ਬੋਲੀ: ਪੈੱਨਸਿਲਵਾਨੀ ਡੱਚ [Pennsylvania Deitsch]

ਪੈੱਨਸਿਲਵਾਨੀ ਡੱਚ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • ich ਉਚਾਰਨ ich
 • un ਉਚਾਰਨ un
 • bank ਉਚਾਰਨ bank
 • hand ਉਚਾਰਨ hand
 • er ਉਚਾਰਨ er
 • land ਉਚਾਰਨ land
 • es ਉਚਾਰਨ es
 • sex ਉਚਾਰਨ sex
 • do ਉਚਾਰਨ do
 • ball ਉਚਾਰਨ ball
 • Danke ਉਚਾਰਨ Danke
 • in ਉਚਾਰਨ in
 • du ਉਚਾਰਨ du
 • kind ਉਚਾਰਨ kind
 • all ਉਚਾਰਨ all
 • was ਉਚਾਰਨ was
 • die ਉਚਾਰਨ die
 • Bruder ਉਚਾਰਨ Bruder
 • weiss ਉਚਾਰਨ weiss
 • alt ਉਚਾਰਨ alt
 • vier ਉਚਾਰਨ vier
 • elf ਉਚਾਰਨ elf
 • Buch ਉਚਾਰਨ Buch
 • desert ਉਚਾਰਨ desert
 • ass ਉਚਾਰਨ ass
 • bo ਉਚਾਰਨ bo
 • Watt ਉਚਾਰਨ Watt
 • Lang ਉਚਾਰਨ Lang
 • Nein ਉਚਾਰਨ Nein
 • net ਉਚਾਰਨ net
 • drei ਉਚਾਰਨ drei
 • mol ਉਚਾਰਨ mol
 • mei ਉਚਾਰਨ mei
 • Wasser ਉਚਾਰਨ Wasser
 • bei ਉਚਾਰਨ bei
 • dot ਉਚਾਰਨ dot
 • Mann ਉਚਾਰਨ Mann
 • mir ਉਚਾਰਨ mir
 • enkel ਉਚਾਰਨ enkel
 • wie ਉਚਾਰਨ wie
 • sei ਉਚਾਰਨ sei
 • bu ਉਚਾਰਨ bu
 • fer ਉਚਾਰਨ fer
 • sie ਉਚਾਰਨ sie
 • Schnee ਉਚਾਰਨ Schnee
 • haar ਉਚਾਰਨ haar
 • nee ਉਚਾਰਨ nee
 • mer ਉਚਾਰਨ mer
 • mich ਉਚਾਰਨ mich
 • laut ਉਚਾਰਨ laut
 • Alle ਉਚਾਰਨ Alle
 • uns ਉਚਾਰਨ uns
 • board ਉਚਾਰਨ board
 • dir ਉਚਾਰਨ dir
 • ehrlich ਉਚਾਰਨ ehrlich
 • viel ਉਚਾਰਨ viel
 • nei ਉਚਾਰਨ nei
 • gut ਉਚਾਰਨ gut
 • Ken ਉਚਾਰਨ Ken
 • acht ਉਚਾਰਨ acht
 • dich ਉਚਾਰਨ dich
 • bell ਉਚਾਰਨ bell
 • boi ਉਚਾਰਨ boi
 • Fehler ਉਚਾਰਨ Fehler
 • ya ਉਚਾਰਨ ya
 • dei ਉਚਾਰਨ dei
 • schwer ਉਚਾਰਨ schwer
 • simmer ਉਚਾਰਨ simmer
 • wand ਉਚਾਰਨ wand
 • Onkel ਉਚਾਰਨ Onkel
 • dier ਉਚਾਰਨ dier
 • heb ਉਚਾਰਨ heb
 • Aage ਉਚਾਰਨ Aage
 • meh ਉਚਾਰਨ meh
 • aer ਉਚਾਰਨ aer
 • glee ਉਚਾਰਨ glee
 • eich ਉਚਾਰਨ eich
 • Zwilling ਉਚਾਰਨ Zwilling
 • eens ਉਚਾਰਨ eens
 • schnell ਉਚਾਰਨ schnell
 • koche ਉਚਾਰਨ koche
 • kopp ਉਚਾਰਨ kopp
 • lewe ਉਚਾਰਨ lewe
 • Widder ਉਚਾਰਨ Widder
 • kinner ਉਚਾਰਨ kinner
 • ans ਉਚਾਰਨ ans
 • Winder ਉਚਾਰਨ Winder
 • Uhr ਉਚਾਰਨ Uhr
 • vun ਉਚਾਰਨ vun
 • Pennsylfaanisch Deitsch ਉਚਾਰਨ Pennsylfaanisch Deitsch