ਬੋਲੀ: ਸਵੀਡਨੀ [Svenska]

ਸਵੀਡਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • guacamole ਉਚਾਰਨ guacamole
 • Nobel ਉਚਾਰਨ Nobel
 • Skövde ਉਚਾਰਨ Skövde
 • ledig ਉਚਾਰਨ ledig
 • Eugen ਉਚਾਰਨ Eugen
 • grå ਉਚਾਰਨ grå
 • Glögg ਉਚਾਰਨ Glögg
 • Åre ਉਚਾਰਨ Åre
 • foto ਉਚਾਰਨ foto
 • Matcha ਉਚਾਰਨ Matcha
 • Forvo ਉਚਾਰਨ Forvo
 • telefon ਉਚਾਰਨ telefon
 • land ਉਚਾਰਨ land
 • Afghanistan ਉਚਾਰਨ Afghanistan
 • fyra ਉਚਾਰਨ fyra
 • sjukhus ਉਚਾਰਨ sjukhus
 • storm ਉਚਾਰਨ storm
 • Jesper ਉਚਾਰਨ Jesper
 • Georg ਉਚਾਰਨ Georg
 • buss ਉਚਾਰਨ buss
 • kan ਉਚਾਰਨ kan
 • korv ਉਚਾਰਨ korv
 • god dag ਉਚਾਰਨ god dag
 • person ਉਚਾਰਨ person
 • Angela ਉਚਾਰਨ Angela
 • polis ਉਚਾਰਨ polis
 • Elise ਉਚਾਰਨ Elise
 • Budapest ਉਚਾਰਨ Budapest
 • fröken ਉਚਾਰਨ fröken
 • Kalle ਉਚਾਰਨ Kalle
 • arkitekt ਉਚਾਰਨ arkitekt
 • tjugo ਉਚਾਰਨ tjugo
 • Ivan ਉਚਾਰਨ Ivan
 • Artur ਉਚਾਰਨ Artur
 • Zlatan Ibrahimović ਉਚਾਰਨ Zlatan Ibrahimović
 • Polska ਉਚਾਰਨ Polska
 • word ਉਚਾਰਨ word
 • Falun ਉਚਾਰਨ Falun
 • röd ਉਚਾਰਨ röd
 • Berlin ਉਚਾਰਨ Berlin
 • Greta ਉਚਾਰਨ Greta
 • piano ਉਚਾਰਨ piano
 • Gustav ਉਚਾਰਨ Gustav
 • Jeanette ਉਚਾਰਨ Jeanette
 • huvud ਉਚਾਰਨ huvud
 • under ਉਚਾਰਨ under
 • Polen ਉਚਾਰਨ Polen
 • lager ਉਚਾਰਨ lager
 • Ursäkta! ਉਚਾਰਨ Ursäkta!
 • plus ਉਚਾਰਨ plus
 • stadium ਉਚਾਰਨ stadium
 • Jasmine ਉਚਾਰਨ Jasmine
 • Åke ਉਚਾਰਨ Åke
 • Gabrielle ਉਚਾਰਨ Gabrielle
 • ut ਉਚਾਰਨ ut
 • ketchup ਉਚਾਰਨ ketchup
 • slut ਉਚਾਰਨ slut
 • Selma Lagerlöf ਉਚਾਰਨ Selma Lagerlöf
 • Ella ਉਚਾਰਨ Ella
 • idiot ਉਚਾਰਨ idiot
 • Vibeke ਉਚਾਰਨ Vibeke
 • Janne ਉਚਾਰਨ Janne
 • Joakim ਉਚਾਰਨ Joakim
 • ko ਉਚਾਰਨ ko
 • Mallorca ਉਚਾਰਨ Mallorca
 • troll ਉਚਾਰਨ troll
 • Amelia ਉਚਾਰਨ Amelia
 • sur ਉਚਾਰਨ sur
 • Ulricehamn ਉਚਾਰਨ Ulricehamn
 • fan ਉਚਾਰਨ fan
 • pilot ਉਚਾਰਨ pilot
 • engelska ਉਚਾਰਨ engelska
 • Tokyo ਉਚਾਰਨ Tokyo
 • inga ਉਚਾਰਨ inga
 • Maja ਉਚਾਰਨ Maja
 • tjena ਉਚਾਰਨ tjena
 • februari ਉਚਾਰਨ februari
 • kebab ਉਚਾਰਨ kebab
 • Sevilla ਉਚਾਰਨ Sevilla
 • Cecilia ਉਚਾਰਨ Cecilia
 • Gotland ਉਚਾਰਨ Gotland
 • genom ਉਚਾਰਨ genom
 • Vincent ਉਚਾਰਨ Vincent
 • Alexandra ਉਚਾਰਨ Alexandra
 • kaka ਉਚਾਰਨ kaka
 • Gabriel ਉਚਾਰਨ Gabriel
 • badminton ਉਚਾਰਨ badminton
 • glad ਉਚਾਰਨ glad
 • ombudsman ਉਚਾਰਨ ombudsman
 • gratis ਉਚਾਰਨ gratis