ਬੋਲੀ: ਇਰੀਜ਼ਾ [Эрзянь кель]

ਇਰੀਜ਼ਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਹੁਣ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ