ਬੋਲੀ: ਸਵੀਡਨੀ [Svenska]

ਸਵੀਡਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • IKEA ਉਚਾਰਨ IKEA
 • Göteborg ਉਚਾਰਨ Göteborg
 • Stockholm ਉਚਾਰਨ Stockholm
 • hej ਉਚਾਰਨ hej
 • Sverige ਉਚਾਰਨ Sverige
 • de ਉਚਾਰਨ de
 • Björn ਉਚਾਰਨ Björn
 • Sjögren ਉਚਾਰਨ Sjögren
 • Volvo ਉਚਾਰਨ Volvo
 • H&M ਉਚਾਰਨ H&M
 • sju ਉਚਾਰਨ sju
 • garage ਉਚਾਰਨ garage
 • a ਉਚਾਰਨ a
 • ö ਉਚਾਰਨ ö
 • Jag älskar dig ਉਚਾਰਨ Jag älskar dig
 • jag ਉਚਾਰਨ jag
 • Malmö ਉਚਾਰਨ Malmö
 • orange ਉਚਾਰਨ orange
 • fjällräven ਉਚਾਰਨ fjällräven
 • euro ਉਚਾਰਨ euro
 • Husqvarna ਉਚਾਰਨ Husqvarna
 • Koenigsegg ਉਚਾਰਨ Koenigsegg
 • du ਉਚਾਰਨ du
 • Jörmungandr ਉਚਾਰਨ Jörmungandr
 • gnocchi ਉਚਾਰਨ gnocchi
 • i ਉਚਾਰਨ i
 • Elin ਉਚਾਰਨ Elin
 • ja ਉਚਾਰਨ ja
 • y ਉਚਾਰਨ y
 • Uppsala ਉਚਾਰਨ Uppsala
 • tack ਉਚਾਰਨ tack
 • och ਉਚਾਰਨ och
 • Malin ਉਚਾਰਨ Malin
 • berg ਉਚਾਰਨ berg
 • Växjö ਉਚਾਰਨ Växjö
 • hygge ਉਚਾਰਨ hygge
 • rosa ਉਚਾਰਨ rosa
 • kanske ਉਚਾਰਨ kanske
 • stjärna ਉਚਾਰਨ stjärna
 • midsommar ਉਚਾਰਨ midsommar
 • BMW ਉਚਾਰਨ BMW
 • te ਉਚਾਰਨ te
 • David ਉਚਾਰਨ David
 • sjuksköterska ਉਚਾਰਨ sjuksköterska
 • Jönköping ਉਚਾਰਨ Jönköping
 • April ਉਚਾਰਨ April
 • skål ਉਚਾਰਨ skål
 • station ਉਚਾਰਨ station
 • Kjell ਉਚਾਰਨ Kjell
 • Linköping ਉਚਾਰਨ Linköping
 • Paraguay ਉਚਾਰਨ Paraguay
 • genre ਉਚਾਰਨ genre
 • sol ਉਚਾਰਨ sol
 • R ਉਚਾਰਨ R
 • å ਉਚਾਰਨ å
 • Ingmar Bergman ਉਚਾਰਨ Ingmar Bergman
 • är ਉਚਾਰਨ är
 • Skåne ਉਚਾਰਨ Skåne
 • Europa ਉਚਾਰਨ Europa
 • bröd ਉਚਾਰਨ bröd
 • manga ਉਚਾਰਨ manga
 • Eva ਉਚਾਰਨ Eva
 • Johan ਉਚਾਰਨ Johan
 • köttbullar ਉਚਾਰਨ köttbullar
 • lagom ਉਚਾਰਨ lagom
 • Martin ਉਚਾਰਨ Martin
 • paprika ਉਚਾਰਨ paprika
 • Niger ਉਚਾਰਨ Niger
 • glas ਉਚਾਰਨ glas
 • U ਉਚਾਰਨ U
 • förlåt ਉਚਾਰਨ förlåt
 • Portugal ਉਚਾਰਨ Portugal
 • O ਉਚਾਰਨ O
 • Erik ਉਚਾਰਨ Erik
 • sex ਉਚਾਰਨ sex
 • Michael ਉਚਾਰਨ Michael
 • var ਉਚਾਰਨ var
 • skyr ਉਚਾਰਨ skyr
 • ä ਉਚਾਰਨ ä
 • YouTube ਉਚਾਰਨ YouTube
 • beige ਉਚਾਰਨ beige
 • Ursäkta ਉਚਾਰਨ Ursäkta
 • god ਉਚਾਰਨ god
 • Mars ਉਚਾਰਨ Mars
 • Nike ਉਚਾਰਨ Nike
 • London ਉਚਾਰਨ London
 • viking ਉਚਾਰਨ viking
 • fika ਉਚਾਰਨ fika
 • en ਉਚਾਰਨ en
 • smörgåsbord ਉਚਾਰਨ smörgåsbord