ਬੋਲੀ: ਕਲਿੰਗਨ [tlhIngan Hol]

ਕਲਿੰਗਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • what ਉਚਾਰਨ what
 • LOL ਉਚਾਰਨ LOL
 • je ਉਚਾਰਨ je
 • bel ਉਚਾਰਨ bel
 • mar ਉਚਾਰਨ mar
 • Qapla' ਉਚਾਰਨ Qapla'
 • Qu'vatlh ਉਚਾਰਨ Qu'vatlh
 • maj ਉਚਾਰਨ maj
 • red ਉਚਾਰਨ red
 • nuqneH ਉਚਾਰਨ nuqneH
 • van ਉਚਾਰਨ van
 • QI'yaH ਉਚਾਰਨ QI'yaH
 • Heghlu'meH QaQ jajvam. ਉਚਾਰਨ Heghlu'meH QaQ jajvam.
 • Mara ਉਚਾਰਨ Mara
 • wij ਉਚਾਰਨ wij
 • per ਉਚਾਰਨ per
 • pujwI' HIvlu'chugh quvbe'lu'. ਉਚਾਰਨ pujwI' HIvlu'chugh quvbe'lu'.
 • po ਉਚਾਰਨ po
 • chut ਉਚਾਰਨ chut
 • dis ਉਚਾਰਨ dis
 • tlhIngan maH! ਉਚਾਰਨ tlhIngan maH!
 • bong ਉਚਾਰਨ bong
 • rap ਉਚਾਰਨ rap
 • non ਉਚਾਰਨ non
 • Pon ਉਚਾਰਨ Pon
 • qamuSHa' ਉਚਾਰਨ qamuSHa'
 • Bernardo ਉਚਾਰਨ Bernardo
 • Duy ਉਚਾਰਨ Duy
 • vin ਉਚਾਰਨ vin
 • ta'mey Dun, bommey Dun. ਉਚਾਰਨ ta'mey Dun, bommey Dun.
 • tar ਉਚਾਰਨ tar
 • Hamlet ਉਚਾਰਨ Hamlet
 • Cher ਉਚਾਰਨ Cher
 • tin ਉਚਾਰਨ tin
 • bang ਉਚਾਰਨ bang
 • bey ਉਚਾਰਨ bey
 • Paw ਉਚਾਰਨ Paw
 • tung ਉਚਾਰਨ tung
 • jun ਉਚਾਰਨ jun
 • Dujeychugh jagh nIv yItuHQo'. ਉਚਾਰਨ Dujeychugh jagh nIv yItuHQo'.
 • Lang ਉਚਾਰਨ Lang
 • cheH ਉਚਾਰਨ cheH
 • pong ਉਚਾਰਨ pong
 • much ਉਚਾਰਨ much
 • bud ਉਚਾਰਨ bud
 • mop ਉਚਾਰਨ mop
 • dach ਉਚਾਰਨ dach
 • jiH ਉਚਾਰਨ jiH
 • Ron ਉਚਾਰਨ Ron
 • nan ਉਚਾਰਨ nan
 • sen ਉਚਾਰਨ sen
 • jos ਉਚਾਰਨ jos
 • va ਉਚਾਰਨ va
 • bing ਉਚਾਰਨ bing
 • bos ਉਚਾਰਨ bos
 • har ਉਚਾਰਨ har
 • tor ਉਚਾਰਨ tor
 • nur ਉਚਾਰਨ nur
 • baQa' ਉਚਾਰਨ baQa'
 • net ਉਚਾਰਨ net
 • lev ਉਚਾਰਨ lev
 • jij ਉਚਾਰਨ jij
 • petaQ ਉਚਾਰਨ petaQ
 • mol ਉਚਾਰਨ mol
 • HU ਉਚਾਰਨ HU
 • chung ਉਚਾਰਨ chung
 • Hop ਉਚਾਰਨ Hop
 • los ਉਚਾਰਨ los
 • mod ਉਚਾਰਨ mod
 • mil ਉਚਾਰਨ mil
 • mataHmeH maSachnIS ਉਚਾਰਨ mataHmeH maSachnIS
 • pus ਉਚਾਰਨ pus
 • Dubotchugh yIpummoH. ਉਚਾਰਨ Dubotchugh yIpummoH.
 • HIvje' ਉਚਾਰਨ HIvje'
 • qa' wIje'meH maSuv. ਉਚਾਰਨ qa' wIje'meH maSuv.
 • hoch ਉਚਾਰਨ hoch
 • sigh ਉਚਾਰਨ sigh
 • siv ਉਚਾਰਨ siv
 • QIn ਉਚਾਰਨ QIn
 • tem ਉਚਾਰਨ tem
 • mah ਉਚਾਰਨ mah
 • Qo’noS ਉਚਾਰਨ Qo’noS
 • batlh ਉਚਾਰਨ batlh
 • ghotI' ਉਚਾਰਨ ghotI'
 • hol ਉਚਾਰਨ hol
 • boch ਉਚਾਰਨ boch
 • hut ਉਚਾਰਨ hut
 • sop ਉਚਾਰਨ sop
 • luch ਉਚਾਰਨ luch
 • tlhIngan ਉਚਾਰਨ tlhIngan