ਬੋਲੀ: ਸਲੋਵਾਕੀ [Slovenčina]

ਸਲੋਵਾਕੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • Košice ਉਚਾਰਨ Košice
 • Bratislava ਉਚਾਰਨ Bratislava
 • Michal ਉਚਾਰਨ Michal
 • ahoj ਉਚਾਰਨ ahoj
 • Milan Škriniar ਉਚਾਰਨ Milan Škriniar
 • papier ਉਚਾਰਨ papier
 • Daniela ਉਚਾਰਨ Daniela
 • Martin ਉਚਾਰਨ Martin
 • a ਉਚਾਰਨ a
 • Peter ਉਚਾਰਨ Peter
 • wifi ਉਚਾਰਨ wifi
 • dobrý deň ਉਚਾਰਨ dobrý deň
 • H ਉਚਾਰਨ H
 • Richard ਉਚਾਰਨ Richard
 • Miroslav Lajčák ਉਚਾਰਨ Miroslav Lajčák
 • nie ਉਚਾਰਨ nie
 • zmrzlina ਉਚਾਰਨ zmrzlina
 • Budapest ਉਚਾਰਨ Budapest
 • Peter Sagan ਉਚਾਰਨ Peter Sagan
 • Internet ਉਚਾਰਨ Internet
 • euro ਉਚਾਰਨ euro
 • Jana ਉਚਾਰਨ Jana
 • ich ਉਚਾਰਨ ich
 • Petra Vlhová ਉਚਾਰਨ Petra Vlhová
 • prosím ਉਚਾਰਨ prosím
 • trdelník ਉਚਾਰਨ trdelník
 • ô ਉਚਾਰਨ ô
 • poslať ਉਚਾਰਨ poslať
 • Anna ਉਚਾਰਨ Anna
 • R ਉਚਾਰਨ R
 • je ਉਚਾਰਨ je
 • 7 ਉਚਾਰਨ 7
 • č ਉਚਾਰਨ č
 • T ਉਚਾਰਨ T
 • chlapec ਉਚਾਰਨ chlapec
 • Alexandra ਉਚਾਰਨ Alexandra
 • á ਉਚਾਰਨ á
 • more ਉਚਾਰਨ more
 • Banská Bystrica ਉਚਾਰਨ Banská Bystrica
 • dom ਉਚਾਰਨ dom
 • hrad ਉਚਾਰਨ hrad
 • Martin Škrtel ਉਚਾਰਨ Martin Škrtel
 • ž ਉਚਾਰਨ ž
 • y ਉਚਾਰਨ y
 • Martin Dúbravka ਉਚਾਰਨ Martin Dúbravka
 • pardon ਉਚਾਰਨ pardon
 • Matej ਉਚਾਰਨ Matej
 • G ਉਚਾਰਨ G
 • D ਉਚਾਰਨ D
 • dobré ráno ਉਚਾਰਨ dobré ráno
 • ä ਉਚਾਰਨ ä
 • malina ਉਚਾਰਨ malina
 • bryndzové halušky ਉਚਾਰਨ bryndzové halušky
 • Svetlana ਉਚਾਰਨ Svetlana
 • Petra ਉਚਾਰਨ Petra
 • 2002 ਉਚਾਰਨ 2002
 • Čachtice ਉਚਾਰਨ Čachtice
 • Španielsko ਉਚਾਰਨ Španielsko
 • Zdeno Chára ਉਚਾਰਨ Zdeno Chára
 • š ਉਚਾਰਨ š
 • Amsterdam ਉਚਾਰਨ Amsterdam
 • Michaela ਉਚਾਰਨ Michaela
 • Ankara ਉਚਾਰਨ Ankara
 • V ਉਚਾਰਨ V
 • island ਉਚਾਰਨ island
 • mačka ਉਚਾਰਨ mačka
 • J ਉਚਾਰਨ J
 • tiger ਉਚਾਰਨ tiger
 • hrdlička ਉਚਾਰਨ hrdlička
 • rosa ਉਚਾਰਨ rosa
 • prst ਉਚਾਰਨ prst
 • P ਉਚਾਰਨ P
 • láska ਉਚਾਰਨ láska
 • Trenčín ਉਚਾਰਨ Trenčín
 • ja ਉਚਾਰਨ ja
 • Sagan ਉਚਾਰਨ Sagan
 • Simon ਉਚਾਰਨ Simon
 • my ਉਚਾਰਨ my
 • L ਉਚਾਰਨ L
 • krk ਉਚਾਰਨ krk
 • Vltava ਉਚਾਰਨ Vltava
 • puma ਉਚਾਰਨ puma
 • Paula ਉਚਾਰਨ Paula
 • rob ਉਚਾਰਨ rob
 • Bardejov ਉਚਾਰਨ Bardejov
 • voda ਉਚਾਰਨ voda
 • Žilina ਉਚਾਰਨ Žilina
 • Katarina ਉਚਾਰਨ Katarina
 • September ਉਚਾਰਨ September
 • pero ਉਚਾਰਨ pero