ਬੋਲੀ: ਲਕਸਮਬਰਗੀ [Lëtzebuergesch]

ਲਕਸਮਬਰਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • Sauerkraut ਉਚਾਰਨ Sauerkraut
 • intelligent ਉਚਾਰਨ intelligent
 • camembert ਉਚਾਰਨ camembert
 • Brunei ਉਚਾਰਨ Brunei
 • B ਉਚਾਰਨ B
 • anus ਉਚਾਰਨ anus
 • suicide ਉਚਾਰਨ suicide
 • ravioli ਉਚਾਰਨ ravioli
 • pyramid ਉਚਾਰਨ pyramid
 • bonbon ਉਚਾਰਨ bonbon
 • but ਉਚਾਰਨ but
 • risen ਉਚਾਰਨ risen
 • Ceres ਉਚਾਰਨ Ceres
 • set ਉਚਾਰਨ set
 • mais ਉਚਾਰਨ mais
 • juni ਉਚਾਰਨ juni
 • Siegfried ਉਚਾਰਨ Siegfried
 • examen ਉਚਾਰਨ examen
 • Senegal ਉਚਾਰਨ Senegal
 • pilot ਉਚਾਰਨ pilot
 • bis ਉਚਾਰਨ bis
 • out ਉਚਾਰਨ out
 • accueil ਉਚਾਰਨ accueil
 • 6 ਉਚਾਰਨ 6
 • chat ਉਚਾਰਨ chat
 • huet ਉਚਾਰਨ huet
 • hidden ਉਚਾਰਨ hidden
 • Stade Dudelange ਉਚਾਰਨ Stade Dudelange
 • film ਉਚਾਰਨ film
 • premier ਉਚਾਰਨ premier
 • Urban ਉਚਾਰਨ Urban
 • Orchidee ਉਚਾਰਨ Orchidee
 • tier ਉਚਾਰਨ tier
 • descente ਉਚਾਰਨ descente
 • piano ਉਚਾਰਨ piano
 • well ਉਚਾਰਨ well
 • massage ਉਚਾਰਨ massage
 • patience ਉਚਾਰਨ patience
 • Raoul ਉਚਾਰਨ Raoul
 • Schneider ਉਚਾਰਨ Schneider
 • Irland ਉਚਾਰਨ Irland
 • Ernest ਉਚਾਰਨ Ernest
 • present ਉਚਾਰਨ present
 • volume ਉਚਾਰਨ volume
 • nei ਉਚਾਰਨ nei
 • null ਉਚਾਰਨ null
 • uniform ਉਚਾਰਨ uniform
 • tattoo ਉਚਾਰਨ tattoo
 • Olivier ਉਚਾਰਨ Olivier
 • badminton ਉਚਾਰਨ badminton
 • him ਉਚਾਰਨ him
 • Mali ਉਚਾਰਨ Mali
 • Malta ਉਚਾਰਨ Malta
 • Marc ਉਚਾਰਨ Marc
 • Eugénie ਉਚਾਰਨ Eugénie
 • Klaus ਉਚਾਰਨ Klaus
 • vinaigrette ਉਚਾਰਨ vinaigrette
 • kommen ਉਚਾਰਨ kommen
 • tennis ਉਚਾਰਨ tennis
 • mammut ਉਚਾਰਨ mammut
 • chercheur ਉਚਾਰਨ chercheur
 • Bauer ਉਚਾਰਨ Bauer
 • T ਉਚਾਰਨ T
 • see ਉਚਾਰਨ see
 • coupon ਉਚਾਰਨ coupon
 • 23 ਉਚਾਰਨ 23
 • D ਉਚਾਰਨ D
 • hang ਉਚਾਰਨ hang
 • ech ਉਚਾਰਨ ech
 • famous ਉਚਾਰਨ famous
 • nächst ਉਚਾਰਨ nächst
 • plural ਉਚਾਰਨ plural
 • Haumea ਉਚਾਰਨ Haumea
 • 250 ਉਚਾਰਨ 250
 • ideal ਉਚਾਰਨ ideal
 • la ਉਚਾਰਨ la
 • Mann ਉਚਾਰਨ Mann
 • jeans ਉਚਾਰਨ jeans
 • Xavier Bettel ਉਚਾਰਨ Xavier Bettel
 • email ਉਚਾਰਨ email
 • logo ਉਚਾਰਨ logo
 • titan ਉਚਾਰਨ titan
 • alias ਉਚਾਰਨ alias
 • Max ਉਚਾਰਨ Max
 • gang ਉਚਾਰਨ gang
 • 999 ਉਚਾਰਨ 999
 • chauffeur ਉਚਾਰਨ chauffeur
 • Seychellen ਉਚਾਰਨ Seychellen
 • een ਉਚਾਰਨ een
 • taxi ਉਚਾਰਨ taxi