ਬੋਲੀ: ਵੇਨੇਸ਼ੀ [Vèneto]

ਵੇਨੇਸ਼ੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • si ਉਚਾਰਨ si
 • fossa ਉਚਾਰਨ fossa
 • sogno ਉਚਾਰਨ sogno
 • nove ਉਚਾਰਨ nove
 • mar ਉਚਾਰਨ mar
 • bauta ਉਚਾਰਨ bauta
 • passion ਉਚਾਰਨ passion
 • Riga ਉਚਾਰਨ Riga
 • forse ਉਚਾਰਨ forse
 • Calcio ਉਚਾਰਨ Calcio
 • ti ਉਚਾਰਨ ti
 • paradiso ਉਚਾਰਨ paradiso
 • sincero ਉਚਾਰਨ sincero
 • sesso ਉਚਾਰਨ sesso
 • late ਉਚਾਰਨ late
 • moto ਉਚਾਰਨ moto
 • nana ਉਚਾਰਨ nana
 • zona ਉਚਾਰਨ zona
 • Treviso ਉਚਾਰਨ Treviso
 • verdura ਉਚਾਰਨ verdura
 • piemontese ਉਚਾਰਨ piemontese
 • parsimonia ਉਚਾਰਨ parsimonia
 • pipi ਉਚਾਰਨ pipi
 • tè ਉਚਾਰਨ
 • paura ਉਚਾਰਨ paura
 • diagonal ਉਚਾਰਨ diagonal
 • stress ਉਚਾਰਨ stress
 • dir ਉਚਾਰਨ dir
 • crema ਉਚਾਰਨ crema
 • do ਉਚਾਰਨ do
 • Estonia ਉਚਾਰਨ Estonia
 • sinagoga ਉਚਾਰਨ sinagoga
 • Pedavena ਉਚਾਰਨ Pedavena
 • Congo ਉਚਾਰਨ Congo
 • possession ਉਚਾਰਨ possession
 • tenda ਉਚਾਰਨ tenda
 • vulcan ਉਚਾਰਨ vulcan
 • prete ਉਚਾਰਨ prete
 • nome ਉਚਾਰਨ nome
 • Lima ਉਚਾਰਨ Lima
 • poco ਉਚਾਰਨ poco
 • problema ਉਚਾਰਨ problema
 • Brenta ਉਚਾਰਨ Brenta
 • ma ਉਚਾਰਨ ma
 • marchese ਉਚਾਰਨ marchese
 • agosto ਉਚਾਰਨ agosto
 • Belgio ਉਚਾਰਨ Belgio
 • nota ਉਚਾਰਨ nota
 • Arcole ਉਚਾਰਨ Arcole
 • fermo ਉਚਾਰਨ fermo
 • primo ਉਚਾਰਨ primo
 • busta ਉਚਾਰਨ busta
 • salsa ਉਚਾਰਨ salsa
 • ciò ਉਚਾਰਨ ciò
 • desiderio ਉਚਾਰਨ desiderio
 • banco ਉਚਾਰਨ banco
 • vita ਉਚਾਰਨ vita
 • re ਉਚਾਰਨ re
 • ago ਉਚਾਰਨ ago
 • firma ਉਚਾਰਨ firma
 • presente ਉਚਾਰਨ presente
 • dose ਉਚਾਰਨ dose
 • bàcaro ਉਚਾਰਨ bàcaro
 • Corea ਉਚਾਰਨ Corea
 • inglese ਉਚਾਰਨ inglese
 • verdure ਉਚਾਰਨ verdure
 • patata ਉਚਾਰਨ patata
 • mission ਉਚਾਰਨ mission
 • teatro ਉਚਾਰਨ teatro
 • comare ਉਚਾਰਨ comare
 • borsa ਉਚਾਰਨ borsa
 • russo ਉਚਾਰਨ russo
 • łuna ਉਚਾਰਨ łuna
 • segreto ਉਚਾਰਨ segreto
 • professional ਉਚਾਰਨ professional
 • pesante ਉਚਾਰਨ pesante
 • majo ਉਚਾਰਨ majo
 • Sacramento ਉਚਾਰਨ Sacramento
 • ponte ਉਚਾਰਨ ponte
 • ghe sboro! ਉਚਾਰਨ ghe sboro!
 • novembre ਉਚਾਰਨ novembre
 • però ਉਚਾਰਨ però
 • pension ਉਚਾਰਨ pension
 • fresco ਉਚਾਰਨ fresco
 • Lujo ਉਚਾਰਨ Lujo
 • łéngua ਉਚਾਰਨ łéngua
 • SATA ਉਚਾਰਨ SATA
 • Camerun ਉਚਾਰਨ Camerun
 • forno ਉਚਾਰਨ forno
 • divan ਉਚਾਰਨ divan