ਬੋਲੀ: ਲਕਸਮਬਰਗੀ [Lëtzebuergesch]

ਲਕਸਮਬਰਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • sport ਉਚਾਰਨ sport
 • D ਉਚਾਰਨ D
 • bank ਉਚਾਰਨ bank
 • anus ਉਚਾਰਨ anus
 • suicide ਉਚਾਰਨ suicide
 • super ਉਚਾਰਨ super
 • Seychellen ਉਚਾਰਨ Seychellen
 • accueil ਉਚਾਰਨ accueil
 • chirurgie ਉਚਾਰਨ chirurgie
 • O ਉਚਾਰਨ O
 • lila ਉਚਾਰਨ lila
 • bretzel ਉਚਾਰਨ bretzel
 • ravioli ਉਚਾਰਨ ravioli
 • hidden ਉਚਾਰਨ hidden
 • espresso ਉਚਾਰਨ espresso
 • vinaigrette ਉਚਾਰਨ vinaigrette
 • pyramid ਉਚਾਰਨ pyramid
 • interessant ਉਚਾਰਨ interessant
 • tak ਉਚਾਰਨ tak
 • Senegal ਉਚਾਰਨ Senegal
 • Uganda ਉਚਾਰਨ Uganda
 • plural ਉਚਾਰਨ plural
 • examen ਉਚਾਰਨ examen
 • Eugénie ਉਚਾਰਨ Eugénie
 • risen ਉਚਾਰਨ risen
 • juni ਉਚਾਰਨ juni
 • video ਉਚਾਰਨ video
 • Siegfried ਉਚਾਰਨ Siegfried
 • da ਉਚਾਰਨ da
 • pi ਉਚਾਰਨ pi
 • film ਉਚਾਰਨ film
 • Urban ਉਚਾਰਨ Urban
 • phi ਉਚਾਰਨ phi
 • huet ਉਚਾਰਨ huet
 • tennis ਉਚਾਰਨ tennis
 • Orchidee ਉਚਾਰਨ Orchidee
 • Stade Dudelange ਉਚਾਰਨ Stade Dudelange
 • piano ਉਚਾਰਨ piano
 • null ਉਚਾਰਨ null
 • Sauerkraut ਉਚਾਰਨ Sauerkraut
 • coupon ਉਚਾਰਨ coupon
 • volume ਉਚਾਰਨ volume
 • Schneider ਉਚਾਰਨ Schneider
 • um ਉਚਾਰਨ um
 • C ਉਚਾਰਨ C
 • Ceres ਉਚਾਰਨ Ceres
 • descente ਉਚਾਰਨ descente
 • tattoo ਉਚਾਰਨ tattoo
 • Irland ਉਚਾਰਨ Irland
 • Raoul ਉਚਾਰਨ Raoul
 • kommen ਉਚਾਰਨ kommen
 • Ernest ਉਚਾਰਨ Ernest
 • P ਉਚਾਰਨ P
 • badminton ਉਚਾਰਨ badminton
 • B ਉਚਾਰਨ B
 • meringue ਉਚਾਰਨ meringue
 • lasagne ਉਚਾਰਨ lasagne
 • out ਉਚਾਰਨ out
 • set ਉਚਾਰਨ set
 • present ਉਚਾਰਨ present
 • ech ਉਚਾਰਨ ech
 • Sébastien ਉਚਾਰਨ Sébastien
 • baguette ਉਚਾਰਨ baguette
 • Marc ਉਚਾਰਨ Marc
 • een ਉਚਾਰਨ een
 • Bauer ਉਚਾਰਨ Bauer
 • famous ਉਚਾਰਨ famous
 • well ਉਚਾਰਨ well
 • tier ਉਚਾਰਨ tier
 • jeans ਉਚਾਰਨ jeans
 • mammut ਉਚਾਰਨ mammut
 • him ਉਚਾਰਨ him
 • Max ਉਚਾਰਨ Max
 • 99 ਉਚਾਰਨ 99
 • nei ਉਚਾਰਨ nei
 • champignon ਉਚਾਰਨ champignon
 • Malta ਉਚਾਰਨ Malta
 • 999 ਉਚਾਰਨ 999
 • Olivier ਉਚਾਰਨ Olivier
 • premier ਉਚਾਰਨ premier
 • Mann ਉਚਾਰਨ Mann
 • nächst ਉਚਾਰਨ nächst
 • 23 ਉਚਾਰਨ 23
 • Mali ਉਚਾਰਨ Mali
 • Klaus ਉਚਾਰਨ Klaus
 • of ਉਚਾਰਨ of
 • 35 ਉਚਾਰਨ 35
 • ideal ਉਚਾਰਨ ideal
 • joker ਉਚਾਰਨ joker
 • uniform ਉਚਾਰਨ uniform