ਬੋਲੀ: ਲੋਂਬਾਰਦ [Lombàrd]

ਲੋਂਬਾਰਦ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • corne ਉਚਾਰਨ corne
 • 'ndà ਉਚਾਰਨ 'ndà
 • semper ਉਚਾਰਨ semper
 • fà ਉਚਾਰਨ
 • Berghem ਉਚਾਰਨ Berghem
 • canfora ਉਚਾਰਨ canfora
 • malpalpeta ਉਚਾਰਨ malpalpeta
 • pòta ਉਚਾਰਨ pòta
 • carer ਉਚਾਰਨ carer
 • vas ਉਚਾਰਨ vas
 • ambrosián ਉਚਾਰਨ ambrosián
 • taol ਉਚਾਰਨ taol
 • barba ਉਚਾਰਨ barba
 • carta ਉਚਾਰਨ carta
 • arpa ਉਚਾਰਨ arpa
 • cognos ਉਚਾਰਨ cognos
 • leun ਉਚਾਰਨ leun
 • amís ਉਚਾਰਨ amís
 • libera ਉਚਾਰਨ libera
 • Cinto ਉਚਾਰਨ Cinto
 • scurensgiun ਉਚਾਰਨ scurensgiun
 • derma ਉਚਾਰਨ derma
 • militar ਉਚਾਰਨ militar
 • Cornel ਉਚਾਰਨ Cornel
 • Poma ਉਚਾਰਨ Poma
 • confront ਉਚਾਰਨ confront
 • bagatel ਉਚਾਰਨ bagatel
 • Calc ਉਚਾਰਨ Calc
 • 89 ਉਚਾਰਨ 89
 • sanglot ਉਚਾਰਨ sanglot
 • Asen ਉਚਾਰਨ Asen
 • crus ਉਚਾਰਨ crus
 • tomates ਉਚਾਰਨ tomates
 • baraba ਉਚਾਰਨ baraba
 • cala ਉਚਾਰਨ cala
 • bor ਉਚਾਰਨ bor
 • voter ਉਚਾਰਨ voter
 • colombine ਉਚਾਰਨ colombine
 • rebambìi ਉਚਾਰਨ rebambìi
 • scaia ਉਚਾਰਨ scaia
 • ligera ਉਚਾਰਨ ligera
 • Rì ਉਚਾਰਨ
 • gandolín ਉਚਾਰਨ gandolín
 • malat ਉਚਾਰਨ malat
 • gambar ਉਚਾਰਨ gambar
 • paleta ਉਚਾਰਨ paleta
 • temp ਉਚਾਰਨ temp
 • goma ਉਚਾਰਨ goma
 • catina ਉਚਾਰਨ catina
 • acent ਉਚਾਰਨ acent
 • col ਉਚਾਰਨ col
 • incoeu ਉਚਾਰਨ incoeu
 • leanda ਉਚਾਰਨ leanda
 • calandra ਉਚਾਰਨ calandra
 • rasignà ਉਚਾਰਨ rasignà
 • banca ਉਚਾਰਨ banca
 • Capitol ਉਚਾਰਨ Capitol
 • rattin ਉਚਾਰਨ rattin
 • Pò ਉਚਾਰਨ
 • gat ਉਚਾਰਨ gat
 • contrada ਉਚਾਰਨ contrada
 • cal ਉਚਾਰਨ cal
 • pir ਉਚਾਰਨ pir
 • cordele ਉਚਾਰਨ cordele
 • pampalùga ਉਚਾਰਨ pampalùga
 • afare ਉਚਾਰਨ afare
 • bandit ਉਚਾਰਨ bandit
 • liel ਉਚਾਰਨ liel
 • convent ਉਚਾਰਨ convent
 • caper ਉਚਾਰਨ caper
 • calcola ਉਚਾਰਨ calcola
 • dané ਉਚਾਰਨ dané
 • Lader ਉਚਾਰਨ Lader
 • corta ਉਚਾਰਨ corta
 • camerer ਉਚਾਰਨ camerer
 • nigra ਉਚਾਰਨ nigra
 • carot ਉਚਾਰਨ carot
 • temporal ਉਚਾਰਨ temporal
 • prat ਉਚਾਰਨ prat
 • paga ਉਚਾਰਨ paga
 • sass ਉਚਾਰਨ sass
 • brea ਉਚਾਰਨ brea
 • lur ਉਚਾਰਨ lur
 • bé ਉਚਾਰਨ
 • cep ਉਚਾਰਨ cep
 • sida ਉਚਾਰਨ sida
 • morigeu ਉਚਾਰਨ morigeu
 • americán ਉਚਾਰਨ americán
 • cuete ਉਚਾਰਨ cuete
 • Bordon ਉਚਾਰਨ Bordon