ਬੋਲੀ: ਮਿਨ ਨਾਨ [闽南语]

ਮਿਨ ਨਾਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • 豆花 ਉਚਾਰਨ 豆花
 • 泽 ਉਚਾਰਨ
 • 拖鞋 ਉਚਾਰਨ 拖鞋
 • 玩 ਉਚਾਰਨ
 • 中午 ਉਚਾਰਨ 中午
 • 漢字 ਉਚਾਰਨ 漢字
 • 英俊 ਉਚਾਰਨ 英俊
 • 老闆 ਉਚਾਰਨ 老闆
 • 母 ਉਚਾਰਨ
 • 会 ਉਚਾਰਨ
 • 云 ਉਚਾਰਨ
 • 她 ਉਚਾਰਨ
 • 點心 ਉਚਾਰਨ 點心
 • 风 ਉਚਾਰਨ
 • 放屁 ਉਚਾਰਨ 放屁
 • 昨天 ਉਚਾਰਨ 昨天
 • 上海市 ਉਚਾਰਨ 上海市
 • 可 ਉਚਾਰਨ
 • 太陽 ਉਚਾਰਨ 太陽
 • 尹 ਉਚਾਰਨ
 • 卓 ਉਚਾਰਨ
 • 国家 ਉਚਾਰਨ 国家
 • 研究 ਉਚਾਰਨ 研究
 • 什麼 ਉਚਾਰਨ 什麼
 • 用 ਉਚਾਰਨ
 • 鞋 ਉਚਾਰਨ
 • 石斛 ਉਚਾਰਨ 石斛
 • 马 ਉਚਾਰਨ
 • 这个 ਉਚਾਰਨ 这个
 • 等一下 ਉਚਾਰਨ 等一下
 • 10 ਉਚਾਰਨ 10
 • 吴 ਉਚਾਰਨ
 • 没有 ਉਚਾਰਨ 没有
 • 外婆 ਉਚਾਰਨ 外婆
 • 嫦娥 ਉਚਾਰਨ 嫦娥
 • 40 ਉਚਾਰਨ 40
 • 华为 ਉਚਾਰਨ 华为
 • 恐龍 ਉਚਾਰਨ 恐龍
 • 时间 ਉਚਾਰਨ 时间
 • 澎湖 ਉਚਾਰਨ 澎湖
 • 南 ਉਚਾਰਨ
 • 台灣人 ਉਚਾਰਨ 台灣人
 • 花蓮 ਉਚਾਰਨ 花蓮
 • 万 ਉਚਾਰਨ
 • 便宜 ਉਚਾਰਨ 便宜
 • 孫 ਉਚਾਰਨ
 • 貓 ਉਚਾਰਨ
 • 少 ਉਚਾਰਨ
 • 落雨 ਉਚਾਰਨ 落雨
 • 无 ਉਚਾਰਨ
 • 300 ਉਚਾਰਨ 300
 • 胸 ਉਚਾਰਨ
 • 魏 ਉਚਾਰਨ
 • 相信 ਉਚਾਰਨ 相信
 • 14 ਉਚਾਰਨ 14
 • 薛 ਉਚਾਰਨ
 • 夢 ਉਚਾਰਨ
 • 呂 ਉਚਾਰਨ
 • 蘋果 ਉਚਾਰਨ 蘋果
 • 秦 ਉਚਾਰਨ
 • 光 ਉਚਾਰਨ
 • 健康 ਉਚਾਰਨ 健康
 • 乾 ਉਚਾਰਨ
 • 馮 ਉਚਾਰਨ
 • 台北市 ਉਚਾਰਨ 台北市
 • 爷爷 ਉਚਾਰਨ 爷爷
 • 孫悟空 ਉਚਾਰਨ 孫悟空
 • music ਉਚਾਰਨ music
 • 所以 ਉਚਾਰਨ 所以
 • 翁 ਉਚਾਰਨ
 • 西班牙 ਉਚਾਰਨ 西班牙
 • 老鼠 ਉਚਾਰਨ 老鼠
 • 孙悟空 ਉਚਾਰਨ 孙悟空
 • 只 ਉਚਾਰਨ
 • 真 ਉਚਾਰਨ
 • 廚房 ਉਚਾਰਨ 廚房
 • 为什么 ਉਚਾਰਨ 为什么
 • 紫色 ਉਚਾਰਨ 紫色
 • 地方 ਉਚਾਰਨ 地方
 • 崔 ਉਚਾਰਨ
 • 国 ਉਚਾਰਨ
 • 了 ਉਚਾਰਨ
 • 問題 ਉਚਾਰਨ 問題
 • 死 ਉਚਾਰਨ
 • 吃飯 ਉਚਾਰਨ 吃飯
 • 千 ਉਚਾਰਨ
 • 風 ਉਚਾਰਨ
 • 今日 ਉਚਾਰਨ 今日
 • 欢迎 ਉਚਾਰਨ 欢迎
 • 银行 ਉਚਾਰਨ 银行