometer
 • sex ਉਚਾਰਨ sex
 • Juliette ਉਚਾਰਨ Juliette
 • Benoît ਉਚਾਰਨ Benoît
 • d'accord ਉਚਾਰਨ d'accord
 • nee ਉਚਾਰਨ nee
 • Montenegro ਉਚਾਰਨ Montenegro
 • ben ਉਚਾਰਨ ben
 • pointe ਉਚਾਰਨ pointe
 • meng ਉਚਾਰਨ meng
 • atelier ਉਚਾਰਨ atelier
 • amber ਉਚਾਰਨ amber
 • telefon ਉਚਾਰਨ telefon
 • garçon ਉਚਾਰਨ garçon
 • 18 ਉਚਾਰਨ 18
 • 1998 ਉਚਾਰਨ 1998
 • ricotta ਉਚਾਰਨ ricotta
 • omega ਉਚਾਰਨ omega
 • bank ਉਚਾਰਨ bank
 • golf ਉਚਾਰਨ golf
 • satin ਉਚਾਰਨ satin
 • pull ਉਚਾਰਨ pull
 • Nigeria ਉਚਾਰਨ Nigeria
 • club ਉਚਾਰਨ club
 • super ਉਚਾਰਨ super
 • adress ਉਚਾਰਨ adress
 • Somalia ਉਚਾਰਨ Somalia
 • dat ਉਚਾਰਨ dat
 • Jupiter ਉਚਾਰਨ Jupiter
 • baby ਉਚਾਰਨ baby
 • duo ਉਚਾਰਨ duo
 • Oman ਉਚਾਰਨ Oman
 • Lou ਉਚਾਰਨ Lou
 • parrot ਉਚਾਰਨ parrot
 • so ਉਚਾਰਨ so
 • rendez-vous ਉਚਾਰਨ rendez-vous
 • bei ਉਚਾਰਨ bei
 • pi ਉਚਾਰਨ pi
 • UFO ਉਚਾਰਨ UFO
 • video ਉਚਾਰਨ video
 • Salomon ਉਚਾਰਨ Salomon
 • sport ਉਚਾਰਨ sport
 • Benelux ਉਚਾਰਨ Benelux
 • alligator ਉਚਾਰਨ alligator
 • C ਉਚਾਰਨ C
 • block ਉਚਾਰਨ block
 • O ਉਚਾਰਨ O
 • 10000 ਉਚਾਰਨ 10000
 • da ਉਚਾਰਨ da
 • Brunei ਉਚਾਰਨ Brunei
 • Alix ਉਚਾਰਨ Alix
 • Anne-Marie ਉਚਾਰਨ Anne-Marie
 • phi ਉਚਾਰਨ phi
 • intelligent ਉਚਾਰਨ intelligent
 • set ਉਚਾਰਨ set
 • lila ਉਚਾਰਨ lila
 • B ਉਚਾਰਨ B
 • karel ਉਚਾਰਨ karel
 • Prost ਉਚਾਰਨ Prost
 • Psychologie ਉਚਾਰਨ Psychologie
 • hoer ਉਚਾਰਨ hoer
 • chirurgie ਉਚਾਰਨ chirurgie
 • chirurg ਉਚਾਰਨ chirurg
 • uniform ਉਚਾਰਨ uniform
 • mais ਉਚਾਰਨ mais
 • um ਉਚਾਰਨ um
 • tak ਉਚਾਰਨ tak
 • Senegal ਉਚਾਰਨ Senegal
 • camembert ਉਚਾਰਨ camembert