ਬੋਲੀ: ਲੋਂਬਾਰਦ [Lombàrd]

ਲੋਂਬਾਰਦ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • sat ਉਚਾਰਨ sat
 • süt ਉਚਾਰਨ süt
 • Catia ਉਚਾਰਨ Catia
 • mei ਉਚਾਰਨ mei
 • 48 ਉਚਾਰਨ 48
 • carbon ਉਚਾਰਨ carbon
 • tempesta ਉਚਾਰਨ tempesta
 • ache ਉਚਾਰਨ ache
 • lunar ਉਚਾਰਨ lunar
 • 60 ਉਚਾਰਨ 60
 • michetta ਉਚਾਰਨ michetta
 • Terra ਉਚਾਰਨ Terra
 • 45 ਉਚਾਰਨ 45
 • control ਉਚਾਰਨ control
 • Salò ਉਚਾਰਨ Salò
 • città ਉਚਾਰਨ città
 • la ਉਚਾਰਨ la
 • net ਉਚਾਰਨ net
 • 101 ਉਚਾਰਨ 101
 • 9 ਉਚਾਰਨ 9
 • zuppa ਉਚਾਰਨ zuppa
 • bat ਉਚਾਰਨ bat
 • le ਉਚਾਰਨ le
 • 600 ਉਚਾਰਨ 600
 • 68 ਉਚਾਰਨ 68
 • cu ਉਚਾਰਨ cu
 • 77 ਉਚਾਰਨ 77
 • cet ਉਚਾਰਨ cet
 • 88 ਉਚਾਰਨ 88
 • 44 ਉਚਾਰਨ 44
 • front ਉਚਾਰਨ front
 • anca ਉਚਾਰਨ anca
 • eder ਉਚਾਰਨ eder
 • scala ਉਚਾਰਨ scala
 • cica ਉਚਾਰਨ cica
 • trist ਉਚਾਰਨ trist
 • pier ਉਚਾਰਨ pier
 • Ross ਉਚਾਰਨ Ross
 • 56 ਉਚਾਰਨ 56
 • Ania ਉਚਾਰਨ Ania
 • vacca ਉਚਾਰਨ vacca
 • sura ਉਚਾਰਨ sura
 • 98 ਉਚਾਰਨ 98
 • canapé ਉਚਾਰਨ canapé
 • lunedì ਉਚਾਰਨ lunedì
 • oche ਉਚਾਰਨ oche
 • 69 ਉਚਾਰਨ 69
 • 22 ਉਚਾਰਨ 22
 • 85 ਉਚਾਰਨ 85
 • canola ਉਚਾਰਨ canola
 • canela ਉਚਾਰਨ canela
 • 65 ਉਚਾਰਨ 65
 • carabiner ਉਚਾਰਨ carabiner
 • problema ਉਚਾਰਨ problema
 • fadiga ਉਚਾਰਨ fadiga
 • bela ਉਚਾਰਨ bela
 • machina ਉਚਾਰਨ machina
 • Tata ਉਚਾਰਨ Tata
 • bocca ਉਚਾਰਨ bocca
 • amis ਉਚਾਰਨ amis
 • mal ਉਚਾਰਨ mal
 • camper ਉਚਾਰਨ camper
 • crap ਉਚਾਰਨ crap
 • barca ਉਚਾਰਨ barca
 • barlafüs ਉਚਾਰਨ barlafüs
 • 86 ਉਚਾਰਨ 86
 • credo ਉਚਾਰਨ credo
 • polenta taragna ਉਚਾਰਨ polenta taragna
 • moment ਉਚਾਰਨ moment
 • Meda ਉਚਾਰਨ Meda
 • set ਉਚਾਰਨ set
 • 90 ਉਚਾਰਨ 90
 • campo ਉਚਾਰਨ campo
 • ria ਉਚਾਰਨ ria
 • pan ਉਚਾਰਨ pan
 • acid ਉਚਾਰਨ acid
 • eta ਉਚਾਰਨ eta
 • foie ਉਚਾਰਨ foie
 • 16 ਉਚਾਰਨ 16
 • complete ਉਚਾਰਨ complete
 • porta ਉਚਾਰਨ porta
 • 26 ਉਚਾਰਨ 26
 • mister ਉਚਾਰਨ mister
 • 67 ਉਚਾਰਨ 67
 • Canson ਉਚਾਰਨ Canson
 • 35 ਉਚਾਰਨ 35
 • teater ਉਚਾਰਨ teater
 • anel ਉਚਾਰਨ anel
 • quest ਉਚਾਰਨ quest
 • corte ਉਚਾਰਨ corte