ਬੋਲੀ: ਵੇਨੇਸ਼ੀ [Vèneto]

ਵੇਨੇਸ਼ੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • casa ਉਚਾਰਨ casa
 • pasta ਉਚਾਰਨ pasta
 • macaron ਉਚਾਰਨ macaron
 • merda ਉਚਾਰਨ merda
 • Australia ਉਚਾਰਨ Australia
 • 1 ਉਚਾਰਨ 1
 • Canada ਉਚਾਰਨ Canada
 • Amor ਉਚਾਰਨ Amor
 • ciao ਉਚਾਰਨ ciao
 • no ਉਚਾਰਨ no
 • gato ਉਚਾਰਨ gato
 • de ਉਚਾਰਨ de
 • Albania ਉਚਾਰਨ Albania
 • 10 ਉਚਾਰਨ 10
 • doge ਉਚਾਰਨ doge
 • 19 ਉਚਾਰਨ 19
 • Argentina ਉਚਾਰਨ Argentina
 • can ਉਚਾਰਨ can
 • rata ਉਚਾਰਨ rata
 • Asia ਉਚਾਰਨ Asia
 • 2 ਉਚਾਰਨ 2
 • professor ਉਚਾਰਨ professor
 • funghi ਉਚਾਰਨ funghi
 • Leon ਉਚਾਰਨ Leon
 • Barbados ਉਚਾਰਨ Barbados
 • Rebecca ਉਚਾਰਨ Rebecca
 • 13 ਉਚਾਰਨ 13
 • 4 ਉਚਾਰਨ 4
 • vaca ਉਚਾਰਨ vaca
 • animal ਉਚਾਰਨ animal
 • 8 ਉਚਾਰਨ 8
 • Cuba ਉਚਾਰਨ Cuba
 • JavaScript ਉਚਾਰਨ JavaScript
 • Afghanistan ਉਚਾਰਨ Afghanistan
 • 6 ਉਚਾਰਨ 6
 • question ਉਚਾਰਨ question
 • rosa ਉਚਾਰਨ rosa
 • pin ਉਚਾਰਨ pin
 • 3 ਉਚਾਰਨ 3
 • 14 ਉਚਾਰਨ 14
 • prima ਉਚਾਰਨ prima
 • Botswana ਉਚਾਰਨ Botswana
 • Papa ਉਚਾਰਨ Papa
 • 7 ਉਚਾਰਨ 7
 • Buddha ਉਚਾਰਨ Buddha
 • Belize ਉਚਾਰਨ Belize
 • se ਉਚਾਰਨ se
 • uno ਉਚਾਰਨ uno
 • 15 ਉਚਾਰਨ 15
 • 5 ਉਚਾਰਨ 5
 • par ਉਚਾਰਨ par
 • 20 ਉਚਾਰਨ 20
 • Bangladesh ਉਚਾਰਨ Bangladesh
 • seren ਉਚਾਰਨ seren
 • Bulgaria ਉਚਾਰਨ Bulgaria
 • 11 ਉਚਾਰਨ 11
 • dormir ਉਚਾਰਨ dormir
 • tigre ਉਚਾਰਨ tigre
 • zero ਉਚਾਰਨ zero
 • Mestre ਉਚਾਰਨ Mestre
 • fin ਉਚਾਰਨ fin
 • vin ਉਚਾਰਨ vin
 • verde ਉਚਾਰਨ verde
 • Romeo ਉਚਾਰਨ Romeo
 • 18 ਉਚਾਰਨ 18
 • xe ਉਚਾਰਨ xe
 • FIFA ਉਚਾਰਨ FIFA
 • Burkina Faso ਉਚਾਰਨ Burkina Faso
 • so ਉਚਾਰਨ so
 • presidente ਉਚਾਰਨ presidente
 • aqua ਉਚਾਰਨ aqua
 • El Salvador ਉਚਾਰਨ El Salvador
 • Padova ਉਚਾਰਨ Padova
 • anca ਉਚਾਰਨ anca
 • morte ਉਚਾਰਨ morte
 • rio ਉਚਾਰਨ rio
 • Eritrea ਉਚਾਰਨ Eritrea
 • bosco ਉਚਾਰਨ bosco
 • porta ਉਚਾਰਨ porta
 • man ਉਚਾਰਨ man
 • dio porco! ਉਚਾਰਨ dio porco!
 • pan ਉਚਾਰਨ pan
 • figa ਉਚਾਰਨ figa
 • viajar ਉਚਾਰਨ viajar
 • cantar ਉਚਾਰਨ cantar
 • tango ਉਚਾਰਨ tango
 • só ਉਚਾਰਨ
 • Mira ਉਚਾਰਨ Mira
 • centro ਉਚਾਰਨ centro
 • partir ਉਚਾਰਨ partir