ਬੋਲੀ: ਰੋਮਾਨੀ [Română]

ਰੋਮਾਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • hello ਉਚਾਰਨ hello
 • a ਉਚਾਰਨ a
 • cat ਉਚਾਰਨ cat
 • casa ਉਚਾਰਨ casa
 • Paraguay ਉਚਾਰਨ Paraguay
 • eu ਉਚਾਰਨ eu
 • mai ਉਚਾਰਨ mai
 • fuck ਉਚਾਰਨ fuck
 • Dacia ਉਚਾਰਨ Dacia
 • Chişinău ਉਚਾਰਨ Chişinău
 • e ਉਚਾਰਨ e
 • 5 ਉਚਾਰਨ 5
 • Emil Cioran ਉਚਾਰਨ Emil Cioran
 • i ਉਚਾਰਨ i
 • Hugo ਉਚਾਰਨ Hugo
 • te iubesc ਉਚਾਰਨ te iubesc
 • este ਉਚਾਰਨ este
 • Sofia ਉਚਾਰਨ Sofia
 • salut ਉਚਾਰਨ salut
 • Andrea ਉਚਾਰਨ Andrea
 • Ioana ਉਚਾਰਨ Ioana
 • verde ਉਚਾਰਨ verde
 • de ਉਚਾਰਨ de
 • tu ਉਚਾਰਨ tu
 • China ਉਚਾਰਨ China
 • penis ਉਚਾਰਨ penis
 • Canada ਉਚਾਰਨ Canada
 • 20 ਉਚਾਰਨ 20
 • Zoe ਉਚਾਰਨ Zoe
 • Israel ਉਚਾਰਨ Israel
 • euro ਉਚਾਰਨ euro
 • Amor ਉਚਾਰਨ Amor
 • R ਉਚਾਰਨ R
 • Australia ਉਚਾਰਨ Australia
 • nu ਉਚਾਰਨ nu
 • ă ਉਚਾਰਨ ă
 • IKEA ਉਚਾਰਨ IKEA
 • George ਉਚਾਰਨ George
 • curriculum vitae ਉਚਾਰਨ curriculum vitae
 • caramel ਉਚਾਰਨ caramel
 • beau ਉਚਾਰਨ beau
 • restaurant ਉਚਾਰਨ restaurant
 • mulţumesc ਉਚਾਰਨ mulţumesc
 • Internet ਉਚਾਰਨ Internet
 • Adidas ਉਚਾਰਨ Adidas
 • Angela ਉਚਾਰਨ Angela
 • Moldova ਉਚਾਰਨ Moldova
 • 18 ਉਚਾਰਨ 18
 • Daniel ਉਚਾਰਨ Daniel
 • pizza ਉਚਾਰਨ pizza
 • ion ਉਚਾਰਨ ion
 • Anastasia ਉਚਾਰਨ Anastasia
 • 7 ਉਚਾਰਨ 7
 • Lucia ਉਚਾਰਨ Lucia
 • â ਉਚਾਰਨ â
 • 19 ਉਚਾਰਨ 19
 • Qatar ਉਚਾਰਨ Qatar
 • Bună ziua! ਉਚਾਰਨ Bună ziua!
 • Mama ਉਚਾਰਨ Mama
 • Cluj-Napoca ਉਚਾਰਨ Cluj-Napoca
 • data ਉਚਾਰਨ data
 • İstanbul ਉਚਾਰਨ İstanbul
 • in ਉਚਾਰਨ in
 • Romania ਉਚਾਰਨ Romania
 • România ਉਚਾਰਨ România
 • română ਉਚਾਰਨ română
 • Ivan ਉਚਾਰਨ Ivan
 • Rafael ਉਚਾਰਨ Rafael
 • Prost ਉਚਾਰਨ Prost
 • Eugenia ਉਚਾਰਨ Eugenia
 • Dracula ਉਚਾਰਨ Dracula
 • C ਉਚਾਰਨ C
 • Adrian ਉਚਾਰਨ Adrian
 • Paul ਉਚਾਰਨ Paul
 • Artemis ਉਚਾਰਨ Artemis
 • ana ਉਚਾਰਨ ana
 • apa ਉਚਾਰਨ apa
 • un ਉਚਾਰਨ un
 • cum ਉਚਾਰਨ cum
 • Cartier ਉਚਾਰਨ Cartier
 • mare ਉਚਾਰਨ mare
 • O ਉਚਾਰਨ O
 • din ਉਚਾਰਨ din
 • Georgia ਉਚਾਰਨ Georgia
 • Vlad Ţepeş ਉਚਾਰਨ Vlad Ţepeş
 • 4 ਉਚਾਰਨ 4
 • Quebec ਉਚਾਰਨ Quebec
 • ocean ਉਚਾਰਨ ocean
 • Jean ਉਚਾਰਨ Jean
 • Costa Rica ਉਚਾਰਨ Costa Rica