ਬੋਲੀ: ਸਵੀਡਨੀ [Svenska]

ਸਵੀਡਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • IKEA ਉਚਾਰਨ IKEA
 • Göteborg ਉਚਾਰਨ Göteborg
 • Stockholm ਉਚਾਰਨ Stockholm
 • hej ਉਚਾਰਨ hej
 • Greta Thunberg ਉਚਾਰਨ Greta Thunberg
 • de ਉਚਾਰਨ de
 • Sverige ਉਚਾਰਨ Sverige
 • H&M ਉਚਾਰਨ H&M
 • Sjögren ਉਚਾਰਨ Sjögren
 • ö ਉਚਾਰਨ ö
 • Björn ਉਚਾਰਨ Björn
 • Volvo ਉਚਾਰਨ Volvo
 • sju ਉਚਾਰਨ sju
 • garage ਉਚਾਰਨ garage
 • a ਉਚਾਰਨ a
 • Jag älskar dig ਉਚਾਰਨ Jag älskar dig
 • orange ਉਚਾਰਨ orange
 • Koenigsegg ਉਚਾਰਨ Koenigsegg
 • jag ਉਚਾਰਨ jag
 • Fjällräven ਉਚਾਰਨ Fjällräven
 • Malmö ਉਚਾਰਨ Malmö
 • Husqvarna ਉਚਾਰਨ Husqvarna
 • gnocchi ਉਚਾਰਨ gnocchi
 • euro ਉਚਾਰਨ euro
 • Elin ਉਚਾਰਨ Elin
 • i ਉਚਾਰਨ i
 • Jörmungandr ਉਚਾਰਨ Jörmungandr
 • du ਉਚਾਰਨ du
 • BMW ਉਚਾਰਨ BMW
 • y ਉਚਾਰਨ y
 • ja ਉਚਾਰਨ ja
 • Malin ਉਚਾਰਨ Malin
 • och ਉਚਾਰਨ och
 • Uppsala ਉਚਾਰਨ Uppsala
 • midsommar ਉਚਾਰਨ midsommar
 • Växjö ਉਚਾਰਨ Växjö
 • Jönköping ਉਚਾਰਨ Jönköping
 • tack ਉਚਾਰਨ tack
 • sjuksköterska ਉਚਾਰਨ sjuksköterska
 • Rosa ਉਚਾਰਨ Rosa
 • kanske ਉਚਾਰਨ kanske
 • stjärna ਉਚਾਰਨ stjärna
 • berg ਉਚਾਰਨ berg
 • David ਉਚਾਰਨ David
 • April ਉਚਾਰਨ April
 • Niger ਉਚਾਰਨ Niger
 • genre ਉਚਾਰਨ genre
 • te ਉਚਾਰਨ te
 • är ਉਚਾਰਨ är
 • Ingmar Bergman ਉਚਾਰਨ Ingmar Bergman
 • paprika ਉਚਾਰਨ paprika
 • hygge ਉਚਾਰਨ hygge
 • r ਉਚਾਰਨ r
 • Erik ਉਚਾਰਨ Erik
 • Kjell ਉਚਾਰਨ Kjell
 • sol ਉਚਾਰਨ sol
 • Michael ਉਚਾਰਨ Michael
 • köttbullar ਉਚਾਰਨ köttbullar
 • Europa ਉਚਾਰਨ Europa
 • Skåne ਉਚਾਰਨ Skåne
 • å ਉਚਾਰਨ å
 • YouTube ਉਚਾਰਨ YouTube
 • station ਉਚਾਰਨ station
 • Linköping ਉਚਾਰਨ Linköping
 • sex ਉਚਾਰਨ sex
 • Astrid ਉਚਾਰਨ Astrid
 • Eva ਉਚਾਰਨ Eva
 • ä ਉਚਾਰਨ ä
 • Portugal ਉਚਾਰਨ Portugal
 • skål ਉਚਾਰਨ skål
 • lagom ਉਚਾਰਨ lagom
 • beige ਉਚਾਰਨ beige
 • Johan ਉਚਾਰਨ Johan
 • var ਉਚਾਰਨ var
 • O ਉਚਾਰਨ O
 • Nike ਉਚਾਰਨ Nike
 • U ਉਚਾਰਨ U
 • Mjölnir ਉਚਾਰਨ Mjölnir
 • Martin ਉਚਾਰਨ Martin
 • skyr ਉਚਾਰਨ skyr
 • bröd ਉਚਾਰਨ bröd
 • förlåt ਉਚਾਰਨ förlåt
 • God morgon ਉਚਾਰਨ God morgon
 • Mars ਉਚਾਰਨ Mars
 • Paraguay ਉਚਾਰਨ Paraguay
 • glas ਉਚਾਰਨ glas
 • Djurgården ਉਚਾਰਨ Djurgården
 • god ਉਚਾਰਨ god
 • smörgåsbord ਉਚਾਰਨ smörgåsbord
 • manga ਉਚਾਰਨ manga