ਬੋਲੀ: ਮਿਨ ਨਾਨ [闽南语]

ਮਿਨ ਨਾਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • music ਉਚਾਰਨ music
 • 廚房 ਉਚਾਰਨ 廚房
 • 豆腐 ਉਚਾਰਨ 豆腐
 • 孫 ਉਚਾਰਨ
 • 真 ਉਚਾਰਨ
 • 一月 ਉਚਾਰਨ 一月
 • 學生 ਉਚਾਰਨ 學生
 • 所以 ਉਚਾਰਨ 所以
 • 官 ਉਚਾਰਨ
 • 银行 ਉਚਾਰਨ 银行
 • 管 ਉਚਾਰਨ
 • 萬事如意 ਉਚਾਰਨ 萬事如意
 • 政治 ਉਚਾਰਨ 政治
 • 死 ਉਚਾਰਨ
 • 欢迎 ਉਚਾਰਨ 欢迎
 • 妹妹 ਉਚਾਰਨ 妹妹
 • 叶 ਉਚਾਰਨ
 • 廁所在哪裡 ਉਚਾਰਨ 廁所在哪裡
 • 便當 ਉਚਾਰਨ 便當
 • 澳门 ਉਚਾਰਨ 澳门
 • 晏 ਉਚਾਰਨ
 • 那个 ਉਚਾਰਨ 那个
 • 烟 ਉਚਾਰਨ
 • 青 ਉਚਾਰਨ
 • 廈門 ਉਚਾਰਨ 廈門
 • 著 ਉਚਾਰਨ
 • 佛 ਉਚਾਰਨ
 • 40 ਉਚਾਰਨ 40
 • 出 ਉਚਾਰਨ
 • 蛋糕 ਉਚਾਰਨ 蛋糕
 • 英国 ਉਚਾਰਨ 英国
 • 强 ਉਚਾਰਨ
 • 公 ਉਚਾਰਨ
 • 酒 ਉਚਾਰਨ
 • 许 ਉਚਾਰਨ
 • 罄竹难书 ਉਚਾਰਨ 罄竹难书
 • 魚 ਉਚਾਰਨ
 • 森林 ਉਚਾਰਨ 森林
 • 晚餐 ਉਚਾਰਨ 晚餐
 • 国 ਉਚਾਰਨ
 • 事 ਉਚਾਰਨ
 • 食飯 ਉਚਾਰਨ 食飯
 • 点 ਉਚਾਰਨ
 • 毛 ਉਚਾਰਨ
 • 程 ਉਚਾਰਨ
 • 天皇陛下 ਉਚਾਰਨ 天皇陛下
 • 鳄鱼 ਉਚਾਰਨ 鳄鱼
 • 螞蟻 ਉਚਾਰਨ 螞蟻
 • 天安門 ਉਚਾਰਨ 天安門
 • 信 ਉਚਾਰਨ
 • 越 ਉਚਾਰਨ
 • 火车 ਉਚਾਰਨ 火车
 • 老板 ਉਚਾਰਨ 老板
 • 月饼 ਉਚਾਰਨ 月饼
 • 源 ਉਚਾਰਨ
 • 路 ਉਚਾਰਨ
 • 春夏秋冬 ਉਚਾਰਨ 春夏秋冬
 • 这里 ਉਚਾਰਨ 这里
 • 我不明白 ਉਚਾਰਨ 我不明白
 • 次 ਉਚਾਰਨ
 • 新竹 ਉਚਾਰਨ 新竹
 • 筷子 ਉਚਾਰਨ 筷子
 • 角 ਉਚਾਰਨ
 • 公園 ਉਚਾਰਨ 公園
 • 行動 ਉਚਾਰਨ 行動
 • 無 ਉਚਾਰਨ
 • 姑娘 ਉਚਾਰਨ 姑娘
 • 足球 ਉਚਾਰਨ 足球
 • 自己 ਉਚਾਰਨ 自己
 • 中华民国 ਉਚਾਰਨ 中华民国
 • 救命 ਉਚਾਰਨ 救命
 • 打火機 ਉਚਾਰਨ 打火機
 • 左右 ਉਚਾਰਨ 左右
 • 发音 ਉਚਾਰਨ 发音
 • 百 ਉਚਾਰਨ
 • 不可能 ਉਚਾਰਨ 不可能
 • 讲 ਉਚਾਰਨ
 • 高雄市 ਉਚਾਰਨ 高雄市
 • 冬天 ਉਚਾਰਨ 冬天
 • 包 ਉਚਾਰਨ
 • 500 ਉਚਾਰਨ 500
 • 品 ਉਚਾਰਨ
 • 原 ਉਚਾਰਨ
 • 猎人 ਉਚਾਰਨ 猎人
 • 等 ਉਚਾਰਨ
 • 雞蛋 ਉਚਾਰਨ 雞蛋
 • 嘉義 ਉਚਾਰਨ 嘉義
 • 漳州 ਉਚਾਰਨ 漳州
 • 食 ਉਚਾਰਨ
 • 认识 ਉਚਾਰਨ 认识