ਬੋਲੀ: ਮਿਨ ਨਾਨ [闽南语]

ਮਿਨ ਨਾਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • 你好 ਉਚਾਰਨ 你好
 • 日本 ਉਚਾਰਨ 日本
 • 北京 ਉਚਾਰਨ 北京
 • 我愛你 ਉਚਾਰਨ 我愛你
 • 中国 ਉਚਾਰਨ 中国
 • 我 ਉਚਾਰਨ
 • 生日快樂 ਉਚਾਰਨ 生日快樂
 • 一 ਉਚਾਰਨ
 • 香港 ਉਚਾਰਨ 香港
 • 幹你娘 ਉਚਾਰਨ 幹你娘
 • 你 ਉਚਾਰਨ
 • 台灣 ਉਚਾਰਨ 台灣
 • 人 ਉਚਾਰਨ
 • 二 ਉਚਾਰਨ
 • 台北車站 ਉਚਾਰਨ 台北車站
 • Huawei ਉਚਾਰਨ Huawei
 • 垃圾 ਉਚਾਰਨ 垃圾
 • 1 ਉਚਾਰਨ 1
 • 习近平 ਉਚਾਰਨ 习近平
 • 上海 ਉਚਾਰਨ 上海
 • 吃饭 ਉਚਾਰਨ 吃饭
 • 台北 ਉਚਾਰਨ 台北
 • banana ਉਚਾਰਨ banana
 • 茶 ਉਚਾਰਨ
 • 台湾 ਉਚਾਰਨ 台湾
 • 日 ਉਚਾਰਨ
 • 再见 ਉਚਾਰਨ 再见
 • 警察 ਉਚਾਰਨ 警察
 • 漫画 ਉਚਾਰਨ 漫画
 • 水 ਉਚਾਰਨ
 • 中华人民共和国 ਉਚਾਰਨ 中华人民共和国
 • 猫 ਉਚਾਰਨ
 • 学校 ਉਚਾਰਨ 学校
 • 厦门 ਉਚਾਰਨ 厦门
 • 2 ਉਚਾਰਨ 2
 • 100 ਉਚਾਰਨ 100
 • 月亮 ਉਚਾਰਨ 月亮
 • 香蕉 ਉਚਾਰਨ 香蕉
 • 新年快乐 ਉਚਾਰਨ 新年快乐
 • 肉 ਉਚਾਰਨ
 • 学生 ਉਚਾਰਨ 学生
 • 炒飯 ਉਚਾਰਨ 炒飯
 • 早安 ਉਚਾਰਨ 早安
 • 去 ਉਚਾਰਨ
 • 花 ਉਚਾਰਨ
 • 是 ਉਚਾਰਨ
 • 中華民國 ਉਚਾਰਨ 中華民國
 • 福建 ਉਚਾਰਨ 福建
 • 朋友 ਉਚਾਰਨ 朋友
 • 日本人 ਉਚਾਰਨ 日本人
 • 什么 ਉਚਾਰਨ 什么
 • 白 ਉਚਾਰਨ
 • 饕餮 ਉਚਾਰਨ 饕餮
 • 月 ਉਚਾਰਨ
 • 深圳 ਉਚਾਰਨ 深圳
 • 九 ਉਚਾਰਨ
 • 東京 ਉਚਾਰਨ 東京
 • 先生 ਉਚਾਰਨ 先生
 • 五 ਉਚਾਰਨ
 • 世界 ਉਚਾਰਨ 世界
 • 对不起 ਉਚਾਰਨ 对不起
 • 林 ਉਚਾਰਨ
 • 我想你 ਉਚਾਰਨ 我想你
 • 多謝 ਉਚਾਰਨ 多謝
 • 十 ਉਚਾਰਨ
 • 芒果 ਉਚਾਰਨ 芒果
 • 的 ਉਚਾਰਨ
 • 肥皂 ਉਚਾਰਨ 肥皂
 • 荔枝 ਉਚਾਰਨ 荔枝
 • 泉州 ਉਚਾਰਨ 泉州
 • 金 ਉਚਾਰਨ
 • 再見 ਉਚਾਰਨ 再見
 • 麵包 ਉਚਾਰਨ 麵包
 • 鱼 ਉਚਾਰਨ
 • 熊猫 ਉਚਾਰਨ 熊猫
 • 咖啡 ਉਚਾਰਨ 咖啡
 • 宇宙 ਉਚਾਰਨ 宇宙
 • 我们 ਉਚਾਰਨ 我们
 • 家 ਉਚਾਰਨ
 • 中文 ਉਚਾਰਨ 中文
 • 牛 ਉਚਾਰਨ
 • 恭喜發財 ਉਚਾਰਨ 恭喜發財
 • 今天 ਉਚਾਰਨ 今天
 • 八 ਉਚਾਰਨ
 • 中國 ਉਚਾਰਨ 中國
 • 太阳 ਉਚਾਰਨ 太阳
 • 鄭 ਉਚਾਰਨ
 • 有 ਉਚਾਰਨ
 • 魑魅魍魉 ਉਚਾਰਨ 魑魅魍魉
 • 天 ਉਚਾਰਨ