ਬੋਲੀ: ਮਾਲੇਈ [Bahasa Melayu]

ਮਾਲੇਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • Cuba ਉਚਾਰਨ Cuba
 • radio ਉਚਾਰਨ radio
 • air ਉਚਾਰਨ air
 • Dan ਉਚਾਰਨ Dan
 • pasta ਉਚਾਰਨ pasta
 • Malaysia ਉਚਾਰਨ Malaysia
 • Terima kasih ਉਚਾਰਨ Terima kasih
 • Kuala Lumpur ਉਚਾਰਨ Kuala Lumpur
 • dia ਉਚਾਰਨ dia
 • saya ਉਚਾਰਨ saya
 • apa ਉਚਾਰਨ apa
 • anda ਉਚਾਰਨ anda
 • Brunei ਉਚਾਰਨ Brunei
 • keras ਉਚਾਰਨ keras
 • roti ਉਚਾਰਨ roti
 • tak ਉਚਾਰਨ tak
 • main ਉਚਾਰਨ main
 • Lima ਉਚਾਰਨ Lima
 • kaki ਉਚਾਰਨ kaki
 • tiga ਉਚਾਰਨ tiga
 • sedap ਉਚਾਰਨ sedap
 • kita ਉਚਾਰਨ kita
 • suka ਉਚਾਰਨ suka
 • besar ਉਚਾਰਨ besar
 • sangat ਉਚਾਰਨ sangat
 • dua ਉਚਾਰਨ dua
 • laut ਉਚਾਰਨ laut
 • ringgit ਉਚਾਰਨ ringgit
 • guru ਉਚਾਰਨ guru
 • API ਉਚਾਰਨ API
 • satu ਉਚਾਰਨ satu
 • durian ਉਚਾਰਨ durian
 • popular ਉਚਾਰਨ popular
 • nasi goreng ਉਚਾਰਨ nasi goreng
 • batu ਉਚਾਰਨ batu
 • baca ਉਚਾਰਨ baca
 • umur ਉਚਾਰਨ umur
 • Sarawak ਉਚਾਰਨ Sarawak
 • baik ਉਚਾਰਨ baik
 • Roti Canai ਉਚਾਰਨ Roti Canai
 • Borneo ਉਚਾਰਨ Borneo
 • kereta ਉਚਾਰਨ kereta
 • mi ਉਚਾਰਨ mi
 • nama ਉਚਾਰਨ nama
 • keluarga ਉਚਾਰਨ keluarga
 • Genting ਉਚਾਰਨ Genting
 • masa ਉਚਾਰਨ masa
 • banyak ਉਚਾਰਨ banyak
 • Malam ਉਚਾਰਨ Malam
 • hari ਉਚਾਰਨ hari
 • Tujuh ਉਚਾਰਨ Tujuh
 • Selamat ਉਚਾਰਨ Selamat
 • negara ਉਚਾਰਨ negara
 • cinta ਉਚਾਰਨ cinta
 • makan ਉਚਾਰਨ makan
 • kenapa ਉਚਾਰਨ kenapa
 • berapakah ਉਚਾਰਨ berapakah
 • nasi ਉਚਾਰਨ nasi
 • jam ਉਚਾਰਨ jam
 • Empat ਉਚਾਰਨ Empat
 • Anak ਉਚਾਰਨ Anak
 • kawan ਉਚਾਰਨ kawan
 • tua ਉਚਾਰਨ tua
 • mereka ਉਚਾਰਨ mereka
 • bunga ਉਚਾਰਨ bunga
 • Penang ਉਚਾਰਨ Penang
 • oren ਉਚਾਰਨ oren
 • tangan ਉਚਾਰਨ tangan
 • awak ਉਚਾਰਨ awak
 • boleh ਉਚਾਰਨ boleh
 • Jalan ਉਚਾਰਨ Jalan
 • untuk ਉਚਾਰਨ untuk
 • sembilan ਉਚਾਰਨ sembilan
 • Bandar Seri Begawan ਉਚਾਰਨ Bandar Seri Begawan
 • sayang ਉਚਾਰਨ sayang
 • teh ਉਚਾਰਨ teh
 • cantik ਉਚਾਰਨ cantik
 • abang ਉਚਾਰਨ abang
 • beca ਉਚਾਰਨ beca
 • cuaca ਉਚਾਰਨ cuaca
 • keluar ਉਚਾਰਨ keluar
 • ini ਉਚਾਰਨ ini
 • rasa ਉਚਾਰਨ rasa
 • IBAN ਉਚਾਰਨ IBAN
 • meja ਉਚਾਰਨ meja
 • perempuan ਉਚਾਰਨ perempuan
 • rambutan ਉਚਾਰਨ rambutan
 • Kami ਉਚਾਰਨ Kami
 • Melaka ਉਚਾਰਨ Melaka
 • perak ਉਚਾਰਨ perak