ਬੋਲੀ: ਪੀਦਮੋਂਤੀ [Piemontèis]

ਪੀਦਮੋਂਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • fojòt ਉਚਾਰਨ fojòt
 • balon ਉਚਾਰਨ balon
 • oja ਉਚਾਰਨ oja
 • grev ਉਚਾਰਨ grev
 • cit ਉਚਾਰਨ cit
 • reveur ਉਚਾਰਨ reveur
 • banca ਉਚਾਰਨ banca
 • Pò ਉਚਾਰਨ
 • Cesa ਉਚਾਰਨ Cesa
 • fidel ਉਚਾਰਨ fidel
 • vira ਉਚਾਰਨ vira
 • Andé ਉਚਾਰਨ Andé
 • biola ਉਚਾਰਨ biola
 • verd ਉਚਾਰਨ verd
 • madama ਉਚਾਰਨ madama
 • dent ਉਚਾਰਨ dent
 • aca ਉਚਾਰਨ aca
 • sùcher ਉਚਾਰਨ sùcher
 • dle ਉਚਾਰਨ dle
 • licor ਉਚਾਰਨ licor
 • abonament ਉਚਾਰਨ abonament
 • vigna ਉਚਾਰਨ vigna
 • cheur ਉਚਾਰਨ cheur
 • Tron ਉਚਾਰਨ Tron
 • cupio ਉਚਾਰਨ cupio
 • pito ਉਚਾਰਨ pito
 • busa ਉਚਾਰਨ busa
 • breu ਉਚਾਰਨ breu
 • agnel ਉਚਾਰਨ agnel
 • timbro ਉਚਾਰਨ timbro
 • Contacc ਉਚਾਰਨ Contacc
 • abondant ਉਚਾਰਨ abondant
 • papé ਉਚਾਰਨ papé
 • Curt ਉਚਾਰਨ Curt
 • bagna ਉਚਾਰਨ bagna
 • cà ਉਚਾਰਨ
 • crin ਉਚਾਰਨ crin
 • pasi ਉਚਾਰਨ pasi
 • aeropòrt ਉਚਾਰਨ aeropòrt
 • Stende ਉਚਾਰਨ Stende
 • rondò ਉਚਾਰਨ rondò
 • mangé ਉਚਾਰਨ mangé
 • bariera ਉਚਾਰਨ bariera
 • feuj ਉਚਾਰਨ feuj
 • ordinator ਉਚਾਰਨ ordinator
 • militar ਉਚਾਰਨ militar
 • strach ਉਚਾਰਨ strach
 • busca ਉਚਾਰਨ busca
 • scrive ਉਚਾਰਨ scrive
 • tlon ਉਚਾਰਨ tlon
 • Givo ਉਚਾਰਨ Givo
 • tut ਉਚਾਰਨ tut
 • aj ਉਚਾਰਨ aj
 • Cher (Chieri) ਉਚਾਰਨ Cher (Chieri)
 • malgré ਉਚਾਰਨ malgré
 • tigra ਉਚਾਰਨ tigra
 • croata ਉਚਾਰਨ croata
 • giòbia ਉਚਾਰਨ giòbia
 • pianta ਉਚਾਰਨ pianta
 • balengo ਉਚਾਰਨ balengo
 • Canavèis ਉਚਾਰਨ Canavèis
 • zigleur ਉਚਾਰਨ zigleur
 • gòj ਉਚਾਰਨ gòj
 • ciola ਉਚਾਰਨ ciola
 • boja fauss ਉਚਾਰਨ boja fauss
 • baston ਉਚਾਰਨ baston
 • Aranda ਉਚਾਰਨ Aranda
 • pof ਉਚਾਰਨ pof
 • brua ਉਚਾਰਨ brua
 • j’avije ਉਚਾਰਨ j’avije
 • brass ਉਚਾਰਨ brass
 • betoniera ਉਚਾਰਨ betoniera
 • Stich ਉਚਾਰਨ Stich
 • mostra ਉਚਾਰਨ mostra
 • cissé ਉਚਾਰਨ cissé
 • soe ਉਚਾਰਨ soe
 • Monia ਉਚਾਰਨ Monia
 • Fafioché ਉਚਾਰਨ Fafioché
 • politicant ਉਚਾਰਨ politicant
 • vilar ਉਚਾਰਨ vilar
 • luj ਉਚਾਰਨ luj
 • pach ਉਚਾਰਨ pach
 • marseugna ਉਚਾਰਨ marseugna
 • còj ਉਚਾਰਨ còj
 • dla ਉਚਾਰਨ dla
 • andi ਉਚਾਰਨ andi
 • pogieul ਉਚਾਰਨ pogieul
 • saraf ਉਚਾਰਨ saraf
 • diferent ਉਚਾਰਨ diferent
 • adat ਉਚਾਰਨ adat