ਬੋਲੀ: ਅਲਬਾਨੀ [Shqip]

ਅਲਬਾਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

  • Vlora ਉਚਾਰਨ
    Vlora

Most consulted pronunciations this week: