ਬੋਲੀ: ਪੀਦਮੋਂਤੀ [Piemontèis]

ਪੀਦਮੋਂਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • Juventus ਉਚਾਰਨ Juventus
 • Amor ਉਚਾਰਨ Amor
 • ant ਉਚਾਰਨ ant
 • Turin ਉਚਾਰਨ Turin
 • Eva ਉਚਾਰਨ Eva
 • can ਉਚਾਰਨ can
 • Piemont ਉਚਾਰਨ Piemont
 • Chile ਉਚਾਰਨ Chile
 • zebra ਉਚਾਰਨ zebra
 • Roma ਉਚਾਰਨ Roma
 • sol ਉਚਾਰਨ sol
 • Italia ਉਚਾਰਨ Italia
 • balena ਉਚਾਰਨ balena
 • Veja ਉਚਾਰਨ Veja
 • un ਉਚਾਰਨ un
 • Alba ਉਚਾਰਨ Alba
 • vaca ਉਚਾਰਨ vaca
 • but ਉਚਾਰਨ but
 • lait ਉਚਾਰਨ lait
 • O ਉਚਾਰਨ O
 • Mars ਉਚਾਰਨ Mars
 • vin ਉਚਾਰਨ vin
 • lion ਉਚਾਰਨ lion
 • Abel ਉਚਾਰਨ Abel
 • mach ਉਚਾਰਨ mach
 • U ਉਚਾਰਨ U
 • camisa ਉਚਾਰਨ camisa
 • au ਉਚਾਰਨ au
 • boca ਉਚਾਰਨ boca
 • fin ਉਚਾਰਨ fin
 • eu ਉਚਾਰਨ eu
 • motor ਉਚਾਰਨ motor
 • brut ਉਚਾਰਨ brut
 • uniform ਉਚਾਰਨ uniform
 • ben ਉਚਾਰਨ ben
 • Cavour ਉਚਾਰਨ Cavour
 • Vespa ਉਚਾਰਨ Vespa
 • Mira ਉਚਾਰਨ Mira
 • nas ਉਚਾਰਨ nas
 • Avril ਉਚਾਰਨ Avril
 • Vis ਉਚਾਰਨ Vis
 • na ਉਚਾਰਨ na
 • bicerin ਉਚਾਰਨ bicerin
 • color ਉਚਾਰਨ color
 • as ਉਚਾਰਨ as
 • cul ਉਚਾਰਨ cul
 • tajarin ਉਚਾਰਨ tajarin
 • mare ਉਚਾਰਨ mare
 • matin ਉਚਾਰਨ matin
 • bistecca ਉਚਾਰਨ bistecca
 • Turín ਉਚਾਰਨ Turín
 • avion ਉਚਾਰਨ avion
 • teatro ਉਚਾਰਨ teatro
 • barba ਉਚਾਰਨ barba
 • Cher ਉਚਾਰਨ Cher
 • vent ਉਚਾਰਨ vent
 • brav ਉਚਾਰਨ brav
 • aria ਉਚਾਰਨ aria
 • meira ਉਚਾਰਨ meira
 • Piemonte ਉਚਾਰਨ Piemonte
 • AI ਉਚਾਰਨ AI
 • pet ਉਚਾਰਨ pet
 • alfabet ਉਚਾਰਨ alfabet
 • PE ਉਚਾਰਨ PE
 • mal ਉਚਾਰਨ mal
 • Ross ਉਚਾਰਨ Ross
 • front ਉਚਾਰਨ front
 • con ਉਚਾਰਨ con
 • limon ਉਚਾਰਨ limon
 • problema ਉਚਾਰਨ problema
 • pera ਉਚਾਰਨ pera
 • esse ਉਚਾਰਨ esse
 • person-a ਉਚਾਰਨ person-a
 • argent ਉਚਾਰਨ argent
 • Bondi ਉਚਾਰਨ Bondi
 • carta ਉਚਾਰਨ carta
 • mat ਉਚਾਰਨ mat
 • matemàtica ਉਚਾਰਨ matemàtica
 • pare ਉਚਾਰਨ pare
 • gota ਉਚਾਰਨ gota
 • franch ਉਚਾਰਨ franch
 • parlé ਉਚਾਰਨ parlé
 • cadrega ਉਚਾਰਨ cadrega
 • raid ਉਚਾਰਨ raid
 • cioch ਉਚਾਰਨ cioch
 • Saba ਉਚਾਰਨ Saba
 • tonn ਉਚਾਰਨ tonn
 • mar ਉਚਾਰਨ mar
 • mon ਉਚਾਰਨ mon
 • mont ਉਚਾਰਨ mont