ਬੋਲੀ: ਤਾਤਾਰ [Татар теле]

ਤਾਤਾਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

Most consulted pronunciations this week: