ਬੋਲੀ: ਨਾਰਵੇਈ ਨਿਨੋਰਸਕ [Norsk Nynorsk]

ਨਾਰਵੇਈ ਨਿਨੋਰਸਕ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਹੁਣ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ