ਬੋਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਅਤਲਾਸ ਤਮਜ਼ਿਗ਼ਤ [ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ]

ਕੇਂਦਰੀ ਅਤਲਾਸ ਤਮਜ਼ਿਗ਼ਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਹੁਣ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ