ਬੋਲੀ: ਮਿਨ ਨਾਨ [闽南语]

ਮਿਨ ਨਾਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • 雞蛋 ਉਚਾਰਨ 雞蛋
 • 嘉義 ਉਚਾਰਨ 嘉義
 • 漳州 ਉਚਾਰਨ 漳州
 • 鉛筆 ਉਚਾਰਨ 鉛筆
 • 新疆 ਉਚਾਰਨ 新疆
 • 古 ਉਚਾਰਨ
 • 笑 ਉਚਾਰਨ
 • 肉粽 ਉਚਾਰਨ 肉粽
 • 变态 ਉਚਾਰਨ 变态
 • 台語 ਉਚਾਰਨ 台語
 • 法国 ਉਚਾਰਨ 法国
 • 秩序 ਉਚਾਰਨ 秩序
 • 支持 ਉਚਾਰਨ 支持
 • 城市 ਉਚਾਰਨ 城市
 • 一百 ਉਚਾਰਨ 一百
 • 音樂 ਉਚਾਰਨ 音樂
 • 蝦餃 ਉਚਾਰਨ 蝦餃
 • 洪 ਉਚਾਰਨ
 • 脍炙人口 ਉਚਾਰਨ 脍炙人口
 • 癌症 ਉਚਾਰਨ 癌症
 • 兴 ਉਚਾਰਨ
 • 公園 ਉਚਾਰਨ 公園
 • 澳門 ਉਚਾਰਨ 澳門
 • 曲 ਉਚਾਰਨ
 • 张旭 ਉਚਾਰਨ 张旭
 • 玫瑰 ਉਚਾਰਨ 玫瑰
 • 基隆 ਉਚਾਰਨ 基隆
 • 福建省 ਉਚਾਰਨ 福建省
 • 梦 ਉਚਾਰਨ
 • 车 ਉਚਾਰਨ
 • 床 ਉਚਾਰਨ
 • 零 ਉਚਾਰਨ
 • 做 ਉਚਾਰਨ
 • 曾 ਉਚਾਰਨ
 • 因为 ਉਚਾਰਨ 因为
 • 学 ਉਚਾਰਨ
 • 冰淇淋 ਉਚਾਰਨ 冰淇淋
 • 女婿 ਉਚਾਰਨ 女婿
 • 九十 ਉਚਾਰਨ 九十
 • 海豚 ਉਚਾਰਨ 海豚
 • Hokkien ਉਚਾਰਨ Hokkien
 • 目 ਉਚਾਰਨ
 • 情 ਉਚਾਰਨ
 • 永远 ਉਚਾਰਨ 永远
 • 全 ਉਚਾਰਨ
 • 君 ਉਚਾਰਨ
 • 任天堂 ਉਚਾਰਨ 任天堂
 • 蟑螂 ਉਚਾਰਨ 蟑螂
 • 秋 ਉਚਾਰਨ
 • 話 ਉਚਾਰਨ
 • 新聞 ਉਚਾਰਨ 新聞
 • 瑞士 ਉਚਾਰਨ 瑞士
 • 回 ਉਚਾਰਨ
 • 晉 ਉਚਾਰਨ
 • 头发 ਉਚਾਰਨ 头发
 • 赤 ਉਚਾਰਨ
 • 微笑 ਉਚਾਰਨ 微笑
 • 然 ਉਚਾਰਨ
 • 放 ਉਚਾਰਨ
 • 幹你娘雞掰 ਉਚਾਰਨ 幹你娘雞掰
 • 不可以 ਉਚਾਰਨ 不可以
 • 展 ਉਚਾਰਨ
 • 春 ਉਚਾਰਨ
 • 动物 ਉਚਾਰਨ 动物
 • 小心 ਉਚਾਰਨ 小心
 • 邱 ਉਚਾਰਨ
 • 金正恩 ਉਚਾਰਨ 金正恩
 • 粿条 ਉਚਾਰਨ 粿条
 • 洗澡 ਉਚਾਰਨ 洗澡
 • 學 ਉਚਾਰਨ
 • 雲 ਉਚਾਰਨ
 • 陶笛 ਉਚਾਰਨ 陶笛
 • 当然 ਉਚਾਰਨ 当然
 • 羽毛球 ਉਚਾਰਨ 羽毛球
 • 妹 ਉਚਾਰਨ
 • 周子瑜 ਉਚਾਰਨ 周子瑜
 • 梅 ਉਚਾਰਨ
 • 未来 ਉਚਾਰਨ 未来
 • 怎么样 ਉਚਾਰਨ 怎么样
 • 柯 ਉਚਾਰਨ
 • 合 ਉਚਾਰਨ
 • 医生 ਉਚਾਰਨ 医生
 • 三杯雞 ਉਚਾਰਨ 三杯雞
 • 鹅 ਉਚਾਰਨ
 • 橋 ਉਚਾਰਨ
 • 横 ਉਚਾਰਨ
 • 枸杞 ਉਚਾਰਨ 枸杞
 • 邵 ਉਚਾਰਨ
 • 媽祖 ਉਚਾਰਨ 媽祖
 • 木瓜 ਉਚਾਰਨ 木瓜