ਬੋਲੀ: ਸਲੋਵੇਨੀ [Slovenščina]

ਸਲੋਵੇਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • Ljubljana ਉਚਾਰਨ Ljubljana
 • Slavoj Žižek ਉਚਾਰਨ Slavoj Žižek
 • Zdravo ਉਚਾਰਨ Zdravo
 • Luka Dončić ਉਚਾਰਨ Luka Dončić
 • penis ਉਚਾਰਨ penis
 • hvala ਉਚਾਰਨ hvala
 • Sara ਉਚਾਰਨ Sara
 • V ਉਚਾਰਨ V
 • a ਉਚਾਰਨ a
 • gif ਉਚਾਰਨ gif
 • Plitvice ਉਚਾਰਨ Plitvice
 • R ਉਚਾਰਨ R
 • Slovenija ਉਚਾਰਨ Slovenija
 • Laura ਉਚਾਰਨ Laura
 • banana ਉਚਾਰਨ banana
 • David ਉਚਾਰਨ David
 • April ਉਚਾਰਨ April
 • Z ਉਚਾਰਨ Z
 • London ਉਚਾਰਨ London
 • Krka ਉਚਾਰਨ Krka
 • Dobro jutro ਉਚਾਰਨ Dobro jutro
 • Anja ਉਚਾਰਨ Anja
 • je ਉਚਾਰਨ je
 • zebra ਉਚਾਰਨ zebra
 • Gorenje ਉਚਾਰਨ Gorenje
 • ja ਉਚਾਰਨ ja
 • Argentina ਉਚਾਰਨ Argentina
 • J ਉਚਾਰਨ J
 • č ਉਚਾਰਨ č
 • Peter ਉਚਾਰਨ Peter
 • pes ਉਚਾਰਨ pes
 • Washington ਉਚਾਰਨ Washington
 • Simon ਉਚਾਰਨ Simon
 • WC ਉਚਾਰਨ WC
 • me ਉਚਾਰਨ me
 • Jan ਉਚਾਰਨ Jan
 • car ਉਚਾਰਨ car
 • mačka ਉਚਾਰਨ mačka
 • U ਉਚਾਰਨ U
 • Astrid ਉਚਾਰਨ Astrid
 • C ਉਚਾਰਨ C
 • Marija ਉਚਾਰਨ Marija
 • e ਉਚਾਰਨ e
 • Maria ਉਚਾਰਨ Maria
 • regina ਉਚਾਰਨ regina
 • Tjaša ਉਚਾਰਨ Tjaša
 • Peter Prevc ਉਚਾਰਨ Peter Prevc
 • ne ਉਚਾਰਨ ne
 • i ਉਚਾਰਨ i
 • dober dan ਉਚਾਰਨ dober dan
 • Adrian ਉਚਾਰਨ Adrian
 • ž ਉਚਾਰਨ ž
 • Ashley ਉਚਾਰਨ Ashley
 • šest ਉਚਾਰਨ šest
 • Akrapovič ਉਚਾਰਨ Akrapovič
 • Dan ਉਚਾਰਨ Dan
 • Kosovo ਉਚਾਰਨ Kosovo
 • B ਉਚਾਰਨ B
 • S ਉਚਾਰਨ S
 • Na zdravje! ਉਚਾਰਨ Na zdravje!
 • Ljubim te ਉਚਾਰਨ Ljubim te
 • Dejan ਉਚਾਰਨ Dejan
 • JavaScript ਉਚਾਰਨ JavaScript
 • Martin ਉਚਾਰਨ Martin
 • Katja ਉਚਾਰਨ Katja
 • one ਉਚਾਰਨ one
 • Paula ਉਚਾਰਨ Paula
 • Zagreb ਉਚਾਰਨ Zagreb
 • November ਉਚਾਰਨ November
 • Kranj ਉਚਾਰਨ Kranj
 • in ਉਚਾਰਨ in
 • Bled ਉਚਾਰਨ Bled
 • Maja ਉਚਾਰਨ Maja
 • Lidice ਉਚਾਰਨ Lidice
 • Bohinj ਉਚਾਰਨ Bohinj
 • Dobrodošli ਉਚਾਰਨ Dobrodošli
 • Veja ਉਚਾਰਨ Veja
 • Ljubica ਉਚਾਰਨ Ljubica
 • Zvezda ਉਚਾਰਨ Zvezda
 • Erik ਉਚਾਰਨ Erik
 • Mojca ਉਚਾਰਨ Mojca
 • Lara ਉਚਾਰਨ Lara
 • Lea ਉਚਾਰਨ Lea
 • Erika ਉਚਾਰਨ Erika
 • Levi ਉਚਾਰਨ Levi
 • telefon ਉਚਾਰਨ telefon
 • tiger ਉਚਾਰਨ tiger
 • voda ਉਚਾਰਨ voda
 • srce ਉਚਾਰਨ srce
 • si ਉਚਾਰਨ si