ਬੋਲੀ: ਰੋਮਾਨੀ [Română]

ਰੋਮਾਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • mere ਉਚਾਰਨ mere
 • Călăraşi ਉਚਾਰਨ Călăraşi
 • Tata ਉਚਾਰਨ Tata
 • Maximilian ਉਚਾਰਨ Maximilian
 • Henri Coandă ਉਚਾਰਨ Henri Coandă
 • sarmale ਉਚਾਰਨ sarmale
 • client ਉਚਾਰਨ client
 • anca ਉਚਾਰਨ anca
 • pa ਉਚਾਰਨ pa
 • American ਉਚਾਰਨ American
 • bar ਉਚਾਰਨ bar
 • D ਉਚਾਰਨ D
 • incognito ਉਚਾਰਨ incognito
 • Ileana ਉਚਾਰਨ Ileana
 • porc ਉਚਾਰਨ porc
 • super ਉਚਾਰਨ super
 • fotografia ਉਚਾਰਨ fotografia
 • tot ਉਚਾਰਨ tot
 • brut ਉਚਾਰਨ brut
 • Mihnea ਉਚਾਰਨ Mihnea
 • lila ਉਚਾਰਨ lila
 • Elvira ਉਚਾਰਨ Elvira
 • Germania ਉਚਾਰਨ Germania
 • vegetarian ਉਚਾਰਨ vegetarian
 • după ਉਚਾਰਨ după
 • Marta ਉਚਾਰਨ Marta
 • Grecia ਉਚਾਰਨ Grecia
 • Absolut ਉਚਾਰਨ Absolut
 • Rus ਉਚਾਰਨ Rus
 • service ਉਚਾਰਨ service
 • Larisa ਉਚਾਰਨ Larisa
 • Watt ਉਚਾਰਨ Watt
 • kaki ਉਚਾਰਨ kaki
 • Schi ਉਚਾਰਨ Schi
 • poem ਉਚਾਰਨ poem
 • Zora ਉਚਾਰਨ Zora
 • dimineaţă ਉਚਾਰਨ dimineaţă
 • rang ਉਚਾਰਨ rang
 • tofu ਉਚਾਰਨ tofu
 • al ਉਚਾਰਨ al
 • Bou ਉਚਾਰਨ Bou
 • Magdalena ਉਚਾਰਨ Magdalena
 • Nina ਉਚਾਰਨ Nina
 • Vis-à-vis ਉਚਾਰਨ Vis-à-vis
 • Bran ਉਚਾਰਨ Bran
 • major ਉਚਾਰਨ major
 • ras ਉਚਾਰਨ ras
 • vino ਉਚਾਰਨ vino
 • ș ਉਚਾਰਨ ș
 • sâmbătă ਉਚਾਰਨ sâmbătă
 • belvedere ਉਚਾਰਨ belvedere
 • F ਉਚਾਰਨ F
 • Ciad ਉਚਾਰਨ Ciad
 • pagina ਉਚਾਰਨ pagina
 • brand ਉਚਾਰਨ brand
 • Demeter ਉਚਾਰਨ Demeter
 • casă ਉਚਾਰਨ casă
 • pijama ਉਚਾਰਨ pijama
 • Guatemala ਉਚਾਰਨ Guatemala
 • îmi place ਉਚਾਰਨ îmi place
 • real ਉਚਾਰਨ real
 • facil ਉਚਾਰਨ facil
 • bărbat ਉਚਾਰਨ bărbat
 • Colosseum ਉਚਾਰਨ Colosseum
 • Pinguin ਉਚਾਰਨ Pinguin
 • ii ਉਚਾਰਨ ii
 • as ਉਚਾਰਨ as
 • Agora ਉਚਾਰਨ Agora
 • voi ਉਚਾਰਨ voi
 • lumi ਉਚਾਰਨ lumi
 • clean ਉਚਾਰਨ clean
 • carne ਉਚਾਰਨ carne
 • accident ਉਚਾਰਨ accident
 • Japonia ਉਚਾਰਨ Japonia
 • bleu ਉਚਾਰਨ bleu
 • kebab ਉਚਾਰਨ kebab
 • Fabian ਉਚਾਰਨ Fabian
 • Îmi pare rău! ਉਚਾਰਨ Îmi pare rău!
 • fata ਉਚਾਰਨ fata
 • Honduras ਉਚਾਰਨ Honduras
 • doi ਉਚਾਰਨ doi
 • intestine ਉਚਾਰਨ intestine
 • zi ਉਚਾਰਨ zi
 • joi ਉਚਾਰਨ joi
 • Dora ਉਚਾਰਨ Dora
 • carina ਉਚਾਰਨ carina
 • Murat ਉਚਾਰਨ Murat
 • salt ਉਚਾਰਨ salt
 • Vlad ਉਚਾਰਨ Vlad
 • satin ਉਚਾਰਨ satin