ਬੋਲੀ: ਲੋਂਬਾਰਦ [Lombàrd]

ਲੋਂਬਾਰਦ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • Milan ਉਚਾਰਨ Milan
 • banana ਉਚਾਰਨ banana
 • Pavia ਉਚਾਰਨ Pavia
 • café ਉਚਾਰਨ café
 • Amor ਉਚਾਰਨ Amor
 • 2 ਉਚਾਰਨ 2
 • merda ਉਚਾਰਨ merda
 • 5 ਉਚਾਰਨ 5
 • Wikipedia ਉਚਾਰਨ Wikipedia
 • 4 ਉਚਾਰਨ 4
 • i ਉਚਾਰਨ i
 • 14 ਉਚਾਰਨ 14
 • 100 ਉਚਾਰਨ 100
 • April ਉਚਾਰਨ April
 • Leon ਉਚਾਰਨ Leon
 • 8 ਉਚਾਰਨ 8
 • de ਉਚਾਰਨ de
 • car ਉਚਾਰਨ car
 • 13 ਉਚਾਰਨ 13
 • pasta ਉਚਾਰਨ pasta
 • 7 ਉਚਾਰਨ 7
 • 20 ਉਚਾਰਨ 20
 • 15 ਉਚਾਰਨ 15
 • 500 ਉਚਾਰਨ 500
 • animal ਉਚਾਰਨ animal
 • Roma ਉਚਾਰਨ Roma
 • 30 ਉਚਾਰਨ 30
 • 70 ਉਚਾਰਨ 70
 • te ਉਚਾਰਨ te
 • cassoeula ਉਚਾਰਨ cassoeula
 • man ਉਚਾਰਨ man
 • me ਉਚਾਰਨ me
 • Merlot ਉਚਾਰਨ Merlot
 • cache ਉਚਾਰਨ cache
 • 23 ਉਚਾਰਨ 23
 • can ਉਚਾਰਨ can
 • 33 ਉਚਾਰਨ 33
 • caca ਉਚਾਰਨ caca
 • November ਉਚਾਰਨ November
 • 42 ਉਚਾਰਨ 42
 • chi ਉਚਾਰਨ chi
 • real ਉਚਾਰਨ real
 • stella ਉਚਾਰਨ stella
 • bicicleta ਉਚਾਰਨ bicicleta
 • vin ਉਚਾਰਨ vin
 • or ਉਚਾਰਨ or
 • capital ਉਚਾਰਨ capital
 • via ਉਚਾਰਨ via
 • angel ਉਚਾਰਨ angel
 • ciocc ਉਚਾਰਨ ciocc
 • got ਉਚਾਰਨ got
 • cafe ਉਚਾਰਨ cafe
 • Frances ਉਚਾਰਨ Frances
 • desert ਉਚਾਰਨ desert
 • stupa ਉਚਾਰਨ stupa
 • Ida ਉਚਾਰਨ Ida
 • Carolina ਉਚਾਰਨ Carolina
 • Madonna ਉਚਾਰਨ Madonna
 • cap ਉਚਾਰਨ cap
 • gal ਉਚਾਰਨ gal
 • gent ਉਚਾਰਨ gent
 • Om ਉਚਾਰਨ Om
 • Fiat ਉਚਾਰਨ Fiat
 • grand ਉਚਾਰਨ grand
 • lui ਉਚਾਰਨ lui
 • Mia ਉਚਾਰਨ Mia
 • galop ਉਚਾਰਨ galop
 • Bianca ਉਚਾਰਨ Bianca
 • ae ਉਚਾਰਨ ae
 • success ਉਚਾਰਨ success
 • Bosch ਉਚਾਰਨ Bosch
 • scienza ਉਚਾਰਨ scienza
 • sena ਉਚਾਰਨ sena
 • aqua ਉਚਾਰਨ aqua
 • salam ਉਚਾਰਨ salam
 • polenta ਉਚਾਰਨ polenta
 • Anguilla ਉਚਾਰਨ Anguilla
 • quater ਉਚਾਰਨ quater
 • nonna ਉਚਾਰਨ nonna
 • ciel ਉਚਾਰਨ ciel
 • bistecca ਉਚਾਰਨ bistecca
 • famiglia ਉਚਾਰਨ famiglia
 • Biot ਉਚਾਰਨ Biot
 • coro ਉਚਾਰਨ coro
 • general ਉਚਾਰਨ general
 • Peder ਉਚਾਰਨ Peder
 • minga ਉਚਾਰਨ minga
 • sì ਉਚਾਰਨ
 • 300 ਉਚਾਰਨ 300
 • Cres ਉਚਾਰਨ Cres