ਬੋਲੀ: ਸਲੋਵਾਕੀ [Slovenčina]

ਸਲੋਵਾਕੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • a ਉਚਾਰਨ a
 • Bratislava ਉਚਾਰਨ Bratislava
 • R ਉਚਾਰਨ R
 • 7 ਉਚਾਰਨ 7
 • Košice ਉਚਾਰਨ Košice
 • Internet ਉਚਾਰਨ Internet
 • y ਉਚਾਰਨ y
 • wifi ਉਚਾਰਨ wifi
 • Michal ਉਚਾਰਨ Michal
 • V ਉਚਾਰਨ V
 • J ਉਚਾਰਨ J
 • euro ਉਚਾਰਨ euro
 • H ਉਚਾਰਨ H
 • ahoj ਉਚਾਰਨ ahoj
 • G ਉਚਾਰਨ G
 • Anna ਉਚਾਰਨ Anna
 • 30 ਉਚਾਰਨ 30
 • rosa ਉਚਾਰਨ rosa
 • Martin ਉਚਾਰਨ Martin
 • D ਉਚਾਰਨ D
 • P ਉਚਾਰਨ P
 • September ਉਚਾਰਨ September
 • Peter ਉਚਾਰਨ Peter
 • ich ਉਚਾਰਨ ich
 • ja ਉਚਾਰਨ ja
 • T ਉਚਾਰਨ T
 • Budapest ਉਚਾਰਨ Budapest
 • L ਉਚਾਰਨ L
 • Amsterdam ਉਚਾਰਨ Amsterdam
 • je ਉਚਾਰਨ je
 • my ਉਚਾਰਨ my
 • island ਉਚਾਰਨ island
 • Paula ਉਚਾਰਨ Paula
 • Martin Škrtel ਉਚਾਰਨ Martin Škrtel
 • Ankara ਉਚਾਰਨ Ankara
 • Richard ਉਚਾਰਨ Richard
 • pardon ਉਚਾਰਨ pardon
 • prosím ਉਚਾਰਨ prosím
 • dom ਉਚਾਰਨ dom
 • Simon ਉਚਾਰਨ Simon
 • nie ਉਚਾਰਨ nie
 • papier ਉਚਾਰਨ papier
 • Alexandra ਉਚਾਰਨ Alexandra
 • zmrzlina ਉਚਾਰਨ zmrzlina
 • more ਉਚਾਰਨ more
 • 2002 ਉਚਾਰਨ 2002
 • Peter Sagan ਉਚਾਰਨ Peter Sagan
 • puma ਉਚਾਰਨ puma
 • trdelník ਉਚਾਰਨ trdelník
 • Daniela ਉਚਾਰਨ Daniela
 • Jana ਉਚਾਰਨ Jana
 • tiger ਉਚਾਰਨ tiger
 • Petra ਉਚਾਰਨ Petra
 • á ਉਚਾਰਨ á
 • ä ਉਚਾਰਨ ä
 • Z ਉਚਾਰਨ Z
 • dobrý deň ਉਚਾਰਨ dobrý deň
 • č ਉਚਾਰਨ č
 • ž ਉਚਾਰਨ ž
 • pero ਉਚਾਰਨ pero
 • chlapec ਉਚਾਰਨ chlapec
 • Michaela ਉਚਾਰਨ Michaela
 • voda ਉਚਾਰਨ voda
 • malina ਉਚਾਰਨ malina
 • Miroslav Lajčák ਉਚਾਰਨ Miroslav Lajčák
 • š ਉਚਾਰਨ š
 • Svetlana ਉਚਾਰਨ Svetlana
 • krk ਉਚਾਰਨ krk
 • ô ਉਚਾਰਨ ô
 • e ਉਚਾਰਨ e
 • dobré ráno ਉਚਾਰਨ dobré ráno
 • mačka ਉਚਾਰਨ mačka
 • Sagan ਉਚਾਰਨ Sagan
 • August ਉਚਾਰਨ August
 • Banská Bystrica ਉਚਾਰਨ Banská Bystrica
 • rob ਉਚਾਰਨ rob
 • auto ਉਚਾਰਨ auto
 • jeden ਉਚਾਰਨ jeden
 • Milan Škriniar ਉਚਾਰਨ Milan Škriniar
 • Matej ਉਚਾਰਨ Matej
 • prst ਉਚਾਰਨ prst
 • Vltava ਉਚਾਰਨ Vltava
 • Škoda ਉਚਾਰਨ Škoda
 • láska ਉਚਾਰਨ láska
 • trdlo ਉਚਾਰਨ trdlo
 • Trnava ਉਚਾਰਨ Trnava
 • X ਉਚਾਰਨ X
 • paprika ਉਚਾਰਨ paprika
 • Čachtice ਉਚਾਰਨ Čachtice
 • bryndzové halušky ਉਚਾਰਨ bryndzové halušky